0559“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (ICô-rinh-tô 10:31 TTHĐ).

Đặt ra mục tiêu là một điều quan trọng. Nhưng không phải mỗi mục tiêu mà bạn đặt ra đều là những mục tiêu mà Chúa sẽ ban phước cho.

Vì vậy, làm thế nào để bạn biết được sự khác biệt? Hãy hỏi bản thân những câu hỏi sau đây:

Mục tiêu của tôi có làm tôn kính danh Chúa không? Những mục tiêu như thế nào sẽ mang đến lại vinh hiển cho danh Chúa? Bất cứ những mục tiêu nào khiến cho bạn tin cậy Chúa hơn, nương cậy vào Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, yêu thương người khác hơn, để hầu việc Chúa, hay để phục vụ người khác.

Kinh Thánh dạy trong ICô-rinh-tô 10:31 rằng, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Bạn có thể làm cho Chúa được vinh hiển bằng cách đổ rác. Bạn có thể làm tôn kính Chúa bằng cách rửa chén. Bạn có thể làm cho Chúa được vinh hiển bằng cách làm những việc nhỏ nhặt thông thường tại sở làm, “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23 TTHĐ).

Nếu bạn muốn cuộc sống của mình đem lại sự tôn kính cho Danh Chúa, hãy đặt những mục tiêu giúp bạn trở nên người tốt nhất bạn có thể trở thành cho sự vinh hiển của Danh Chúa.

Mục tiêu của tôi có được thúc đẩy bởi tình yêu thương không? Chúa sẽ không ban phước cho một mục tiêu được thúc đẩy bởi sự tham lam, đố kỵ, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, hay kiêu ngạo. Nhưng Chúa quý trọng một mục tiêu được thúc đẩy bởi lòng mong muốn thể hiện tình yêu ra cho Chúa và cho người khác. Tất cả những gì trong cuộc sống là để học được cách yêu thương.

Tại sao có được những mục tiêu dựa trên tình yêu thương lại là điều quan trọng? Nếu bạn đặt những mục tiêu mà không có tình yêu, bạn sẽ đối xử coi người khác như là những dự án. Bạn sẽ đạp lên trên người họ để đạt được mục tiêu, cho dù họ có là người thân trong gia đình, bạn bè, hay bạn cùng làm việc với mình đi chăng nữa. Chúa nói, “Không phải như thế đâu. Con đã sai trật rồi. Đây không phải là về những sự thành đạt. Đây là về các mối quan hệ. Đây là về việc học làm thế nào để yêu thương.”

Kinh Thánh dạy rằng, “Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương.” (ICô-rinh-tô 16:14 TTHĐ). Mục tiêu trước nhất trong cuộc sống của bạn phải là học làm thế nào để yêu thương gia đình, hàng xóm, và ngay cả những người khó có thể ưa thích được. Điều đó khiến bạn được giống Chúa hơn, vì Chúa là tình yêu.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sẽ đặt những mục tiêu nào cho năm tới? Những mục tiêu đó có đạt được tiêu chuẩn của hai câu hỏi ngày hôm nay không?

2.    Thái độ của bạn đối với những công việc nhỏ nhặt hàng ngày sẽ thay đổi như thế nào khi biết rằng những điều này có thể được làm để tôn vinh Chúa?

3.    Bạn có từng suy nghĩ xem những mục tiêu của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào chưa? Khi bạn nghĩ đến người khác, những mục tiêu của bạn sẽ thay đổi như thế nào?

 

 

 


WILL GOD BLESS YOUR GOALS?

By Rick Warren —

“When you eat or drink or do anything else, always do it to honor God.”

1 Corinthians 10:31 (CEV)

It’s important to set goals. But not every goal you set is a goal that God’s going to bless.

So, how do you know the difference? Ask yourself these questions:

Will my goal honor God?

What kind of goal brings glory to God? Any goal that causes you to trust him more, to depend on him more, to love him more, to love other people more, to serve him, or to serve others.

The Bible says in 1 Corinthians 10:31, “When you eat or drink or do anything else, always do it to honor God” (CEV). Even everyday tasks can be done to honor God.

You can honor God by taking out the trash. You can honor God by washing the dishes. You can honor God by doing that mundane task at work: “Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people” (Colossians 3:23 GNB).

If you want your life to bring honor to God, set goals that help you be the best you can be for God’s glory.

Is my goal motivated by love?

God is not going to bless a goal motivated by greed, envy, guilt, fear, or pride. But he does honor a goal that is motivated by a desire to demonstrate love to him and to others. Life is all about learning how to love.

Why is it important to have goals based on love? If you set loveless goals, you’re going to treat people as projects. You’ll run all over them to reach your goal, whether they’re a family member, friend, or coworker. God says, “No, you’ve got it all wrong. It’s not about accomplishments. It’s about relationships. It’s about learning how to love.”

The Bible says, “Do everything in love” (1 Corinthians 16:14 NIV). Your number one goal in life should be to learn how to really love your family, your neighbors, and even those who are hard to love. That makes you more like God, because God is love.

Talk It Over

  • What goals will you set for the next year? How do they hold up under today’s two questions?
  • How does your attitude toward menial daily tasks change now that you know they can be done to honor God?
  • Have you considered how your goals affect other people? When you consider others, how do your goals change?