0289“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2 BHĐ).

Ngày nay, phần lớn các nền văn hóa đều không nghĩ rằng tội lỗi là xấu xa. Thật ra, nhiều người nghĩ tội lỗi là vui vẻ, thú vị!

Hãy nhìn vào phương tiện truyền thông. Các chương trình truyền hình, các hình ảnh hài hước trên mạng xã hội cũng như những phim ảnh đều dùng tội lỗi để làm đối tượng hài hước.

Đây là chiến lược của quỷ Sa-tan: Đó là chọc cho bạn cười đùa về những điều đã khiến Chúa Jêsus phải chết trên thập tự giá. Sa-tan đã ngụy trang cho tội lỗi để khiến nó trông hấp dẫn và thích thú. Rất hiếm khi nào bạn thấy được những hậu quả của tội lỗi được đề cập đến trên các phương tiện truyền thông.

Nếu bạn muốn biết tội lỗi thật sự xấu xa như thế nào và những tổn hại mà nó gây ra thế nào, hãy nhìn vào Chúa Jêsus đang đổ máu ra trên thập tự giá. Nỗi thống khổ của Chúa Jêsus cho thấy Chúa phải trả giá cao đến thế nào để gánh thay tội lỗi cho bạn. Thập tự giá cho thấy sự tổn thương tại hại do tội lỗi gây ra.

Tội lỗi gây thêm hậu quả trong đời sống của bạn! Đây chỉ là ba trong số những hậu quả đó:

  • Tội lỗi làm bạn xa cách Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, còn bạn là con người tội lỗi. Tội lỗi gây ra những xung khắc, đối nghịch và tạo nên khoảng cách giữa bạn và Đức Chúa Trời. Ê-sai 59:2 nói, “Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (BHĐ). Tội lỗi luôn luôn để lại sự bất hòa, ly gián, ngay cả giữa bạn với Chúa.
  • Tội lỗi gây ra rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Một trong những nguồn gây căng thẳng lớn nhất là mặc cảm tội lỗi chưa được thừa nhận và giải quyết. Vua Đa-vít đã nói, “Vì sự gian ác của con chất chồng vượt quá đầu con; Chúng đè trên con khác nào một gánh nặng” (Thi 38:4 BHĐ). Cứ mang lấy tội lỗi sẽ gây nhiều tổn hại về mặt cảm xúc. Khi bạn vi phạm luật pháp của Chúa, điều đó dẫn đến lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, và bất an. Bạn sẽ không phải kinh nghiệm điều này nếu bạn lúc nào cũng đi theo đường lối Chúa. Nhưng bạn cũng không thể nào vâng theo lời Chúa. Đây là vấn đề thực tế của tội lỗi.
  • Tội lỗi lên án bạn. Khi bạn vi phạm luật pháp của Chúa bạn sẽ phải trả giá điều này, bao gồm cả sự tự lên án mình lẫn sự phán xét từ một Đức Chúa Trời công bình. Thi 7:11 nói, “Chúa là Thẩm Phán công minh thường xuyên nghiêm phạt tội tình người gian” (KTHĐ).

Bạn có thể cho rằng nan đề lớn nhất trong cuộc sống mình là sự xung đột trong mối quan hệ, là vấn đề sức khỏe hay là trong việc tìm việc làm. Nhưng thật ra nan đề lớn nhất của bạn là bạn đang tranh chiến chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

Đó là lý do tại sao lúc nào bạn cũng nản lòng, chán chường, thất vọng.  Đó là lý do tại sao bạn không có giấc ngủ ngon. Đó là lý do tại sao bạn bị căng thẳng. Bạn không được tạo dựng nên để sống thiếu sự hòa thuận với Đấng Tạo Hóa là Đấng yêu thương bạn. Chúa đã tạo dựng nên bạn, và Ngài đã sai Con Ngài đến chết thay cho bạn. Chúa muốn bạn sống trong sự hòa hợp với Ngài.

Hãy ăn năn tội lỗi của bạn hôm nay cũng như từng ngày — để bạn có thể sống trong sự bình an hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Khi bạn thấy mình đang cười cợt vui vẻ với tội lỗi, bạn đang nói lời nói dối nào với chính mình?

2.      Bạn khiến mức độ của tội lỗi nhẹ nhàng đi như thế nào qua các chương trình truyền hình, phim ảnh, sách báo, và phương tiện truyền thông xã hội mà bạn sử dụng?

3.      Hiểu được mức độ nghiêm trọng của tội lỗi sẽ ảnh hưởng đến cách bạn nhìn và hiểu ân điển của Chúa như thế nào?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đó để có được tình yêu của Chúa hay để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

YOUR BIGGEST PROBLEM, AND WHAT TO DO ABOUT IT

By Rick Warren — 

“It is your evil that has separated you from your God. Your sins cause him to turn away from you, so he does not hear you” (Isaiah 59:2 NCV).

Today, most cultures don’t think sin is ugly. In fact, many people think sin is fun!

Think about media. TV shows, social media memes, and movies use sin for humor.

This is Satan’s strategy: to get you to laugh at the same things that put Jesus on the cross. Satan disguises sin to make it look attractive, desirable, and fun. Rarely in media do you see the consequences of sin.

If you want to know how ugly sin really is and the damage it does, look at Jesus bleeding on the cross. Jesus’ suffering shows you just how much it takes to pay for your sins. The cross shows the damage sin does.

Sin has all sorts of consequences in your life! Here are just three of them.

Sin alienates you from God. Why? Because God is holy, and you are not. Sin creates conflict and puts distance between you and God. Isaiah 59:2 says, “It is your evil that has separated you from your God. Your sins cause him to turn away from you, so he does not hear you” (NCV). Sin always leaves estrangement in its wake, even between you and God.

Sin causes enormous amounts of stress in your life. One of the greatest sources of stress is unrecognized and unresolved guilt. King David said, “My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear” (Psalm 38:4 NIV).

Holding on to sin takes an emotional toll. When you break God’s laws, it leads to worry, fear, guilt, and insecurity. You wouldn’t experience this if you always did things God’s way. But you don’t, and you can’t. This is the reality of sin.

Sin condemns you. When you violate God’s laws, there’s always a penalty—in both self-condemnation and judgment from a righteous God. Psalm 7:11 says, “God is a righteous judge and always condemns the wicked” (GNT).

You may think your biggest problem is a relationship conflict, health issue, or trouble finding a job. But the reality is, your biggest problem is that you’re at war with God.

That’s why you’re so frustrated! That’s why you don’t sleep well. That’s why you’re stressed out. You weren’t made to live out of harmony with your Creator, who loves you. He made you, and he sent his Son to die for you. He wants you to be in harmony with him.

Repent of your sin today—and every day—so that you can be at peace with God.

Talk It Over

  • When you find yourself laughing at sin, what are the lies you’re telling yourself?
  • How do you make light of sin through the TV shows, movies, books, and social media you consume?
  • In what ways does understanding the severity of sin affect how you view and understand God’s grace?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”