0186“Mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp” (Thi 111:7 BPT).

Khi hỏi người khác tội lỗi là gì, bạn sẽ nhận được rất nhiều các câu trả lời khác nhau, từ việc giết người cho đến việc quên gọi điện thoại cho mẹ trong ngày Lễ Mẹ.

Nói chung người ta nghĩ rằng tội lỗi là làm những điều xấu. Điều này là đúng vì những hành vi xấu thường bày tỏ ra qua tội lỗi mình. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến tư tưởng, ý nghĩ của chúng ta hơn là những hành vi. Bởi vì tư tưởng tội lỗi mới dẫn đến hành vi phạm tội.

Vậy tội lỗi là gì? Tội lỗi là điều trái ngược lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, “Mọi điều Ngài làm đều tốt đẹp” “Chúa Hằng Hữu ban phúc cho mọi người, Ngài nhân từ dịu dàng trong mọi việc” và “mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp” (Thi 111:7 BPT; Thi 145:9 KTHĐ; ITi 4:4 BHĐ).

Ví dụ, khi bạn sử dụng thuốc theo toa bác sĩ đúng cách, chúng có thể làm giảm đau đớn, bệnh tật. Nhưng khi bạn dùng không đúng mục đích thuốc và lạm dụng thì lợi ích tốt đẹp của thuốc men lại trở nên một thứ gây hại. Tiền bạc không tốt cũng không xấu. Tiền bạc có thể được sử dụng cho những điều thật tốt đẹp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho những việc vô cùng xấu xa.

Đức Chúa Trời muốn bạn quay lưng khỏi những tội lỗi của mình và bắt đầu trung tín bước theo Chúa. Một phần quan trọng trong đức tin là tin cậy rằng Chúa luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho bạn. Bạn không cần phải thắc mắc, tự hỏi Chúa là Đấng như thế nào. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Chúa là Đấng trọn vẹn và không hề phạm tội.

Mặc dầu bạn sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn trên đất, nhưng bạn có thể ngày càng giống Chúa Jêsus hơn. Điều này bắt đầu bằng cách tránh xa tội lỗi và mỗi ngày chọn làm những điều tốt đẹp và tin kính.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Nếu mục đích cuộc sống của bạn là ngày càng trở nên giống Chúa hơn, bạn có thể thay đổi những thứ tự ưu tiên của mình như thế nào để có thể tập trung hơn vào mục tiêu?

2. Biết Lời Chúa giúp bạn tránh xa hơn khỏi tội lỗi như thế nào?

3. Những phương cách nào Chúa dùng để giúp bạn trở nên giống Chúa hơn?

 


 

 

 

Sin Is The Opposite Of God

By Rick Warren — 

“Everything he does is good” (Psalm 111:7 NCV).

When you ask people what sin is, you’ll get a wide range of answers, from murder to forgetting to call your mom on Mother’s Day.

Most of the time, people think of sin as bad behavior. And your bad behaviors often do reveal sin. But the Bible tells us that God pays more attention to our thoughts than our behaviors. Because it’s sinful thinking that leads to sinful behavior.

So what is sin? Sin is the opposite of God. The Bible says, “Everything he does is good,” “he is good to everyone and has compassion on all he made,” and “everything that God has created is good” (Psalm 111:7 NCV; Psalm 145:9 GNT; 1 Timothy 4:4 GNT).

For example, when you use prescription drugs the right way, they can bring helpful relief. But when you misuse and abuse drugs, something good becomes something harmful. Money is neither good nor bad. It can be used for great good, but it also can be used for incredibly bad things.

God expects you to turn from your sins and start walking faithfully toward him. Part of faith is trusting that God has your best interests in mind. You don’t have to wonder what God is like. The Bible says clearly that he is perfect and does not sin.

While you will never be perfect on earth, you can become more like Jesus. This starts by turning away from sin and making choices every day to pursue what is good and godly.

Talk It Over

  • If your purpose in life is to become more like Jesus, how can you shift your priorities so that you are focusing more on that goal?
  • How does knowing God’s Word better help you turn from sin?
  • What are some other tools God uses to help you become more like him?