“Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi” (Rô-ma 6:6-7 TTHĐ).

Chúa cho bốn sự tự do tuyệt vời đến tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Chúng ta đã xem đến hai sự tự do đầu tiên: một lương tâm trong sạch và được tiếp cận cách cá nhân với Chúa. Sự tự do thứ ba là quyền năng để làm điều đúng.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng tự do có nghĩa là không có luật lệ, không có giới hạn, và không có điều lệ quy định – nhưng đó là một quan điểm rất hạn hẹp về tự do. Thay vào đó, tự do là quyền năng mà Chúa ban ơn cho bạn để nói “Được, đồng ý …” với những điều tốt cho bạn và nói “không” với những điều nguy hại.

Nếu bạn không đủ sức mạnh để nói “không,” thì có một từ cho điều đó: thói nghiện ngập. Và cùng với nghiện ngập là sự ám ảnh và không cưỡng được trong đời sống của bạn. Kinh Thánh dạy rằng, “Vì bất cứ điều gì đánh bại được một người thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó” (IIPhi-e-rơ 2:19 TTHĐ).

Có lần tôi đã đọc câu chuyện về một người anh và cô em gái được cha mẹ khuyến khích “tìm điều mình vui thích.” Trong Gia đình họ không có một giới hạn nào cả, và họ được phép thử nghiệm tình dục và ma túy. Vào lúc họ đến tuổi giữa 20, cuộc sống của họ đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Chẳng bao lâu người anh nhận ra rằng, “Sự tự do của tôi chẳng phải là tự do. Nhìn bề ngoài dường như tôi đang hưởng thụ cuộc sống. Nhưng bên trong tôi là nô lệ cho sự sợ hãi, cảm giác không được an toàn và những điều tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cần có ai đó để giải thoát tôi ra khỏi chính mình.”

Đó chính xác là những gì tất cả chúng ta cần đến một người để giải thoát chúng ta ra khỏi chính mình.

Bạn có bao giờ suy nghĩ rằng, “Tại sao tôi lại nổi giận với những người tôi yêu thương nhất? Tại sao lúc nào tôi cũng lo âu và sợ hãi? Làm thế nào để tôi dừng lại được?” Đây là những điều bạn có thể đã cố gắng thay đổi về mình nhưng bạn đã không có sức mạnh để làm được điều đó. Loại sức lực đó chỉ có thể đến từ nơi Chúa.

Phao-lô đã nói lên sự căng thẳng này trong Rô-ma 7:24-25 “Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này; Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta” (BDM).

Tại sao Chúa Cứu Thế Jêsus là câu giải đáp? Vì Chúa Jêsus hứa, “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do” (Giăng 8:36 TTHĐ).

Tự do không chỉ đơn giản là không có giới hạn. Sự tự do triệt để là tự do để nói “Được” với những điều cải thiện sức khỏe của bạn, làm tăng hạnh phúc của bạn, và lấp đầy cuộc sống của bạn với điều có ý nghĩa. Sự tự do triệt để là sức mạnh để làm điều đúng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn xem xét IIPhi-e-rơ 2:19, “Vì bất cứ điều gì đánh bại được một người thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó” (TTHĐ), tại sao bạn nghĩ rằng Chúa ghét tội lỗi nhiều đến vậy?

2.    Hãy mô tả một thời điểm mà bạn cố gắng thay đổi một hành vi bằng sức riêng của mình? Kết quả như thế nào?

3.    Dựa trên bài tĩnh nguyện này, bạn sẽ khuyên một người đang cố sức chấm dứt một hình thức hủy phá nhưng đã không thành công như thế nào?

 

 

 


THE FREEDOM TO CHOOSE WHAT IS RIGHT

By Rick Warren —

“We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ we were set free from the power of sin” (Romans 6:6-7 NLT).

God gives four great freedoms to everyone who puts their trust in him. We already looked at the first two: a clear conscience and personal access to God. The third freedom is the power to do what is right.

Most people think freedom means no rules, no limits, and no regulations—but that’s a very limited view of freedom. Instead, freedom is the power God graciously gives you to say “yes” to the things that are good for you and “no” to the things that are harmful.

If you don’t have the power to say “no,” there’s a word for that: addiction. And with it comes obsessions and compulsions in your life. The Bible teaches, “For you are a slave to whatever controls you” (2 Peter 2:19 NLT).

I once read a story about a brother and sister who were encouraged by their parents to “find your bliss.” Their home had no boundaries, and they were allowed to experiment with sex and drugs. By the time they were in their mid-20s, their lives were out of control.

The brother soon realized, “My freedom was no freedom at all. On the outside, I appeared to be enjoying life. But inside I was enslaved to my own fears, insecurities, and compulsions. I needed someone to free me from myself.”

That’s exactly what we all need: someone to free us from ourselves.

Have you ever thought, “Why do I fly off the handle at people I love the most? Why am I anxious and fearful all the time? How do I stop?” These are things you may have tried to change about yourself but didn’t have the power to change. That kind of power comes only from God.

Paul voiced this tension in Romans 7:24-25: “Oh, what a miserable person I am! Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thank God! The answer is in Jesus Christ our Lord” (NLT).

Why is Jesus Christ the answer? Jesus promises, “If the Son sets you free, you will be free indeed” (John 8:36 NIV).

Freedom is not simply having no limits. Radical freedom is the freedom to say “yes” to the things that improve your health, increase your happiness, and fill your life with significance. Radical freedom is the power to do what is right.

Talk It Over

- As you consider 2 Peter 2:19, “For you are a slave to whatever controls you” (NLT), why do you think God hates sin so much?

- Describe a time you tried to change a behavior on your own power. How did it work out?

- Based on this devotional, how would you counsel someone who desperately wants to stop a destructive pattern but has been unsuccessful?