0558“Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12 TTHĐ).

Là một người làm vườn trồng rau cải, tôi có thể nói với bạn rằng bạn càng có ánh sáng lâu chừng nào, thì rau trái của bạn sẽ càng lớn hơn chừng nấy. Trong hơn 30 năm, tôi đã sử dụng một loại bóng đèn đặc biệt trong vườn được gọi là đèn giúp cây tăng trưởng. Nó phát ra một loại ánh sáng làm cho cây cỏ phát triển. Bạn dùng đèn nầy ở những nơi không có đủ ánh sáng để cây cỏ có thể sống được. Tôi trồng những cây gỗ đỏ còn nhỏ bên bóng râm của căn nhà tôi và dùng những loại bóng đèn này cho đến khi những cây này cao đến mức có thể tự nhận lấy ánh sáng mặt trời. Ngày nay những cây đó đã cao được khoảng 12 thước.

Ánh sáng là chìa khóa của sự sống. Mọi loại thực vật đều phải phát triển nhờ vào quá trình quang hợp tức là phụ thuộc vào ánh sáng. Con người nhờ có ánh sáng để có thể nhìn thấy và để các cơ quan trong cơ thể chúng ta có thể hoạt động một cách bình thường. Không có ánh sáng, không có năng lượng. Không có ánh sáng, không có sự tăng trưởng. Bạn không thể sống thiếu ánh sáng được.

Điều gì đúng về ánh sáng trong lãnh vực vật chất cũng đúng trong lãnh vực thuộc linh. Vào những ngày tối tăm của bạn, khi mặt trời bị che khuất và bạn không thể nhìn thấy được ánh sáng, bạn cần có ánh sáng của Chúa Jêsus để thay đổi bạn cho được tốt đẹp hơn.

Có hai cách khiến bạn thay đổi: khi bạn nhìn thấy ánh sáng hoặc khi bạn cảm thấy sức nóng. Trong hai cách đó có một cách sẽ ít đau đớn hơn so với cách kia. Nếu bạn thay đổi khi bạn nhìn thấy ánh sáng, thì bạn sẽ không phải thay đổi khi bạn cảm thấy được sức nóng.

Bạn có muốn biết đèn để trồng cây của bạn là gì không? Đó là Lời Chúa. Học hỏi Lời Chúa sẽ giúp bạn tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa và trong tình yêu bạn dành cho Ngài.

Trong Ê-phê-sô 1:17 Phao-lô viết rằng, “Tôi nài xin Đức Chúa Trời… ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài” (TTHĐ). Khi bạn biết Lời Chúa, ánh sáng của Ngài sẽ ngập đầy trái tim bạn. Và rồi bạn sẽ hiểu được tương lai tuyệt vời mà Chúa đã hứa cho bạn.

Trong Kinh Thánh, ánh sáng và sự sống luôn đi đôi với nhau, “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy ánh sáng” (Thi 36:9 TTHĐ).

Cuộc sống là để tận hưởng, chứ không chỉ để đơn thuần chịu đựng. Bí quyết ở đây là sống trong ánh sáng của Chúa.

Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đã tuyên bố rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12 TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một cách mà “sức nóng” của đời sống đã thay đổi bạn theo một cách nào? Điều này có khiến bạn được tăng trưởng về mặt thuộc linh hay một mặt nào khác không?

2.    Tại sao bạn cần biết những lời hứa Chúa đã dành cho mình?

3.    Sống trong ánh sáng của Chúa đòi hỏi phải ở trong Lời Ngài. Bạn phải cần làm những thay đổi gì để có thể học Kinh Thánh cách thường xuyên?

 

 

 


GROW IN THE LIGHT OF GOD’S WORD

By Rick Warren —

“I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life” (John 8:12 NLT).

As a vegetable gardener, I can tell you that the more hours of light you have, the bigger your crops will grow. For more than 30 years, I’ve used a special light bulb for gardening called a grow light. It emits a certain kind of light that causes plants and trees to grow. You use it in areas where there isn’t enough light for plants to survive. I planted young redwood trees on the shady side of my house and used the grow lights on them until they got tall enough to get sunlight on their own. Today those trees are about 40 feet tall.

Light is the key to life. Every plant grows by photosynthesis, which is dependent upon light. Humans depend on light to see and for our body’s systems to function normally. No light, no power. No light, no growth. You can’t live without light.

What’s true of light in the physical realm is also true in the spiritual realm. On your dark days, when the sun is hidden and you can’t see the light, you need the light of Jesus to change you for the better.

There are two ways that you change: when you see the light and when you feel the heat. One of those ways is far less painful than the other. If you would just change when you see the light, then you wouldn’t have to change when you feel the heat.

Do you want to know what your grow light is? It’s God’s Word. Studying God’s Word will help you grow in your knowledge of God and love for him.

Ephesians 1:16-17 says, “I pray for you constantly, asking God to . . . give you spiritual wisdom and insight so that you might grow” (NLT). When you know God’s Word, his light will flood your heart. Then you’ll understand the wonderful future God has promised you.

In the Bible, light and life go hand in hand: “You are the giver of life. Your light lets us enjoy life” (Psalm 36:9 NCV).

Life is meant to be enjoyed, not merely endured. The key is to live in God’s light.

That’s why Jesus said, “I am the light of the world. If you follow me, you won’t have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life” (John 8:12 NLT).

Talk It Over

  • What is one way the “heat” of life has changed you? Did you grow spiritually or any other way as a result?
  • Why do you need to know the promises God has for you?
  • Living in God’s light requires staying in God’s Word. What changes do you need to make so that you are consistently studying the Bible?