“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Nếu bạn muốn tạo nên được sự thay đổi trong gia đình, hôn nhân, trường học, sở làm, hay các mối quan hệ của mình, cách bạn nói chuyện với người khác sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn.

Khi Nê-hê-mi rời vị trí quan tửu chánh dâng rượu cho Vua Ạt-ta-xét-xe và đi đến Giê-ru-sa-lem để xây lại tường thành, ông biết mình cần phải đồng nhất với dân sự tại đó. Nếu ông muốn họ cùng thực hiện kế hoạch với mình, ông cần phải nói chuyện như một người trong cuộc chứ không phải ngoài cuộc.

Kinh Thánh chép, “Anh chị em biết rất rõ tình trạng khốn khó của chúng ta. Giê-ru-sa lem bị phá hủy, và cổng thành bị lửa thiêu rụi. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa” (Nê-hê-mi 2:17).

Hãy để ý Nê-hê-mi đã dùng chữ “chúng ta,” chứ không phải “tôi.” Ông đã nói “của chúng ta,” chứ không phải “của tôi.” Ông đang làm gì với những chữ mình dùng vậy? Ông đang xây dựng tập thể. Ông đã không chỉ tay và nói rằng, “Tôi đến để cứu vãn tình thế và sửa chữa lại mọi thứ cho quý vị vì dường như quý vị không quan tâm đến việc mình đang sống trên đống gạch vụn nát.” Không, ông đã nói rằng, “Đây là vấn đề của chúng ta. Và, cùng nhau, tôi biết rằng chúng ta có thể thành công vì Chúa ở cùng chúng ta.”

Khi những nhà lãnh đạo vĩ đại có một ước mơ, họ xây dựng một đội ngũ. Đó chính là lãnh đạo. Lãnh đạo tài ba không chỉ xuất hiện và bắt đầu đổ lỗi người khác. Họ nhận lấy một phần trách nhiệm.

Đôi khi trong đời sống mình, bạn sẽ thấy được một vấn đề và bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc đổ lỗi hay giải quyết. Bất cứ khi nào bạn đổ lỗi cho người khác, bạn làm động lực của họ bị sút giảm đi. Thay vào đó, bất cứ khi nào bạn tập trung vào giải pháp, bạn giúp cho động lực của họ được nâng cao lên.

Ê-phê-sô 4:29 nói rằng, “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Những việc lớn lao sẽ xảy ra khi bạn đoàn kết mọi người lại với nhau bằng lời nói của mình và sẵn sàng giúp đỡ họ thành công trong điều mà họ luôn muốn đạt được – cùng nhau.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự tương tác hàng ngày mà bạn có sẽ nhận được nhiều lợi ích gì do việc sử dụng chữ “chúng ta” và “của chúng ta” nhiều hơn trong ngôn ngữ?

2.    Chúa đã dùng “đội ngũ cùng làm việc,” cho dù là nơi sở làm, trường học, cộng đồng, hay trong gia đình của bạn để biến một ước mơ trở thành hiện thực khi nào?

3.    Hãy đọc Thi Thiên 3:3, “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.” Câu Kinh Thánh này cho bạn được sự khích lệ nào khi người khác dùng lời nói khiến bạn chán nản thay vì nâng đỡ khi bạn đang cố gắng xây dựng một đội ngũ để hoàn thành một ước mơ?

 

 

 


WISE WORDS HELP BUILD COMMUNITY

By Rick Warren —

“Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen” (Ephesians 4:29 NIV).

If you want to create change in your home, marriage, school, work, or relationships, the way you talk to others will make all the difference in the world.

When Nehemiah left his position as cupbearer to King Artaxerxes and traveled to Jerusalem to rebuild its walls, he knew he needed to identify with the people there. If he was going to get them on board with his plans, he needed to talk like an insider, not an outsider.

The Bible says, “You see the trouble we are in: Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace” (Nehemiah 2:17 NIV).

Notice Nehemiah said “us,” not “I.” He said “we,” not “me.” What was he doing with his words? He was building community. He didn’t point fingers and say, “I’m here to save the day and fix everything for you because you guys don’t even seem to care that you’re living in a heap of rubble.” No, he said, “This is our problem. And, together, I know that we can succeed because God is with us.”

When great leaders have a dream, they build a team. That’s what leadership is all about. Great leaders don’t show up and start blaming people. They accept part of the responsibility.

At times in your life, you’ll see a problem and have to choose between fixing the blame or fixing the problem. Anytime you blame others, you lower their motivation. Anytime you focus on a solution instead, you increase the motivation.

Ephesians 4:29 says, “Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen” (NIV).

Great things happen when you unite people with your words and offer to help them succeed in something they’ve always wanted to accomplish—together.

Talk It Over

- What is a daily interaction you have that would greatly benefit from using more “us” and “we” language?

- When has God used “teamwork,” whether at your work, school, community, or home, to make a dream become reality?

- Read Psalm 3:3. What kind of encouragement can this verse give you when someone uses words meant to drag you down instead of lift you up as you’re trying to build a team to accomplish a dream?