“Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.” (Giăng 11:25-26)

Sự sống lại của Chúa Jêsus đã thay đổi mọi sự. Theo đúng nghĩa đen, nó đã chia lịch sử thành trước công nguyên và sau công nguyên. Đó là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Và nó chứng minh ba điều.

Trước tiên, nó chứng thực rằng Chúa Jêsus chính là Đấng mà Ngài đã tự xưng. Ngài luôn xưng rằng mình là Con Đức Chúa Trời, đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Và Ngài đã làm điều đó. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jêsus là một trong những sự kiện được ghi chép lại rõ ràng nhất trong lịch sử. Nó có thể đứng vững trước bất cứ tòa án pháp luật nào. Quả thật, sự kiện ấy đã đứng vững xuyên suốt qua bao thế kỷ.

Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm  trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện giờ vẫn còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Ngài hiện ra cho Gia-cơ, cho các sứ đồ, và cuối cùng Ngài cũng hiện ra cho tôi thấy” (1 Cô-rinh-tô 15:3-8).

Thứ nhì, sự sống lại chứng minh rằng Chúa Jêsus đã giữ lời Ngài hứa. Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ “bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại” (Ma-thi-ơ 16:21). Vì Chúa Jêsus đã giữ lời hứa đó nên bạn có thể tin vào những lời hứa khác trong Lời Chúa. Kinh Thánh cho biết, “Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là ‘Có’ . . . Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng” (2 Cô-rinh-tô 1:20,22).

Thứ ba, sự sống lại chứng thực rằng có sự sống sau cái chết. Vì cớ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus, chúng ta có hy vọng về tương lai. Và đó là niềm hy vọng chắc chắn (xem Rô-ma 5:5). Chúa Jêsus phán, “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26).

Bạn tìm ở đâu để nhận được một lời hứa như vậy? Không nơi nào cả! Ai có thể cho bạn lời hứa như vậy? Không ai cả! Nếu bạn không nhận lãnh lời hứa ấy nơi Chúa Jêsus, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Đó là một quyền lợi diệu kỳ và sẵn dành cho bạn ngay hôm nay. Điều kiện để có là gì? Bạn phải tin.

Kinh Thánh chép rằng, “Tin Lành nầy bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép trong Kinh Thánh rằng, ‘Người công bình sẽ sống bởi đức tin’” (Rô-ma 1:17). Lời Chúa Trời cũng phán rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Tin Lành là sự chết và sống lại của Chúa Jêsus để chúng ta có thể đến cùng Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng nhờ tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. “Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả” (Rô-ma 3:22).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc biết rằng sự sống lại của Chúa Jêsus là một sự kiện lịch sử được ghi chép rõ ràng có ý nghĩa gì đối với bạn?

2.    Sự sống lại của Chúa Jêsus có giúp bạn tin cậy hơn vào những lời hứa trong Kinh Thánh không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Bạn có cam kết đời sống mình cho Đấng Christ không? Nếu vậy, quyết định đó đã tạo ra sự khác biệt gì cho bạn? Nếu không, điều gì đang ngăn cản bạn thực hiện cam kết đó ngày hôm nay?

 

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Jêsus thì hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nhận Ngài, mọi điều sai trái con đã làm đều sẽ được tha thứ, con sẽ học biết mục đích của đời sống mình và một ngày kia Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và tin nhận Ngài là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài vào làm Chủ đời sống con. Hôm nay con xin dâng tất cả đời sống con lên cho Ngài cai quản. Chúa có toàn quyền trên đời sống con.

Lạy Chúa Jêsus, con muốn yên nghỉ trong tình yêu Ngài. Cám ơn Chúa vì con không thể làm gì để có được cũng không xứng đáng để có được. Con muốn dùng cả đời sống mình hầu việc Chúa thay vì phục vụ bản thân. Con xin khiêm cung trao đời sống con cho Chúa và xin Chúa cứu con, nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


THE RESURRECTION OF JESUS CHANGED EVERYTHING

BY RICK WARREN —

“I am the one who raises the dead and gives them life again. Anyone who believes in me, even though he dies like anyone else, shall live again. He is given eternal life for believing in me and shall never perish.”  John 11:25-26 (TLB)

The resurrection of Jesus changed everything. It literally split history into A.D. and B.C. It’s the most important event in human history. And it proves three things.

First, the resurrection proves that Jesus is exactly who he claimed to be. He repeatedly said he was the Son of God who came to die for our sins. And he did just that. The resurrection of Jesus Christ is one of the most well-documented events in history. It would stand up in any court of law. In fact, it has many, many times throughout centuries.

The apostle Paul said, “For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also” (1 Corinthians 15:3-8 NIV).

Second, the resurrection proves that Jesus keeps his promises. Jesus told his disciples that he would “be killed and on the third day be raised to life” (Matthew 16:21 NIV). Because Jesus kept that promise, you can trust the other promises in the Word of God. The Bible says, “For no matter how many promises God has made, they are ‘Yes’ in Christ. . . . [He] set his seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come” (2 Corinthians 1:20, 22 NIV).

Third, the resurrection proves that there is life after death. Because of Jesus Christ’s resurrection, we have hope for the future. And it is a hope that will not disappoint (see Romans 5:5). Jesus said, “I am the one who raises the dead and gives them life again. Anyone who believes in me, even though he dies like anyone else, shall live again. He is given eternal life for believing in me and shall never perish” (John 11:25-26 TLB).

Where else are you going to get a promise like that? Nowhere! Who else can give that to you? No one! If you don’t get it from Jesus, you won’t have it. That is an amazing benefit, and it’s available to you today. What’s the qualification? You must believe.

The Bible says, “This Good News tells us how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the Scriptures say, ‘It is through faith that a righteous person has life’” (Romans 1:17 NLT). God’s Word also says, “It is by grace you have been saved, through faith — and this not from yourselves, it is the gift of God — not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

The Good News is that the death and resurrection of Jesus give us access to God. In other words, we can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. “God says he will accept and acquit us—declare us ‘not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

Talk It Over

What does it mean to you to know that Jesus’ resurrection is a well-documented historical fact?

Does Jesus’ resurrection help you trust the Bible’s promises more? Why or why not?

Have you committed your life to Christ? If so, what difference has that decision made for you? If not, what’s keeping you from making that commitment today?

Prayer of commitment to Christ

If you are ready to commit your life to Jesus Christ, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or deserve it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”