0752“Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 TTHĐ).

Lòng biết ơn triệt để có nghĩa là bạn sẽ bước đi trong suốt cuộc đời mình với lòng biết ơn trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù có như thế nào chăng nữa. Trong những lúc dư dật hay eo hẹp, lúc tốt, lúc xấu, lúc đúng hoặc lúc sai. Bạn có thể phát triển thái độ biết ơn bằng cách chọn biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Thái độ của lòng biết ơn triệt để thực ra phục vụ người khác; nó trở thành một mục vụ.

Bạn có nhận ra rằng mỗi tín đồ là một người hầu việc Chúa không? Bạn là một người hầu việc Chúa! Bởi vì mỗi Cơ đốc nhân là một người hầu việc Chúa, điều đó có nghĩa là bạn nên phục vụ người khác. Thực ra bạn được cứu để phục vụ. Và một mục vụ bạn có thể gây dựng là mục vụ biết ơn.

Bạn có biết từ “biết ơn hay tăng giá trị” có nghĩa gì không? Nếu bạn mua một chiếc xe hơi, bạn biết ý nghĩa của từ mất giá. Ngay khoảnh khắc bạn lái xe ra khỏi bãi đậu, giá trị chiếc xe đó đã xuống thấp hơn số tiền bạn đã trả, ngay cả khi đó là một chiếc xe hoàn toàn mới. Mất giá có nghĩa là “làm giảm giá trị.” Tăng giá – hay biết ơn – là điều ngược lại. Nó có nghĩa là “làm tăng giá trị.”

Khi bạn bày tỏ sự biết ơn với chồng mình, bạn làm tăng giá trị của chồng mình lên. Khi bạn bày tỏ sự biết ơn với vợ mình, bạn làm tăng giá trị của vợ mình lên. Khi bạn khen ngợi con cái của mình, bạn làm tăng giá trị của chúng. Khi bạn cảm ơn những bạn đồng nghiệp của mình, bạn làm tăng giá trị của họ đối với bạn và với công ty. Khi bạn bày tỏ sự cảm kích với chủ của mình, bạn làm tăng giá trị của người đó lên.

Mục vụ biết ơn nâng cao giá trị của con người. Khi bạn phát triển lòng biết ơn triệt để, bạn có thể tạo nên một mục vụ qua việc làm tăng giá trị của người khác lên chỉ đơn thuần bằng cách cảm biết ơn với họ.

Kinh Thánh nói điều đó như thế này, “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (Êph 4:29 TTHĐ).

Một trong những điều tôi đã khám phá ra là mọi người đều cần thật nhiều sự khích lệ. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ một ai mà lại nói rằng, “Tôi không cần đến lời khen! Tôi có quá nhiều rồi. Xin ngừng lại! Tôi đã được xác nhận nhiều quá rồi. Đừng cho tôi thêm nữa.”

Bạn có một nhu cầu vô giới hạn về việc cần được khẳng định, được yêu thương, được biết ơn — và những người khác cũng như thế. Nếu bạn muốn được Chúa sử dụng, đây là một cách: Khẳng định mọi người. Cảm kích mọi người. Tỏ lòng biết ơn ra với mọi người.

Đó là cách bạn phát triển mục vụ biết ơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cảm thấy như thế nào khi một người nào đó bày tỏ sự biết ơn ra cho bạn?

2.    Ngoài việc nói ra, bạn có thể bày tỏ sự biết ơn bằng một số cách nào khác?

3.    Sự biết ơn và xác nhận của người khác đã đem bạn đến gần Chúa hơn như thế nào?

 

 

 


YOUR MINISTRY OF APPRECIATION

By Rick Warren —

“Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen” (Ephesians 4:29 NIV).

Radical gratitude means you’re going to walk through life being grateful in every situation, no matter what—in times of plenty, when times are tight, when times are good, bad, right, wrong, whatever. You can develop an attitude of gratitude by choosing to be grateful in every situation. The attitude of radical gratitude actually serves others; it becomes a ministry.

Have you realized that every believer is a minister? You are a minister! Because every Christian is a minister, that means you should be serving other people. In fact, you’re saved to serve. And one ministry you can develop is the ministry of appreciation.

Do you know what the word “appreciation” means? If you’ve ever bought a car, you know the meaning of depreciation. The moment you drive it off the lot, it’s worth less than you paid for it, even if it’s a brand-new vehicle. Depreciation means “to decrease in value.” Appreciation is the opposite. It means “to increase in value.”

When you appreciate your husband, you raise his value. When you appreciate your wife, you raise her value. When you appreciate your kids, you raise their value. When you appreciate your co-workers, you raise their value to you and to the company. When you appreciate your boss, you raise his or her value.

The ministry of appreciation raises the value of people. As you develop radical gratitude, you can make a ministry out of raising the value of people simply by appreciating them.

The Bible says it like this: “Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.” Ephesians 4:29 (NIV)

One of the things I’ve discovered is that everyone needs massive doses of encouragement. I’ve never met anybody who’s said, “Oh no! I don’t need a compliment! I have too many. Please, stop! I’m too affirmed. Don’t give me anymore.”

You have an unqualified need to be affirmed, to be loved, to be appreciated—and so does everybody else. If you want to be used by God, here’s one way: Affirm everyone. Appreciate everyone. Show gratitude to everyone.

That’s how you develop a ministry of appreciation.

Talk It Over

- How does it feel when someone shows appreciation to you?

- What are some ways, besides speaking, that you can show appreciation?

- How have other people’s appreciation and affirmation drawn you closer to God?