0750“Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em” (Rô-ma 8:11 TTHĐ).

Chúa không bao giờ hứa rằng sẽ có sự công bằng trong đời này. Chúng ta sống trong một thế giới hư hoại. Thiên đàng là nơi mọi việc đều làm theo đường lối Chúa. Cuộc sống trên đất này không như vậy.

Nhưng những gì xảy ra trên trái đất này không phải là tất cả mọi điều về cuộc sống.

Có thể bạn sẽ sống 60, 80, hoặc có thể 100 năm trên đất. Nhưng bạn sẽ sống hàng ngàn tỷ năm trong cõi đời đời. Nếu bạn đặt niềm tin của mình vào Chúa Jêsus, Kinh Thánh nói rằng bạn sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng.

Đó là một trong những lý do quan trọng nhất mà Cơ đốc nhân nên vui mừng — Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đời sống đời đời! Và nơi đời đời đó sẽ rất kỳ diệu, lạ lùng.

Kinh Thánh hứa rằng, “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em” (Rô-ma 8:11 TTHĐ).

Thiên đàng sẽ giống như thế nào? Đó là nơi bạn sẽ được đoàn tụ với những người bạn yêu thương. Nơi bạn sẽ nhận được phần thưởng. Nơi bạn sẽ được nghỉ ngơi. Nơi bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ mà mình yêu thích.

Theo như ICôr 15:42, bạn sẽ có được một thân thể mới bởi vì, thân thể đó sẽ được sống lại để sống mãi mãi cùng Đức Chúa Trời mặc dầu thân thể trần thế của bạn bị chôn sâu trong lòng đất.

Bạn đã được tạo dựng nên vì Đức Chúa Trời muốn có một gia đình và Chúa muốn sống mãi mãi với gia đình của Ngài. Chúa muốn sống đời đời với bạn và tôi! Lẽ thật đó có thể đem đến cho bạn một niềm vui lớn.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Biết được cuộc sống là ngắn ngủi so với cõi đời đời sẽ thay đổi cách sống của bạn như thế nào?

2.    Nếu Chúa muốn gia đình của Ngài sống trên thiên đàng với Ngài, theo bạn tại sao bây giờ bạn đang sống trên đất? Mục đích của bạn trong thời gian sống trên đất là gì?

3.    Bạn đang làm việc như thế nào để hoàn thành mục đích của mình?

 

 


GOD WANTS TO SPEND ETERNITY WITH YOU

By Rick Warren —

“If the Spirit of God, who raised Jesus from death, lives in you, then he who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you.”

Romans 8:11 (GNT)

God never promised this life would be fair. We live on a broken planet. Heaven is where everything is done God’s way. Life on Earth just doesn’t work like that.

But what happens on this Earth isn’t all there is to life.

You’ll spend 60, 80, or maybe 100 years on Earth. You’ll spend trillions of years in eternity. If you’ve placed your faith in Jesus, the Bible says you’ll spend eternity with God in heaven.

That’s one of the most important reasons Christians should be joyful—God has given us eternal life!

The Bible promises, “If the Spirit of God, who raised Jesus from death, lives in you, then he who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you” (Romans 8:11 GNT).

Eternity will be amazing. What will heaven be like? You’ll be reunited with people you love. You’ll get rewards. You’ll get rest. You’ll get responsibilities you love.

And, as 1 Corinthians 15:42 says, you’ll get a new body because, even though your earthly body will be buried in the ground, it will be raised to live with God forever.

You were created because God wants a family, and he wants to spend eternity with his family. He wants to spend eternity with you and me! That truth can bring you great joy.

Talk It Over

  • How does knowing life is short compared to all of eternity change the way you live?
  • If God wants his family in heaven with him, why do you think you are here on Earth now? What is your purpose for the time you are here?
  • How are you working to fulfill your purpose?