0751“Anh em đã đâm rễ trong Chúa, hãy lớn lên trong Ngài, đức tin càng thêm vững mạnh, đúng theo điều anh em đã học hỏi, và luôn luôn vui mừng tạ ân Chúa về mọi điều Ngài ban cho anh em” (Cô 2:7 KTHĐ).

Một thái độ biết ơn triệt để là ý muốn của Chúa cho bạn bởi vì nó làm phát triển đức tin của bạn.

Lòng biết ơn làm phát triển đức tin của bạn như thế nào? Điều đó xảy ra trong những lúc khó khăn – khi mọi việc không hợp lý, khi bạn không thể tìm biết được, khi những lời cầu nguyện của bạn không được nhậm, khi mọi thứ xảy ra theo hướng mà bạn không muốn. Nó xảy ra khi trong những hoàn cảnh đó bạn có thể nói, “Lạy Chúa, con biết Chúa đang tể trị. Con biết Chúa yêu thương con, và con biết Chúa có thể đem đến điều tốt lành qua việc này. Con biết ơn Chúa vì Ngài lớn hơn nan đề của con nhiều.”

Bất cứ người nào cũng có thể cảm ơn Chúa về những điều tốt lành. Nhưng nếu bạn có thể cảm ơn Chúa ngay cả trong những lúc khó khăn, đức tin của bạn sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi rễ của bạn đâm xuống sâu hơn.

Ha-ba-cúc đang trải qua những thời kỳ khó khăn. Nhưng ông nói rằng, “Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Vườn nho ngưng ra trái, Cây ô-liu bị thất mùa, Ruộng đồng không sinh sản lương thực, Bầy chiên bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.” (Ha 3:17-18 TTHĐ).

Đang khi tất cả mọi việc đều sai trật, tồi tệ xảy ra, “Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con” (Ha 3:18). Ha-ba-cúc đã vui mừng. Điều gì đã tạo nên lòng biết ơn của ông? Ông đã quyết định tìm sự vui mừng trong Chúa.

Khi mọi thứ trong cuộc sống đều thối tha, thảm hại, bạn có thể biết ơn vì Chúa là Đấng Cứu Rỗi bạn. Ngài sẽ đem bạn ra khỏi đó. Bạn sẽ không cô đơn. Chúa sẽ không bỏ rơi bạn. Hãy cảm tạ Chúa!

Bạn có thể cảm ơn Chúa khi cuộc sống thật thảm hại không? Đó là sự thử thách tột cùng về chiều sâu của đức tin bạn. Khi bạn trải qua những giai đoạn khó khăn, đừng nhìn vào những gì đã mất. Hãy nhìn vào những gì còn lại và biết ơn về điều đó!

Bạn có thể biết ơn Chúa chỉ vì Ngài là ai. Chúa đã hứa sẽ dẫn dắt bạn qua những hoàn cảnh khó khăn đó, và đức tin của bạn sẽ càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn vì điều đó.

Cô 2:7 nói rằng, “Anh em đã đâm rễ trong Chúa, hãy lớn lên trong Ngài, đức tin càng thêm vững mạnh, đúng theo điều anh em đã học hỏi, và luôn luôn vui mừng tạ ân Chúa về mọi điều Ngài ban cho anh em” (KTHĐ).

Ý muốn của Chúa cho bạn là lòng biết ơn triệt để – cảm tạ trong mọi điều. Lòng biết ơn triệt để tôn vinh Chúa, tạo nên mối tương giao, và phát triển đức tin của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Phản ứng thông thường của bạn trước những hoàn cảnh khó khăn là gì? Theo bạn Chúa muốn bạn phản ứng lại như thế nào?

2.    Tôn kính Chúa nghĩa là gì?

3.    Bạn thấy được Chúa đã làm mạnh đức tin của bạn qua những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống của bạn như thế nào?

 

 

 


I WILL BE JOYFUL IN GOD MY SAVIOR

By Rick Warren —

“Sink your roots in him and build on him. Be strengthened by the faith that you were taught, and overflow with thanksgiving” (Colossians 2:7 GW).

An attitude of radical gratitude is God’s will for you because it develops your faith.

How does gratitude develop your faith? It happens when times are tough—when things don’t make sense, when you can’t figure it out, when your prayers are unanswered, when everything is going the way you didn’t want it to go. It happens when you can say in those circumstances, “God, I know you’re in control. I know you love me, and I know you can bring good out of this. I’m thankful that you’re bigger than my problem.”

Anybody can thank God for good things. But if you can thank God even in the bad times, your faith will grow stronger as your roots go deeper.

Habakkuk was going through tough times. He said, “Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the LORD, I will be joyful in God my Savior” (Habakkuk 3:17-18 NIV).

In the midst of all the bad things that went wrong, Habakkuk rejoiced. What caused his gratitude? He decided to find joy in God: “I will be joyful in God my Savior.”

When everything else stinks in life, you can be grateful because the Lord is your Savior. He will pull you out. You are not alone. He hasn’t abandoned you. Give thanks to God!

Can you thank God when life stinks? That is the ultimate test of the depth of your faith. When you’re going through tough times, don’t look at what’s lost. Look at what’s left—and be grateful for it!

You can be thankful to God just for who he is. He has promised to see you through those tough situations, and your faith will grow even stronger because of it.

Colossians 2:7 says, “Sink your roots in him and build on him. Be strengthened by the faith that you were taught, and overflow with thanksgiving” (GW).

God’s will for you is radical gratitude—giving thanks in all things. Radical gratitude honors God, creates fellowship, and develops your faith.

Talk It Over

- What is your usual reaction to difficult circumstances? How do you think God wants you to respond?

- What does it mean to honor God?

- How have you seen God strengthen your faith through the difficult circumstances of your life?