0189“Không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình” (Rô-ma 14:7 BDM 2002).

Tội lỗi có thể là bí mật, nhưng nó không bao giờ là việc riêng tư cả. Nó sẽ bị lộ ra hoặc là lúc bây giờ ở ngay trên đất, hoặc trong Ngày Phán Xét. Cuối cùng nó đều sẽ bị lộ ra.

Dân 32:23b là một trong những câu đáng sợ nhất trong Kinh Thánh: “Anh em mắc tội với Chúa, và anh em sẽ bị tội mình kết buộc” (BHĐ).

Một lý do khác khiến tội lỗi không bao giờ là chuyện riêng tư cả là vì mọi việc bạn làm, tốt hay xấu, đều ảnh hưởng đến người khác — ngay cả khi họ không biết điều gì đang xảy ra.

Nếu một người nào đó thân thiết với bạn thức cả đêm để làm một số việc xấu xa trái đạo đức rồi sau đó gặp bạn vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy ngay được rằng có một điều gì đó không ổn. Bạn có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hành động của họ sẽ cho thấy họ vừa làm một điều gì đó sai trái. Rất ít người có thể hành động cách bình thường ngay sau khi làm điều xấu.

Điều đó không cần phải là một tội lỗi to lớn nào đó mà bạn phạm phải. Đó có thể là tội lỗi do việc bỏ sót quên làm một việc gì. Nếu bạn có một thì giờ tĩnh nguyện thường xuyên với Chúa và rồi bỏ mất một vài ngày không dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa, chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong cách bạn phản ứng lại với người khác và với các tình huống. Đó là bởi vì bạn không được gắn nối vào nguồn nên bạn không có sức mạnh thuộc linh để chống cự tội lỗi.

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 14:7, “Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình” (BHĐ).

Có nhiều người sẽ nói rằng, “Những điều tôi làm với cuộc đời của tôi không liên quan gì với bất cứ ai cả. Miễn là tôi không làm tổn thương một người nào, tại sao người khác lại phải quan tâm đến điều đó chứ?” Nhưng thật ra bạn đang làm tổn thương những người khác. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để nối kết với nhau, và những gì chúng ta nói hay làm luôn luôn có ảnh hưởng trên người khác.

Tội lỗi ảnh hưởng đến bạn trong những phương thức tình thế mà bạn không nhận biết được và hành động đó gây ảnh hưởng trên người khác. Khi bạn phạm tội, nó cắt đứt bạn một liên kết với quyền năng của Chúa và khiến những tiềm năng của bạn bị hạn chế. Nó giới hạn những việc tốt bạn có thể làm và những ảnh hưởng bạn có thể tác động.

Thật buồn khi nghĩ đến những gì bạn và những người khác đang thiếu mất khi không làm được điều tốt nhất với đạt đến khả năng mà Chúa đã ban? Chỉ có một cách duy nhất để thắng được những tội lỗi đang kiềm giữ bạn và đang làm tổn thương đến người khác: Hãy xưng tội đó ra.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Cách hành động và suy nghĩ của bạn sẽ khác biệt như thế nào khi bạn chưa xưng ra tội lỗi mình?

2.      Việc xưng nhận tội lỗi kéo bạn đến gần với Chúa Giê-xu hơn như thế nào?

3.      Bạn cần phải xưng nhận những tội lỗi nào trong cuộc sống? Theo bạn điều đó có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào?

 


 

 

YOUR SIN IS NEVER PRIVATE

By Rick Warren — 

“None of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone.” Romans 14:7 (NIV)

Sin may be secret, but it’s never private. It will either come out now, here on earth, or at Judgment Day, but it’s going to be known.

Numbers 32:23 is one of the scariest verses in the Bible: “You may be sure that your sin will find you out” (NIV).

Another reason why sin is never private is because everything you do, good or bad, affects other people—even if they don’t know what’s going on.

If someone close to you stayed up all night doing some really immoral things and then saw you in the morning, you would notice something was off. You might not know what happened, but the result of their sin would be obvious in the way they behaved. Very few people could act as if nothing happened.

It doesn’t even have to be some big sin you commit. It could be the sin of omission. If you have a regular quiet time with God and then go a few days without spending time in God’s presence, there’s probably going to be a difference in how you react to people and circumstances. That’s because when you’re not plugged in, you don’t have spiritual power to fight sin.

The Bible says in Romans 14:7, “None of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone” (NIV).

A lot of people will say, “What I do with my life is no one else’s business. As long as I’m not hurting anybody, why should anyone else care?” But you are hurting other people. God made us to be connected people, and what we do and say always has an effect on others.

Sin affects you in ways you don’t even realize, and then your actions affect others. When you sin, it cuts you off from God’s power and keeps you from your potential. It limits the good you can do and the impact you could have.

Isn’t it sad to think of what you and others are missing when you’re not at your God-given best? There is only one way to move past the sin that holds you back and hurts others: Confess it.

Talk It Over

  • How do you act and think differently when you have unconfessed sin?
  • How does confessing your sin draw you closer to Jesus?
  • What sin in your life needs to be confessed? How do you think it might be affecting other people?