“Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:12 TTHĐ).

Khi bạn đặt lòng tin của mình vào Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình, Ngài ban cho bạn bốn sự tự do rất lớn. Sự tự do đầu tiên là một lương tâm trong sạch. Chúa tha thứ mọi tội lỗi bạn và xóa sạch mọi mặc cảm tội lỗi của bạn.

Sự tự do tuyệt vời thứ hai là sự tiếp cận riêng tư cùng Đức Chúa Trời. Bạn là con cái Chúa, là thành viên trong gia đình của Ngài, và bạn có thể trò chuyện với Chúa mọi lúc, mọi nơi – 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Cả thế giới được tiếp cận trực tiếp với Chúa là một việc hoang đường. Nó không đúng sự thật! Đức Chúa Trời chỉ cho phép tiếp cận trực tiếp với Chúa qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Kinh Thánh nói, “Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:12 TTHĐ).

Có một vài lần tôi đã đến dự buổi hòa nhạc mà vé tôi được tặng là “AA” (all-access–được tiếp cận tất cả). Tôi có thể đi vào hậu trường và gặp gỡ với bất cứ người nào tôi muốn. Không ai có thể ngăn tôi lại!

Đó là loại tự do bạn có được khi bạn ở trong gia đình của Chúa. Chúa cho bạn một thẻ Toàn Quyền để đến với Ngài. Bạn không cần phải nhận được thiệp mời hay một sự giới thiệu đặc biệt nào cả. Bạn không cần phải có một ý tưởng lớn trong đầu. Bởi vì bạn là con của Chúa, bạn được trực tiếp đến với Chúa suốt ngày, mỗi ngày.

Thỉnh thoảng có người nói với tôi rằng, “Mục Sư Rick ơi, xin ông cầu nguyện cho tôi,” điều này như thể lời cầu nguyện của tôi tốt hơn lời cầu nguyện của họ. Nhưng điều đó không đúng. Họ có cùng một quyền tiếp cận với Chúa cũng như tôi. Họ có thể trò chuyện với Chúa bất cứ lúc nào và cho bất cứ lý do gì.

Bạn không cần phải dùng những từ ngữ hoa mỹ, không cứ phải nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, hoặc kết thúc mỗi lần cầu nguyện với câu “Trong Danh Chúa Jêsus.” Bạn cứ cầu nguyện liên tục với Chúa suốt cả ngày, tiếp tục sau khi dừng lại. Tôi lúc nào cũng làm điều đó với Chúa.

Thật là một sự tự do lạ thường khi biết rằng chúng ta có thể làm theo lời Chúa: “Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Đức Chúa Trời để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết” (Hê-bơ-rơ 4:16 KTHĐ).

Khi bạn trở nên thành viên của gia đình Đức Chúa Trời, bạn có sự tự do của một lương tâm trong sạch và quyền tiếp cận cách cá nhân với Chúa. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét đến sự tự do thứ ba: quyền năng để làm điều đúng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc được tiếp cận trực tiếp với Chúa mọi lúc lại là điều quan trọng?

2.    Điều gì có thể ngăn trở để tận dụng việc được tiếp cận với Chúa qua sự cầu nguyện?

3.    Bằng cách nào bạn đã làm lời cầu nguyện của mình trở nên phức tạp? Bạn từng phải vật lộn như thế nào với ý nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Chúa trong mọi tình huống?

 

 

 


THE FREEDOM TO TALK TO GOD

By Rick Warren —

“In [Christ] and through faith in him we may approach God with freedom and confidence” (Ephesians 3:12 NIV).

When you put your trust in Jesus as your Savior, he gives you four great freedoms. The first is a clear conscience. He forgives your sin and wipes away your guilt.

The second great freedom is personal access to God. You’re his child, part of his family, and you can talk with God anytime, anywhere—24 hours a day, seven days a week.

It’s a myth that the whole world has direct access to God. It’s just not true! God gives direct access to himself only through his Son, Jesus Christ.

The Bible says, “In [Christ] and through faith in him we may approach God with freedom and confidence” (Ephesians 3:12 NIV).

A few times I’ve gone to a concert where I was given an “all-access” pass. I was able to go backstage and hang out with anyone I wanted to. Nobody could stop me!

That’s the kind of freedom you get when you’re in the family of God. God gives you an all-access pass to him. You don’t have to get an invitation or a special introduction. You don’t have to have a big idea on your mind. Because you’re his child, you’ve got direct access to God throughout the day, every day.

Sometimes people will say, “Rick, please pray for me,” as if my prayers are better than their prayers. But that’s not true. They have the same personal access to God that I have. They can talk to God anytime and for any reason.

You don’t need to use fancy words, close your eyes, or end every prayer with “in Jesus’ name.” You just keep a running prayer going throughout the day, picking up where you left off. I do that with God all the time.

What an incredible freedom it is to know that we can “feel free to come before God’s throne . . . And we can receive mercy and grace to help us when we need it” (Hebrews 4:16 ICB).

When you become part of God’s family, you have the freedom of a clear conscience and personal access to God. Tomorrow we’ll look at the third freedom: the power to do what is right.

Talk It Over

- Why is it important for people to have direct access to God at all times?

- What might stop you from taking advantage of your personal access to God through prayer?

- In what ways do you complicate your prayers? In what ways do you struggle with the idea that you can talk to God in every situation?