0373“Cho đến khi tất cả chúng ta đều... trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13 TTHĐ).

Trở nên giống như Chúa Cứu Thế là một tiến trình tăng trưởng chậm rãi và lâu dài. Sự trưởng thành thuộc linh không xảy ra ngay lập tức hay tự động mà có. Nó xảy ra dần dần và phát triển không ngừng.

Phao lô đã nói điều này sẽ xảy ra, “Cho đến khi tất cả chúng ta đều... trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13 TTHĐ).

Bạn là một công việc đang được tiếp diễn. Sự biến hóa thuộc linh của bạn — phát triển nhân cách của Chúa Jêsus — sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời. Và ngay cả khi đó nó cũng vẫn chưa được hoàn thành trên đất này. Điều đó sẽ chỉ được hoàn tất khi bạn lên thiên đàng hay khi Chúa Jêsus trở lại. Tại thời điểm đó, bất kỳ điều nào chưa được trọn vẹn trong nhân cách của bạn sẽ được hoàn tất.

Kinh Thánh nói rằng đến cuối cùng bạn có thể nhìn thấy Chúa Jêsus cách trọn vẹn, bạn sẽ được trở nên trọn vẹn như Ngài, “Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy” (IGiăng 3:2 NLT).

Nhiều Cơ đốc nhân trở nên mơ hồ, lầm lẫn vì họ không chú ý đến sự thật đơn giản này: Đức Chúa Trời quan tâm đến việc xây dựng tính cách của bạn hơn bất cứ điều gì khác.

Nhiều người lo lắng khi Chúa dường như không đề cập đến các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như: “Tôi nên chọn nghề nào?” Sự thật là những nghề nghiệp khác nhau này đều có thể nằm trong ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn. Điều Chúa quan tâm nhất là trong bất kỳ công việc nào bạn làm, bạn làm như cách Chúa Cứu Thế.

Chúa quan tâm đến vấn đề bạn là ai hơn là bạn làm gì. Chúa quan tâm nhiều đến tính cách (character) hơn là nghề nghiệp (career) của bạn — bởi vì bạn sẽ đem tính cách của mình vào cõi đời đời, chứ không phải nghề nghiệp của mình.

Mục đích của Chúa là làm cho bạn trở nên giống Chúa trước khi Ngài đem bạn vào thiên đàng. Trở nên giống Chúa Jêsus là đặc ân lớn nhất, là trách nhiệm trước mắt và là đích đến cuối cùng của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn thấy được Chúa đang uốn nắn nhân cách của bạn để giống Chúa Jêsus hơn như thế nào?

2.      Chúa quan tâm đến việc bạn là ai hơn là bạn làm gì. Biết được điều này sẽ thay đổi những điều mà bạn đang cầu nguyện và lo lắng như thế nào?

3.      Sự biến hóa thuộc linh của bạn sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời bạn — và điều này sẽ không hoàn tất cho đến khi bạn mặt đối mặt với Chúa Jêsus. Sự hiểu biết này ảnh hưởng đến cách bạn sống mỗi ngày như thế nào?


 

 

 

SPIRITUAL GROWTH IS A LIFELONG JOURNEY

By Rick Warren —

“This will continue until we are . . . mature, just as Christ is, and we will be completely like him” (Ephesians 4:13 CEV).

Becoming like Christ is a long, slow process of growth. Spiritual maturity is neither instant nor automatic. It’s gradual and progressive.

Paul said, “This will continue until we are . . . mature, just as Christ is, and we will be completely like him” (Ephesians 4:13 CEV).

You are a work in progress. Your spiritual transformation—developing the character of Jesus—will take the rest of your life. And even then it won’t be completed here on Earth. It will only be finished when you get to heaven or when Jesus returns. At that point, any unfinished work on your character will be wrapped up.

The Bible says that when you’re finally able to see Jesus perfectly, you will become perfectly like him: “We are already God’s children, but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like him, for we will see him as he really is” (1 John 3:2 NLT).

Many Christians become confused because they ignore this simple truth: God is far more interested in building your character than he is in anything else.

People worry when God seems silent on specific issues, such as “What career should I choose?” The truth is, there are many different careers that could be in God’s will for your life. What God cares about most is that whatever you do, you do in a Christlike manner.

God is far more interested in who you are than in what you do. We are human beings, not human doings. God is much more concerned about your character than your career—because you will take your character into eternity, not your career.

God’s purpose is to make you like him before he takes you to heaven. Becoming like Jesus is your greatest privilege, your immediate responsibility, and your ultimate destiny.

Talk It Over

  • How have you seen God shaping your character to be more like Jesus?
  • God is more interested in who you are than in what you do. How does knowing this change the things you’re praying about or worrying about?
  • Your spiritual transformation will take your whole life—and not be completed until you see Jesus face to face. How does that knowledge affect how you live each day?