0228“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ (Cô-lô-se 2:7 BHĐ).

Chúa muốn bạn tập trung vào việc tăng trưởng, gieo ra, và bước đi trong đức tin.

Trước tiên, Chúa muốn bạn tăng trưởng trong đức tin. Ngài không muốn bạn mãi mãi là một đứa trẻ thuộc linh. Kinh Thánh chép trong Cô-lô-se 2:7 rằng, “Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (BHĐ).

Chúa cũng muốn bạn gieo ra trong đức tin. Ngài muốn bạn học cách để trở nên rộng rãi—bởi vì bạn không thể nào giống Chúa Cứu Thế nếu bạn không có lòng rộng rãi được. Kinh Thánh nói, “Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cô-rinh-tô 9:6 BDM).

Đây là nguyên tắc gieo và gặt. Nguyên tắc này cũng áp dụng trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Nếu bạn gieo ra lời chỉ trích, bạn sẽ gặt hái những lời chỉ trích. Nếu bạn gieo ra tình yêu thương, bạn sẽ được nhận lại tình yêu thương. Nếu bạn gieo ra sự tốt bụng nhân từ, bạn sẽ gặt lại lòng tốt. Và bạn luôn luôn gặt hái nhiều hơn là những gì bạn đã gieo. Khi bạn gieo một hạt bắp xuống đất, bạn không thâu hoạch lại một hạt bắp nhưng là một trái bắp. Bạn luôn luôn gặt lại nhiều hơn cả về mặt tích cực cũng như tiêu cực của những gì bạn gieo ra trong cuộc sống.

Sau đó, Chúa muốn bạn bước đi trong đức tin.

Hê-bơ-rơ 11:8 nói, “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi đi đến nơi mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, ông ra đi dù chẳng biết mình đi đâu” (BHĐ).

Bạn có làm điều đó không? Áp-ra-ham đã lớn tuổi và đã đến lúc ông có thể ngồi xuống nghỉ ngơi và ổn định cuộc sống. Nhưng Chúa lại bảo, “Không, hãy bỏ đi mọi sự và sẵn sàng cho cuộc hành trình vĩ đại nhất trong cuộc đời của con.” Khi bạn sống bởi đức tin, điều đó bao gồm đến việc đi đến những nơi bạn không bao giờ có ý định đến cả.

Đó là lý do tại sao việc bước đi, lớn lên trong đức tin của mình lại là điều rất quan trọng. Đã rất nhiều lần Kinh Thánh đã giải thích nói đến điều này.

“Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6 BHĐ).

“Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (Ma-thi-ơ 9:29 BHĐ).

“Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội” (Rô-ma 14:23 BHĐ).

Mọi điều Chúa làm trong cuộc đời của bạn đều làm bởi ân điển của Ngài và qua đức tin của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng  

1.      Bạn đã tăng trưởng trong đức tin như thế nào trong sáu tháng vừa qua?

2.      Những người gần gũi với bạn sẽ nói bạn đang gieo ra điều gì trong cuộc sống của mình?

3.      Chúa có kêu gọi bạn đi đến một nơi nào đó trong đức tin không? Bạn có vâng theo hay không? Kết quả của sự vâng lời hay không vâng lời của bạn là gì?


 

Grow, Sow, And Go In Faith

By Rick Warren — 

“Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.” (Colossians 2:7 NLT).

God wants you to focus on growing, sowing, and going in faith.

First, God wants you to grow in faith. He doesn’t want you to be a spiritual baby. The Bible says in Colossians 2:7: “Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness” (NLT).

God also wants you to sow in faith. He wants you to learn to become generous—because you cannot become like Christ without becoming generous. The Bible says, “Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously” (2 Corinthians 9:6 NIV).

This is the law of sowing and reaping, and it’s true in every area of life. If you sow criticism, you’re going to reap criticism. If you sow love, you’ll reap love. If you sow kindness, you will reap kindness. And you always reap more than you sow. When you plant one corn kernel in the ground, you don’t get one kernel back. You get a whole stalk. You always get back more—positive or negative—of what you put out in life.

Then, God wants you to go in faith.

Hebrews 11:8 says, “It was by faith Abraham obeyed God’s call to go to another place God promised to give him. He left his own country, not knowing where he was to go” (NCV).

Would you do that? Abraham was in his retirement phase, just about to hang it up and settle down. Then God said, “No, dust yourself off, and get ready for the greatest journey of your life.” When you live by faith, it involves going, often to places you were never planning to go.

Why is it so important for you to develop your faith? The Bible explains it over and over again:

“Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV).

“Let it be done for you according to your faith” (Matthew 9:29 CSB).

“Anything that is not done in faith is sin” (Romans 14:23 GW).

Everything God does in your life is does by his grace and through your faith.

Talk It Over

  • How have you grown in your faith in the last six months?
  • What would the people who are close to you say you are sowing in your life?
  • Has God asked you to go somewhere in faith? Did you obey or not? What were the effects of your obedience or disobedience?