0288Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái.” (Ha 1:13 BHĐ).

Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, tất cả các vị thần — Zeus là thần của sấm sét, Jupiter là thần mặt trời, Apollo là thần của ánh sáng — đều có những yếu đuối của con người. Họ giận dữ. Họ ham muốn. Họ thiếu kiên nhẫn. Họ giáng sấm sét trên con người. Họ thường hay mâu thuẫn và không đáng tin cậy.

Nhưng Đức Chúa Trời chân thật là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, là 100% thuần khiết, công chính, và không dơ bẩn, ô uế. Ngài chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái, không thánh sạch, hoặc không hoàn hảo. Điều này được gọi là sự thánh khiết. Ha 1:13 nói, “Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái” (BHĐ).

Bởi vì Đức Chúa Trời là hoàn hảo 100%, bạn có thể tin cậy Ngài vì Ngài không giống như các vị thần trong thần thoại. Tuy nhiên sự toàn hảo của Ngài cũng có nghĩa là Chúa không thể chịu đựng được những tội lỗi ở xung quanh. Vì vậy, tại thập tự giá Đức Chúa Trời đã đem tất cả mọi tội lỗi của thế gian và trút đổ tất cả lên Chúa Jêsus là người Con hoàn hảo của Ngài, là Đấng tình nguyện gánh thế tội lỗi cho nhân loại. Đó là lý do mà Ngài đã xuống trần gian!

Những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn trên thập tự giá được gọi là sự thay thế. Nếu Chúa Jêsus không phải là người thay thế cho bạn, thì bạn sẽ phải trả giá cho tội lỗi của chính mình. Đức Chúa Trời không muốn bạn phải trả giá cho tội lỗi đó, vì vậy Ngài sai Chúa Jêsus đến để làm người thay thế cho bạn. Chúa Jêsus đã làm trọn luật pháp. Ngài đã làm những gì công lý đòi hỏi.

Nhưng điều đó không hề dễ dàng cho Chúa Jêsus chút nào cả. Thật ra, đó là một sự tra tấn tàn bạo. Bạn cảm thấy mình tồi tệ như thế nào khi bạn có mặc cảm tội lỗi về điều mình đã làm? Bạn có thể nào hình dung, tưởng tượng được cảm giác của mình sẽ như thế nào khi phải mang trên mình những tội lỗi gian ác, kinh hoàng nhất, tất cả những tội lỗi từng vi phạm, tất cả mọi tội lỗi đã làm trong nơi kín giấu. Đó sẽ là một sự tra tấn hành hạ về mặt tinh thần, thể xác, tình cảm, và thuộc linh.

Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã kêu lên, “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” (Ma-thi-ơ 27:46 BHĐ). Ngài không chỉ trải qua cơn đau thể xác. Ngài đang trải qua nỗi thống khổ của việc bị chia cắt phân ly khỏi Cha mình.

Một Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chịu được nhìn thấy Con của mình mang trên người tất cả mọi tội lỗi xấu xa của thế gian. Đức Chúa Trời đã phải quay mặt đi bởi vì Ngài là toàn hảo. Bạn có thể tưởng tượng được điều này đã khiến Chúa Jêsus phải đau đớn đến mức nào không?

Nhưng Ngài đã bằng lòng trải qua nỗi đau khổ đó vì Ngài muốn bạn có được mối tương giao với một Đức Chúa Trời thánh khiết.

Phải có một người nào đó gánh lấy hình phạt, và Chúa Jêsus đã làm điều đó cho bạn. Chúa Jêsus đã trở thành người thay thế cho bạn để khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài không nhìn thấy tội lỗi của bạn nữa mà chỉ thấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Jêsus.

Và nhờ đó, bạn có thể kinh nghiệm được cuộc sống đời đời trên thiên đàng cũng như cuộc sống trọn vẹn, có mục đích trên đất này.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tại sao đối với Chúa tình yêu phải đầy sự công chính?

2.      Sự thay thế cho chúng ta thấy điều gì về bản tính của Đức Chúa Trời?

3.      Bạn nên đáp ứng lại với lẽ thật với việc Chúa Jêsus đã chịu khổ và chết thay cho bạn trên cây thập tự như thế nào?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đó để có được tình yêu của Chúa hay để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


 

 

 

Somebody Has To Pay For Sin

By Rick Warren — 

“Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrongdoing” (Habakkuk 1:13 NIV).

In Greek and Roman mythology, all the gods—like Zeus, Jupiter, and Apollo—have human frailties. They get angry. They lust. They’re impatient. They zap people with lightning bolts. They are inconsistent and unreliable.

But the real God, the God who created the universe, is 100 percent pure, just, and unpolluted. He’s never done anything wrong, impure, or imperfect. That’s called holiness. Habakkuk 1:13 says, “Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrongdoing” (NIV).

Because God is 100 percent perfect, you can trust him, unlike the gods of mythology. But his perfection also means that he cannot stand to be around sin. So, at the cross, God took every sin of the world and poured it all on his perfect Son, Jesus Christ, who volunteered to do it. It’s why he came to earth!

What Jesus did for you on the cross is called substitution. If Jesus hadn’t been your substitute, then you would’ve had to pay for your own sins. God didn’t want you to have to pay for them, so he sent Jesus to be your substitution. Jesus satisfied the law. He did what justice demands.

But it wasn’t easy for Jesus. In fact, it was torture. You know how bad you feel when you feel guilty over one sin? How would you like to carry the guilt over every horrific act ever done, every sin done against another person, all the sins done in secret? That would be mental, physical, emotional, and spiritual torture.

On the cross, Jesus cried out, “My God, my God, why have you forsaken me?” (Matthew 27:46 NIV). He was not just experiencing physical agony. He was experiencing the torment of being separated from his Father.

A God who is holy could not stand even to look at his Son, full of the sins of the world. God looked away because he is perfect. Can you imagine what this cost Jesus?

But he was willing to go through that pain because he wanted you to have a way to be in fellowship with a holy God.

Somebody had to take the punishment, and Jesus did it for you. Jesus became your substitute so that, when God looks at you, he doesn’t see your sin. He sees the righteousness of Jesus Christ.

And, because of that, you can experience both eternal life and a full and purposeful life here on earth.

Talk It Over

  • Why is it loving for God to be full of justice?
  • What does substitution reveal to us about God’s character?
  • How do you think you should respond to the truth that Jesus suffered and died for you on the cross?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

You don’t have to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to him, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”