0188“Về tội lỗi vì họ không tin Ta” (Giăng 16:9 BHĐ).

Căn nguyên của tội lỗi nằm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nghi ngờ về Đức Chúa Trời.

Trong Giăng 16:9 Chúa Jêsus nói, “Về tội lỗi vì họ không tin Ta” (BHĐ). Khi bạn không tin Chúa Jêsus đúng như Ngài đã nói về Ngài và không tin Ngài sẽ làm những điều Ngài nói, đó là cội nguồn của tất cả mọi tội lỗi.

Sau đây là một số cảm xúc có thể giúp bạn biết được lúc nào bạn đang nghi ngờ Chúa.

Khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn, điều đó bày tỏ sự nghi ngờ của bạn về thời điểm hoàn hảo của Chúa. Chúa có một chương trình cho đời sống bạn, nhưng Ngài sẽ không bao giờ vội vàng. Bạn dễ dàng quên trông đợi nơi Chúa khi bạn muốn mọi thứ phải diễn ra theo thời điểm mình định và vì thế bạn tự lo liệu giải quyết mọi vấn đề của mình.

Khi bạn trở nên bực bội hoặc cay đắng, oán giận thì điều đó bày tỏ sự nghi ngờ của bạn về sự khôn ngoan của Chúa. Chúa khôn ngoan, tốt lành và yêu thương. Nhưng khi mọi thứ không diễn ra theo như bạn hoạch định hay bạn mong muốn, bạn nghĩ Chúa đã làm một điều gì đó không đúng. Và bạn không tin rằng Chúa có thể khiến những điều xấu hiệp lại thành những điều tốt lành.

Khi bạn cứ sống trong những mặc cảm tội lỗi, điều đó cho thấy bạn không tin vào sự tha thứ của Chúa. Một người tin nơi Chúa Jêsus nên cảm thấy mình tội lỗi trong thời gian bao lâu? Khoảng một giây đồng hồ. Đó là khoảng thời gian cần thiết để xưng ra một tội lỗi. Nếu bạn cứ tiếp tục mang mặc cảm tội lỗi, điều đó có nghĩa là bạn không tha thứ cho mình vì bạn không tin rằng Chúa đã tha thứ cho bạn.

Khi bạn cảm thấy mình không đủ sức, điều đó bày tỏ sự nghi ngờ của bạn về quyền năng của Chúa. Chúa đã nói rằng quyền năng của Ngài thể hiện rõ nhất trong sự yếu đuối của bạn. Nhưng khi bạn không tin vào điều này thì nó cho thấy rằng bạn nghĩ nhờ sức riêng của mình mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn sẽ luôn luôn bị thất vọng.

Bạn có muốn thay đổi những cảm giác sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, bực bội, mặc cảm tội tỗi, và yếu đuối kém cỏi đó không? Vậy thì bạn nên bắt đầu nghi ngờ những hoài nghi của bạn.

Nếu bạn tin vào Lời Chúa, bạn có thể trông cậy vào những gì Kinh Thánh dạy về Chúa và cách Ngài cảm nhận về bạn và chăm sóc bạn. Bạn có thể tin rằng Chúa giữ lời Ngài hứa, Chúa có thời điểm hoàn hảo, Chúa khôn ngoan, Chúa tha thứ cho bạn, và Chúa làm việc một cách đầy năng quyền qua bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có thể làm gì để nhắc nhở mình về lẽ thật của Chúa khi bạn bắt đầu nghi ngờ?

2.      Trong những tháng gần đây, sự nghi ngờ của bạn về Chúa tăng hay giảm? Bạn nghĩ tại sao lại như vậy?

3.      Điều tội lỗi nào là điều mà bạn đang phải tranh chiến lớn nhất? Điều đó tiết lộ điều gì về sự thiếu lòng tin của bạn?

 


 

 

 

 

It’s Time To Start Doubting Your Doubts

By Rick Warren — 

“The world’s sin is unbelief in me” (John 16:9 TLB).

At the root of every sin rests at least a momentary doubt about God.

In John 16:9 Jesus says, “The world’s sin is unbelief in me” (TLB). When you don’t believe Jesus is who he says he is or he’ll do what he says he’ll do, that’s the root of all sin.

Here are some emotions you can look for that can help you know when you’re doubting God.

When you become impatient, it reveals your doubt in God’s perfect timing. God has a plan for your life, but he’s never going to be in a hurry. That’s easy to forget when you want things to happen on your own timetable—so you take matters into your own hands instead of waiting on God.

When you become resentful or bitter, it reveals your doubt in God’s wisdom. God is wise and good and loving. But when things don’t turn out like you plan or want, you think he messed up somehow. And you don’t believe he can bring good out of bad.

When you dwell in guilty feelings, it reveals your unbelief in God’s forgiveness. How long should a follower of Jesus feel guilty? About one second. That’s how long it takes to confess a sin. If you’re carrying around guilt, it means you can’t forgive yourself because you don’t believe God has forgiven you.

When you feel inadequate, it reveals your doubt in God’s power. God has said his power shows up best in your weakness. But when you don’t believe that, it shows you think power should come only from yourself. If you think that, you’re always going to be disappointed.

Do you want to turn around those feelings of fear, impatience, resentment, guilt, and inadequacy? Then you need to start doubting your doubts.

If you believe in God’s Word, you can trust what it says about God and the way he feels about you and takes care of you. You can trust that God keeps his promises, has perfect timing, is wise, forgives you, and works powerfully through you.

Talk It Over

  • What can you do to remind yourself of God’s truth when you start to doubt?
  • In recent months, have your doubts about God increased or decreased? Why do you think that’s so?
  • What sin is your greatest struggle? What does it reveal about your unbelief?