“Vậy, nếu Đức Chúa Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do.” (Giăng 8:36 BDM).

Khi người ta nghĩ về tự do, họ thường nghĩ đến việc tự do chính trị hay tự do tín ngưỡng. Nhưng có một thứ tự do còn sâu xa hơn nữa đó là sự tự do thuộc linh của bạn.

Hầu hết mọi người không sống một đời sống tự do về thuộc linh. Tất cả đều bị trói buộc ở bên trong. Họ bị căng thẳng, lo âu, mệt mỏi, buồn chán, cay đắng, mặc cảm tội lỗi, hối tiếc, sợ hãi, và bồn chồn. Họ có lẽ đang sống trong một đất nước tự do, nhưng họ không được tự do về mặt thuộc linh.

Chúa Jêsus nói trong Giăng 8:36 rằng, “Vậy, nếu Đức Chúa Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do.” (BDM). Chúa Jêsus đang nói về chính Ngài. Chúa đang nói rằng, “Nếu Ta giải thoát cho các ngươi, các ngươi sẽ thật sự, thật sự được tự do.”

Đây là điều mà tôi gọi là sự tự do triệt để. Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ xem xét đến bốn sự tự do lớn lao mà Chúa Jêsus ban cho bạn khi bạn đặt lòng tin của mình vào Ngài như Đấng Cứu Rỗi.

Sự tự do lớn lao đầu tiên của một đời sống Cơ đốc nhân là một lương tâm trong sạch. Điều này xảy ra khi Chúa tha thứ tất cả tội lỗi bạn và xóa sạch những mặc cảm tội lỗi của bạn. Chúa dùng một cục gôm khổng lồ cho tất cả những gì sai trái bạn đã từng làm hay sẽ làm.

Có lần tôi nhìn thấy một tấm biển ở cây xăng viết rằng, “Một động cơ sạch sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn.” Điều đó cũng đúng với lương tâm. Mặc cảm tội lỗi là một trong những cảm xúc đầy sức hủy phá nhất. Nó sẽ đè nặng trên bạn và kéo bạn xuống. Lý do khiến nhiều người bị kiệt sức là họ đang vác trên vai một bao rác rưởi của mặc cảm tội lỗi.

Nhưng Kinh Thánh nói với bạn rằng, “Trong Đức Chúa Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội” (Cô-lô-se 1:14 BDM). Chúa Jêsus đã mua sự tự do cho bạn bằng chính mạng sống của Ngài. Cái chết của Chúa không phải để cho bạn trở nên người sùng đạo nhưng là để cho bạn được tự do.

Một người tin Chúa Cứu Thế có nên cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay không? Có — nhưng chỉ trong một phút chốc thôi. Nói một cách khác, ngay lúc bạn làm một điều gì đó sai, hãy thú nhận điều đó, và rồi đừng mang mặc cảm tội lỗi về điều đó nữa.

Khi bạn cứ nắm giữ lấy mặc cảm tội lỗi, đó thật sự là một sự xúc phạm đối với Chúa Jêsus. Điều này cũng như đang nói, “Chúa Jêsus ơi, những gì Chúa đã làm trên thập tự giá là chưa đủ. Con cần phải trừng phạt chính mình nữa.”

Nhưng hãy tưởng tượng thức dậy mỗi buổi sáng và nói rằng, “Tôi không phải lo lắng về điều đó nữa. tất cả đã qua rồi. Tất cả đã được trả xong hết rồi.” Chúa Jêsus đã khiến điều đó xảy ra được

Ý muốn của Chúa trên đời sống bạn là để bạn không còn mang gánh nặng của mặc cảm tội lỗi nữa. Ngài muốn bạn được tự do.

Tự do triệt để là một lương tâm trong sạch. Điều đó không có nghĩa bạn là người hoàn hảo. Nhưng nó có nghĩa là bạn đã được tha thứ. Và đó là tin tức tốt lành!

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao tự do thuộc linh là loại tự do sâu sắc nhất?

2.    Ôm giữ lấy mặc cảm tội lỗi cũng giống như đang nói với Chúa Jêsus rằng những gì Ngài đã làm trên thập giá vẫn chưa đủ như thế nào?

3.    Với những lẽ thật này trong đầu, hôm nay bạn sẽ tiến về phía trước, về sự tự do và xa khỏi mặc cảm tội lỗi như thế nào?

 

 

 


WHAT IT MEANS TO BE FREE

By Rick Warren —

“If the Son sets you free, you will be free indeed” (John 8:36 NIV).

When people think about freedom, they often think about political or religious freedoms. But there is a freedom that goes far deeper: your spiritual freedom.

Most people aren’t living spiritually free lives. They’re all bound up inside. They’ve got stress, worry, fatigue, boredom, bitterness, guilt, regret, fear, and anxiety. They may live in a free country, but they’re not spiritually free.

Jesus said in John 8:36, “If the Son sets you free, you will be free indeed” (NIV). Jesus is talking about himself here. He’s saying, “If I set you free, you’re going to be really, really free.”

This is what I call radical freedom. And over the next few days, we’re going to look at four great freedoms Jesus gives you when you put your trust in him as Savior.

The first great freedom of the Christian life is a clear conscience. It’s what happens when God forgives all your sins and wipes away all your guilt. He takes a giant eraser to everything you’ve ever done wrong or will do wrong.

I once saw a sign on a gas station that read, “A clean engine gives more power.” That’s true with a conscience too. Guilt is one of the most destructive emotions. It will burden you and weigh you down. The reason so many people are worn out is because they’re carrying a garbage bag of guilt over their shoulders.

But the Bible tells you, “[God] purchased our freedom and forgave our sins” (Colossians 1:14 NLT). Jesus has purchased your freedom with his own life. His death wasn’t meant to make you religious but to set you free.

Should a believer in Christ ever feel guilty? Yes—but for a nanosecond. In other words, the moment you do something wrong, confess it, and then don’t feel guilty about it.

When you hold on to guilt, it’s actually an insult to Jesus. It’s like saying, “Jesus, what you did on the cross wasn’t enough. I need to punish myself too.”

But imagine waking up each day and saying, “I don’t have to worry about that anymore. It’s all over. It’s paid for.” Jesus made doing that possible!

God’s will for your life is for you to no longer to carry a load of guilt. He wants you to be free.

Radical freedom is a clear conscience. It doesn’t mean you’re perfect. But it does mean you’re forgiven. And that’s good news!

Talk It Over

- Why is spiritual freedom the deepest kind of freedom?

- How is hanging on to guilt the same as telling Jesus that what he did on the cross wasn’t enough?

- With these truths in mind, how will you move forward today, toward freedom and away from guilt?