0229“Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?”  Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi.” (Giăng 6:5-6 BHĐ).

Bạn có nhớ câu chuyện Chúa Jêsus cho năm ngàn người ăn chỉ với năm ổ bánh và hai con cá không? Tôi nghĩ thật đáng ngạc nhiên khi trong số năm ngàn người này chỉ có một người đem đồ ăn trưa. Tôi nghĩ rằng cũng có thể có người đã giấu giỏ đồ ăn dưới áo choàng của mình vì không muốn chia sẻ với bất cứ ai khác.

Nhưng có một cậu bé đã chia sẻ năm ổ bánh và hai con cá mà cậu đã đem theo cho bữa trưa của mình. Cậu đã dâng cho Chúa Jêsus những điều ít ỏi mà cậu có, và Chúa đã dùng điều đó không những chỉ để cho rất nhiều người có bữa ăn nhưng cũng để tỏ ra cho thấy rằng Ngài quan tâm nhiều đến thế nào và quyền năng của Ngài lớn lao đến đâu.

Chúa luôn bắt đầu với những gì bạn có. Bạn có thể không có nhiều thì giờ. Tài chánh của bạn có thể không đáng giá, không nhiều cho lắm. Bạn có thể nghĩ rằng mình không có tài năng nào cả.

Điều bạn có thể làm là dâng cho Chúa tất cả những điều bạn có trong cuộc sống. Hãy dâng cho Chúa tấm lòng của bạn. Hãy dâng cho Chúa danh tiếng của bạn. Hãy dâng cho Chúa quá khứ, hiện tại, và tương lai của bạn. Những điều này dường như không nhiều, nhưng bạn vẫn có thể dâng cho Chúa năm cái bánh và hai con cá của bạn.

Trong Giăng 6:5-6, Chúa Jêsus hỏi: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?”  Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi.” (BHĐ).

Chúa Jêsus không lo lắng về việc làm thế nào để cho năm ngàn người ăn. Ngài biết trước mình sẽ làm điều gì. Chúa đã thấy nhu cầu đó trước khi các môn đồ thấy từ lâu rồi. Và Ngài đã có một kế hoạch.

Hôm nay bạn cần phải hiểu được lẽ thật này: Chúa đã có cách giải quyết cho nan đề của bạn trước khi bạn biết mình đang có vấn đề. Chúa không lo lắng về nan đề bạn không thể giải quyết được. Ngài đã thấy nan đề của bạn rất lâu trước khi bạn nhận biết được. Chúa biết điều đó sẽ xảy đến, và Ngài đã chuẩn bị sẵn một chương trình kế hoạch. Chúa đã có giải pháp, câu trả lời cho nan đề của bạn trước khi bạn nhận biết rằng mình đang có một nan đề.

Vậy tại sao bạn cần phải lo lắng? Bạn chỉ cần thừa nhận rằng mình đang có một nan đề không thể giải quyết được rồi dâng cho Chúa tất cả những gì bạn có. Và bạn sẽ thấy được Chúa dùng những ổ bánh và cá của bạn để biến chúng thành một bữa tiệc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Khi bạn phải đối diện với một nan đề không thể giải quyết được, phản ứng đầu tiên của bạn là dựa vào sức lực của mình hay dựa vào lời hứa của Chúa? Tại sao vậy?

2.      Dâng cho Chúa điều gì đó có nghĩa là gì?

3.      Theo bạn tại sao Chúa muốn chúng ta dâng lên Ngài những gì mình có trước khi Ngài làm phép lạ?


 

 

GOD WANTS WHATEVER YOU’VE GOT

By Rick Warren —

“'Where shall we buy bread for these people to eat?’ He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do” (John 6:5-6 NIV).

Do you remember the story of Jesus feeding 5,000 people with only five loaves of bread and two fish? I think it’s amazing that, out of 5,000 people, only one person brought a lunch. I’m thinking a lot of people were hiding picnic baskets under their robes because they didn’t want to share with anybody else.

But one little boy offered the bread and fish he packed for his lunch. He gave Jesus what little he had, and God used it not to just feed a lot of people but also to show them how much he cares and how powerful he is.

God always starts with what you have. You may not have much time. Your finances may not be worth much. You may not think you have much talent.

But you can give God everything in your life. Give him your heart. Give him your reputation. Give him your past, present, and future. It may not be much, but you can give him your five loaves and two fish.

In John 6:5-6 Jesus asks, “'Where shall we buy bread for these people to eat?’ He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do” (NIV).

Jesus wasn’t worried about how to feed 5,000 people. He already had in mind what he was going to do. He saw the need long before the disciples did. And he had a plan.

You need to understand this truth today: God always has the answer before you even know the problem. God is not worried your unsolvable problem. It’s not too late in the day for Jesus. He saw your problem long before you did. He knew it was coming, and he already had a plan for it. God knows the solution to your problem before you even recognize it’s a problem.

So why are you worrying? Just admit you have an unsolvable problem, and then give God everything you have. Watch him take your loaves and fish and turn them into a feast.

Talk It Over

  • When you face an unsolvable problem, is your first reaction to look at your own resources or God’s promises? Why?
  • What does it mean to give God something?
  • Why do you think God wants us to surrender what we have before he works a miracle?