0227“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20 BHĐ).

Nhờ đức tin, những ước mơ mà Chúa ban cho sẽ trở thành hiện thực. Sẽ không có điều gì xảy ra cho đến khi những ước mơ và đức tin bắt đầu cùng làm việc.

Có rất nhiều người trong Kinh Thánh có được những ước mơ do Chúa ban cho. Áp-ra-ham mơ ước trở thành cha của một dân tộc vĩ đại. Môi-se ước mơ giải phóng được con dân Chúa. Giô-sép mơ ước có thể giải cứu dân tộc và gia đình của chính mình. Trong suốt Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật là những người truyền cảm hứng bao gồm Đa-ni-ên, Phao-lô, và Đa-vít.

Ê-phê-sô 3:20 nói, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (BHĐ).

Nếu có một lời hứa bỏ trống để bạn có thể điền vào ước mơ của mình trong Kinh Thánh, thì đây chính là câu nói đó. Chúa có thể làm muôn ngàn lần nhiều hơn những gì bạn muốn cầu xin. Bạn sợ khi cầu xin Chúa điều gì? Chúa có thể làm nhiều hơn những điều bạn có thể thậm chí nghĩ đến nữa.

Tôi không biết với bạn thì sao, nhưng tôi là một người có nhiều ước mơ lớn lao. Tuy vậy, những ước mơ đó chẳng đáng là gì so với những gì Chúa đã hoạch định cho cuộc đời của tôi. Chúa nói, “Rick ơi, hãy nghĩ đến điều tuyệt vời nhất con từng có thể mơ ước, điều lớn lao nhất con nghĩ rằng Ta có thể làm trong cuộc đời của con. Và Ta có thể làm vượt hơn cả mọi điều đó nữa.”

Nếu bạn phải khóc khi bạn lên thiên đàng, những giọt nước mắt đó đơn giản sẽ chỉ là tiếc nuối những điều bạn đã có thể thực hiện được nếu bạn chỉ tin cậy Chúa thêm một chút nữa mà thôi. Đối với riêng tôi, tôi sẽ cảm thấy điều này là địa ngục—thấy được những điều mà đáng lẻ tôi đã có thể thực hiện được khi là một người chồng, một người cha và một mục sư nếu tôi chỉ tin Chúa thêm một chút ít nữa mà thôi.

Nhưng sẽ không có giọt nước mắt nào trên thiên đàng, và Chúa ban cho bạn mọi thứ bạn cần ngay bây giờ để hoàn thành những gì Ngài đã hoạch định cho bạn. Vì vậy, hãy có mơ ước lớn lao về các mối quan hệ, hôn nhân, gia đình, và nghề nghiệp của bạn. Đức tin của bạn có thể biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Chúa có khả năng làm vượt xa hơn những gì bạn dám cầu xin hay thậm chí mơ ước.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.      Làm thế nào để bạn biết được ước mơ của mình đến từ Chúa?

2.      Áp dụng đức tin vào những ước mơ của bạn có nghĩa là gì?

3.      Tại sao tất cả những ước mơ của chúng ta không trở thành hiện thực?


 

 

What Faith Does To Your Dreams

By Rick Warren — 

“Glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (Ephesians 3:20 TLB).

Through faith, God-given dreams become reality. Nothing happens until dreams and faith start working together!

The Bible is full of people who had God-given dreams. Abraham dreamed of being the father of a great nation. Moses dreamed of setting God’s people free. Joseph dreamed of saving a nation and his own family. Throughout Scripture, all kinds of people were inspiring dreamers, including, Daniel, Paul, and David.

Ephesians 3:20 says, “Glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (TLB).

Now, if there were ever a “blank check” verse in the Bible, that’s it. God is able to do far more than you would dare to ask. What are you afraid to ask God for? He can do far more than you can even dream of.

I don’t know about you, but I’m a pretty big dreamer. However, dreams are nothing compared to what God has planned for my life. God says, “Rick, think of the greatest thing you could ever dream of, the greatest thing you think I could do in your life. Guess what? I can top that.”

If you were to cry when you arrived in heaven, those tears would simply be for all the things you could have done if you had just believed God a little bit more. To me that would be hell—being shown everything I could have accomplished and become as a husband, father, and pastor if I had just believed God a little bit more.

But there aren’t any tears in heaven, and God gives you everything you need right now to accomplish what he has planned for you. So dream big about your relationships, marriage, family, and career. Your faith can turn those dreams into reality.

God is able to do far more than you would dare to ask or even dream of.

Talk It Over

  • How do you know if your dreams are from God?
  • What does it mean practically to apply faith to your dreams?
  • Why don’t all of our dreams turn into reality?