0287“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách (Gia-cơ 1:5 BHĐ).

Cầu nguyện chính là một hành động của đức tin.

Khi bạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện, đó là vì bạn có đức tin rằng Ngài sẽ trả lời. Khi bạn tập trung tư tưởng của mình vào Chúa, bạn bắt đầu nhìn thấy Ngài vĩ đại và quyền năng hơn bất kỳ nan đề nào bạn đang có, sự hiểu biết đó sẽ làm đức tin của bạn được gia tăng vì bạn bắt đầu tin rằng Ngài có thể thực hiện những lời Ngài hứa. Và rồi, khi bạn thấy được Chúa nhậm lời cầu nguyện của bạn, đức tin của bạn sẽ trở nên sâu đậm hơn vì bạn nhìn thấy tận mắt rằng những gì Ngài nói Ngài có thể làm.

Khi bạn học cầu nguyện trong đức tin, chỗ tốt nhất để bắt đầu là đón nhận những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn có biết có trên 7 ngàn lời hứa trong Kinh Thánh không? Những lời hứa này dành cho tất cả những nhu cầu và nan đề của bạn. Và khi bạn không biết chắc mình phải cầu nguyện điều gì, bạn có thể dùng những lời hứa đó như lời cầu nguyện của mình.

Dưới đây là một thí dụ về cách bạn có thể dùng một trong những lời hứa của Chúa như một lời cầu nguyện để gây dựng đức tin mình.

Ê-sai 40:31 nói, “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (BHĐ). Để dùng lời hứa này của Chúa như một lời cầu nguyện, bạn có thể cầu nguyện như thế này, “Chúa ơi, con thấy mình rất mỏi mệt và nản lòng. Con cảm thấy mình đang muốn bỏ cuộc. Tuy vậy, trong đức tin, con biết rằng Chúa sẽ bổ sức lại cho con. Chúa sẽ vực con dậy và ban cho con sức lực mới để con có thể tiếp tục đi tới. Hy vọng của con là ở nơi Ngài. Cảm ơn Chúa đã giúp con tiến về phía trước và tiếp tục bước đi. A-men.”

Những lời cầu nguyện như thế sẽ giúp bạn gia tăng đức tin. Chúng nhắc bạn nhớ đến những điều Chúa hứa; rồi bạn thấy được Chúa đã giữ lời hứa của Ngài như thế nào trong cuộc đời mình.

Dưới đây là danh sách của một vài lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Hãy thử cầu nguyện một số các lời hứa này và chờ xem đức tin của bạn sẽ gia tăng khi thấy rằng Chúa giữ lời hứa của Ngài với bạn.

 • Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:29 BHĐ).
 • “Đừng sợ vì Ta ở với con, Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, Dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con” (Ê-sai 41:10 BHĐ).
 • “CHÚA sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em, anh chị em chỉ cần yên lặng” (Xuất 14:14 BDM-2002).
 • “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (IGiăng 1:9 BHĐ).
 • Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục 31:8 BHĐ).
 • Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19 BHĐ).
 • “Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi 23:4 BHĐ).
 • “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, Ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài” (Thi 86:5 BHĐ).

 

Suy ngẫm & áp dụng

Khi bạn quen dần với cách cầu nguyện dựa theo lời hứa của Chúa, sẽ giúp ích nếu bạn viết xuống lời cầu nguyện của chính mình. Hãy chọn một trong những lời hứa trong bài tĩnh nguyện hôm nay và viết xuống lời cầu nguyện với Chúa. Hãy thưa chuyện với Chúa về những lời hứa của Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng bạn tin cậy Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài.

Dưới đây là một thí dụ:

Lời hứa của Chúa:

“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (Gia-cơ 1:5 BHĐ).

Lời cầu nguyện mẫu:

“Lạy Chúa, rất nhiều lần con đã quên không cầu nguyện cho những điều thật sự cần đến và sự khôn ngoan là điều đầu tiên con cần có. Con cám ơn Chúa về câu Kinh Thánh này và về lời hứa trong Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa đã ban sự khôn ngoan cho con cách rộng rãi để con dùng đến trong cuộc sống hằng ngày. Chúa ơi, con muốn sống theo những lời hứa và nguyên tắc trong Lời Chúa chứ không theo tiêu chuẩn của đời này. Xin dạy con mạnh dạn cầu xin có được sự khôn ngoan mỗi ngày để con có thể sống theo ý muốn của Chúa và sống cho sự vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện điều này trong Danh yêu quý của Chúa Jêsus. A-men.”


 

 

Praying God’s Promises

By Rick Warren — 

“If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking” (James 1:5 NLT).

Prayer itself is an act of faith.

When you come to God in prayer, it’s because you have faith he will respond. As you focus your attention on God, you begin to see he is bigger and more powerful than any of your problems, and that understanding will increase your faith because you will begin to believe he can fulfill his promises. And then, as you see God answer your prayers, your faith will deepen because you see firsthand that he can do what he says he can do.

As you learn to pray in faith, a great place to start is by claiming the promises of God found in the Bible.

Did you know there are over 7,000 promises in the Bible? These promises provide the answer to all your needs and problems. And, when you’re not sure what to pray, you can use them to help give words to your prayers.

Here’s an example of how you can use one of God’s promises as a prayer that will build your faith.

Isaiah 40:31 says, “But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles; they will run and not get weary; they will walk and not grow weak” (GNT). To use this promise of God as a prayer, you might pray, “God, I’m so tired and discouraged. I feel like giving up. Yet, in faith, I know that you will renew my strength. You will lift me up and give me new energy, so I can keep going. My hope is in you. Thank you for helping me move forward and keep going. Amen.

Prayers like this help increase your faith. They remind you of what God has promised; then you see in your own life how God keeps his promises.

Here’s a list of just a few of God’s promises in the Bible. Try praying some of them, and watch your faith increase as you see God keep his promises to you.

 • “He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength” (Isaiah 40:29 ESV).
 • “Don’t be afraid, because I am with you. Don’t be intimidated; I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will support you with my victorious right hand” (Isaiah 41:10 GW).
 • “The Lord will fight for you; you need only to be still” (Exodus 14:14 NIV).
 • “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9 ESV).
 • “It is the Lord who goes before you; He will be with you. He will not fail you or abandon you. Do not fear or be dismayed” (Deuteronomy 31:8 AMP).
 • “But my God shall supply your every need according to His riches in glory by Christ Jesus” (Philippians 4:19 MEV).
 • “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me” (Psalm 23:4 NASB).
 • “You willingly forgive, and your love is always there for those who pray to you” (Psalm 86:5 CEV).

Talk It Over

As you get used to praying God’s promises, it can be helpful to write your prayers. Choose one of the promises from today’s devotional and write a prayer to God. Talk to him about his promise. Tell him that you are trusting in him to fulfill his promise.

Here’s an example:

God’s Promise

“If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking” (James 1:5 NLT).

Sample Prayer

“Father, there are so many times I forget to ask for what I truly need, and wisdom is on top of the list. I’m so grateful for this Scripture and the promise it holds. Thank you for being so generous and willing to give me the wisdom I need in my everyday circumstances. God, I want to live by the promises and principles in your Word—not by the world’s standards. Teach me to boldly ask for wisdom daily so I can navigate life according to your will and for your glory. I ask this in Jesus’ precious name. Amen.”