0088“…ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ…” (Ê-sai 61:3 BHĐ).

Nhiều người trong chúng ta hiện đang rất đau buồn do mất việc làm, công ty đóng cửa, hay gặp vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả nỗi lo sợ cho bản thân hay một người thân quen nào đó bị nhiễm COVID-19.

Chúng ta còn đau buồn vì trường học đóng cửa, những lễ hội bị hủy bỏ và những đám cưới bị hoãn lại. Chúng ta không thể đi thăm gia đình và bạn bè ngay cả khi họ đang bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Và, đau lòng nhất là một số người trong chúng ta không thể thương khóc người thân qua đời bằng một lễ tang truyền thống.

Thế nhưng, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ “…ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi,  ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ…” (Ê-sai 61:3 BHĐ).

Ví dụ điển hình nhất cho thấy cách Đức Chúa Trời biến đau thương thành vui mừng là Sự Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi Ngài bị đóng đinh, các môn đồ Ngài đã trải qua hai ngày với nỗi sợ hãi, đau đớn và tang thương sâu sắc nhất một người có thể trải qua. Dù Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết nhưng họ không thể hiểu được thực tại của điều đó trong cơn đau thương.

Nhưng khi các môn đồ thấy Chúa Giê-xu phục sinh, họ hiểu rằng tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại. Họ được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng. Và trong sự giải thoát ấy, họ tìm lại được niềm vui.

Nếu trong những ngày tăm tối này, bạn nắm chặt những lời hứa của Đức Chúa Trời, bạn cũng sẽ tìm được sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng – đồng thời cũng tìm lại được niềm vui cho mình.

Làm sao để làm được như vậy? Bạn nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Quyền năng ấy có thể biến tro bụi thành mão hoa, đau thương nên vui mừng và sầu khổ thành lời ngợi ca.

Phương cách duy nhất để chúng ta được lên thiên đàng là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời. “Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào” (Rô-ma 3:22-24).

Chúng ta đang sống trong giai đoạn bất ổn, nếu bạn chưa có chỗ neo đậu thì xin hãy tìm kiếm điều duy nhất tuyệt đối vững chắc – chính là sự tha thứ và niềm hi vọng chỉ có trong Chúa Giê-xu.

Nếu bạn đã sẵn sàng phó dâng cuộc đời mình cho Ngài, xin hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, Ngài đã hứa rằng nếu con tin Ngài, mọi việc sai trái con đã làm đều sẽ được tha thứ, con sẽ biết được mục đích của cuộc đời mình và một ngày nào đó Ngài sẽ tiếp con vào nhà đời đời trên trời của Ngài.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình và tiếp nhận Ngài là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của con. Con xin mời Ngài bước vào đời sống con, làm Chúa của cuộc đời con. Ngày hôm nay, con xin giao phó cho Ngài toàn bộ cuộc đời con. Ngài có quyền điều khiển cuộc đời con tùy ý Ngài.

“Kính lạy Chúa Giê-xu con muốn được yên nghỉ trong tình yêu Ngài. Cảm tạ Ngài vì con không phải cố gắng để đạt được tình yêu ấy, con không xứng đáng, cũng không thể làm gì để có được tình yêu Ngài. Con muốn dùng phần đời còn lại của con để phục vụ Ngài thay vì phục vụ bản thân mình. Con xin khiêm cung dâng trọn cuộc đời con cho Ngài, cầu xin Ngài cứu con và tiếp nhận con vào gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.”

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Vì cớ đại dịch virus corona, người ta phải trải qua những sự mất mát nghiêm trọng vốn rất tang thương. Sự thể thay đổi như thế nào nếu bạn trao dâng nỗi đau thương của mình cho Chúa?

2.      Nhớ lại phương thức Đức Chúa Trời đã từng dìu dắt bạn đi qua nỗi đau trong quá khứ giúp bạn tin cậy Ngài sẽ lại dìu dắt bạn vượt qua nỗi đau của ngày hôm nay như thế nào?

 


How to Move from Grief to Joy

BY RICK WARREN —

“ . . . He will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair . . . ” Isaiah 61:3 (NLT)

Many of us are experiencing grief right now because of a job lost, a business shut down, or a health issue, including the fear that you or someone you know may contract COVID-19.

We’re also experiencing grief because of closed schools, canceled proms, and postponed weddings. We’ve been unable to visit family and friends, even when they’ve seriously sick in the hospital. And, heartbreakingly, some of us haven’t been able to mourn the loss of a loved one through a traditional funeral.

Yet, God promises that for all who mourn, “ . . . he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair . . . ” (Isaiah 61:3 NLT).

The greatest example of how God transforms grief into joy is the Resurrection of Jesus Christ. After he was crucified, Jesus’ disciples went through two days of the deepest fear, pain, and grief anyone could ever experience. Even though Jesus promised his disciples he would return from the dead, they couldn’t grasp the reality of that through their grief.

But once the disciples saw Jesus resurrected, they understood sin and death had been defeated. They were released from their fears and anxieties. And in that release, they found joy again.

As you hold onto the promises of God through these dark days, you, too, will find release from your fears and anxieties—and you will find joy again.

How can that happen? By relying on the power of God, the same power that resurrected Jesus from the dead. It can change ashes into beauty, grief into joy, and despair into praise.

The only way for us to get to heaven is by trusting in God’s Son, Jesus Christ. “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned; we all fall short of God’s glorious standard. Yet God, in his grace, freely makes us right in his sight. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins” (Romans 3:22-24 NLT).

We live in uncertain times, so if you haven’t already, reach out for the one thing that is absolutely certain—the forgiveness and hope found only in Jesus.

If you’re ready to commit your life to him, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it, deserve it, or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”

Talk It Over

  • Because of the coronavirus pandemic, people have experienced significant losses that are natural to grieve. How will things change if you give your grief to God?
  • How does remembering the ways God brought you through grief in the past help you trust in him to get you through it today?