0185“Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2 BHĐ).

Tự do thật sẽ đến khi bạn tập trung ý tưởng của mình vào lẽ thật của Chúa. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tập trung suy nghĩ của mình vào điều đúng để có thể kinh nghiệm được sự tự do đó? Sau đây là ba điều bạn có thể làm để tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong việc kiểm soát, chỉ huy tâm trí của bạn.

Điều thứ nhất, hãy suy nghĩ về Chúa Jêsus. Hê-bơ-rơ 12:3 nói, “Anh em hãy ghi nhớ gương kiên nhẫn của Chúa trước những cuộc tiến công vũ bão của bọn người tội lỗi, để khỏi nản lòng” (KTHĐ). Điều gì có thể cho bạn sức mạnh để tiếp tục bước tới? Hãy nghĩ về Chúa Jêsus. Hãy đặt tư tưởng, suy nghĩ của mình trên Đấng mà Kinh Thánh nói đến và tấm gương Ngài đã cho bạn về cách sống một cuộc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Điều thứ hai, hãy suy nghĩ đến người khác“Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành” (Hê-bơ-rơ 10:24 BHĐ).  Phần lớn con người trên thế giới đều nghĩ cho bản thân của họ trước hết. Vì vậy bất cứ người nào nghĩ cho những người khác hơn cho mình thì sẽ nổi trội lên cách khác hẳn. Khi bạn chọn suy nghĩ về điều người khác cần và làm thế nào có thể giúp đỡ họ, bạn sẽ thấy rằng những nan đề của chính mình không còn là vấn đề quá sức nặng nề nữa.

Điều thứ ba, hãy suy nghĩ về tính vĩnh cửu, đời đời. Kinh Thánh nói trong Cô-lô-se 3:2 rằng, “Hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chăm vào việc trần gian” (KTHĐ). Bất cứ điều gì bạn đang lo lắng ngày hôm nay có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa trong năm năm tới đây, chứ đừng nói gì đến cõi vĩnh hằng. Mọi thứ sẽ được đặt vào tầm nhìn đúng đắn khi bạn suy nghĩ về cuộc đời của bạn trong ánh sáng của cõi vĩnh hằng.

Bất cứ hoàn cảnh nào bạn đang đối diện ngày hôm nay, hãy dừng lại và xem lại suy nghĩ về những gì bạn đang suy nghĩ. Sau đó, hãy chọn chú tâm vào Chúa Jêsus, vào người khác, và vào nhà của bạn trong cõi đời đời.

Điều đó sẽ giúp bạn không còn tập trung vào chính mình nữa, đó là cách Đức Chúa Trời đã định cho bạn nên sống. Và điều đó sẽ biến đổi cuộc đời của bạn!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Suy nghĩ về điều người khác cần sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn về nan đề của chính mình như thế nào?

2.      Hôm nay bạn cần tập trung đến những lẽ thật nào về Chúa Jêsus và những điều gì Chúa đã làm?

3.      Nhìn vào nan đề lớn nhất của mình trong ánh sáng của cõi vĩnh hằng sẽ giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình như thế nào?


 

 

Three Things To Focus On Instead Of Yourself

By Rick Warren — 

“Let heaven fill your thoughts; don’t spend your time worrying about things down here” (Colossians 3:2 (TLB).

True freedom comes when you focus your mind on God’s truth. But how do you focus your mind on the right things so you can experience freedom? Here are three things you can do that will make the biggest difference in managing your mind.

First, think about Jesus. Hebrews 12:3 says, “Think about Jesus’ example. He held on while wicked people were doing evil things to him. So do not get tired and stop trying” (NCV). What gives you the power to keep on going? You think about Jesus. Keep your mind on who the Bible says he is and the example he’s given you for how to live a life that pleases God.

Second, think about others. “Let us think about each other and help each other to show love and do good deeds” (Hebrews 10:24 NCV). Most of the people around the world think about themselves first. So anybody who thinks more about others than they do about themselves is going to shine. When you choose to think about what others may need and how you can help, you’ll find it’s hard to let your problems get you down.

Third, think about eternity. The Bible says in Colossians 3:2, “Let heaven fill your thoughts; don’t spend your time worrying about things down here” (TLB). Whatever you’re worried about today is probably not going to matter in five years, much less in eternity. Everything is put into perspective when you think about your life in light of eternity.

Whatever situation you’re facing today, stop and think about what you’re thinking about. Then choose to focus on Jesus, other people, and your home in eternity. It will take the focus off of yourself, which is how God intended for you to live. And it will transform your life!

Talk It Over

  • How does thinking of what other people need give you a right perspective on your own problems?
  • What truths about who Jesus is and what he has done for you do you need to focus on today?
  • When you think about your biggest problem in light of eternity, how does it change you?