“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.” Ma-thi-ơ 5:14

Nếu bạn không biết chắc thật ra mình là ai thì bạn có thể bị điều khiển và khuôn đúc bởi những áp lực, nan đề và những người quanh bạn - và điều đó dẫn đến sự căng thẳng!

Nền văn hóa của chúng ta không ngừng cố gắng để bạn rập theo khuôn mẫu của nó. Khi bạn mơ hồ và không rõ ràng về danh tánh mình, khi bạn không thực sự biết được mình là ai, điều này sẽ làm cho bạn dễ bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa hơn. Cho đến khi bạn biết chắc rằng Chúa yêu bạn vô điều kiện và bạn là con cái Chúa, bạn sẽ vẫn còn bị căng thẳng.

Chúa Jêsus không bao giờ nghi ngờ về danh tánh của mình. Thực ra, có đến 18 lần trong Kinh Thánh Chúa đã công khai xưng mình là ai. Đây là những lời công bố “Ta là” của Chúa, chẳng hạn như, Ta là Sự sáng của Thế gian. Ta là Con Đức Chúa Trời. Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống. Ta là Bánh Sự Sống. Chúa Jêsus cho thấy rõ Ngài biết chính mình là ai.

Trong Giăng 8:18, Chúa Jêsus phán rằng: “Ta tự làm chứng cho mình”. Chúa không cần người khác cho Ngài biết Ngài là ai. Chúa không cần người khác khẳng định mình.

Khi bạn lệ thuộc vào ý kiến người khác để khẳng định, bạn không thể bền bỉ chống lại được sự căng thẳng. Vì nếu bạn không biết được mình là ai thì người khác sẽ quyết định thay bạn. Họ sẽ rập bạn vào một khuôn mẫu và bạn sẽ bị căng thẳng khi cố làm một người không phải là mình. Cuối cùng, bạn sẽ thành người giả tạo và mang mặt nạ. Nó sẽ khiến bạn kiệt sức!

Chúa Jêsus biết rằng Ngài là Sự Sáng của Thế Gian. Nhưng Ngài cũng nói về bạn như vậy: “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.”  (Ma-thi-ơ 5:14). Bạn có nhận ra rằng mình đặc biệt đến thế nào không? Không phải vì những gì người khác nói mà vì những gì Chúa phán. Không một ai trên thế giới có thể giống hệt bạn.

Bạn phải chấp nhận sự thật về con người mình - điểm mạnh, những hạn chế cũng như những điểm yếu của mình. Chúa đã dựng nên bạn với tất cả những điều đó và Ngài đã cho bạn mọi thứ bạn cần đến để làm theo ý muốn Ngài.

Khi bạn chấp nhận điều đó, bạn sẽ được an toàn về danh tánh của mình và giảm bớt đi rất nhiều căng thẳng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm con cái Chúa có nghĩa là gì? Có những lợi ích nào? Có những điều nào Chúa trông đợi nơi bạn?

2.    Tại sao bạn nên chấp nhận sự thật về cả điểm yếu chứ không chỉ về điểm mạnh của mình?

3.    Hãy nghĩ đến một lúc mà bạn nhận danh tánh của mình dựa trên những gì người khác nói về bạn hơn là những gì Chúa phán. Điều đó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

 

 


ONLY ONE OPINION MATTERS

BY RICK WARREN — 

“You are the light of the world—like a city on a hilltop that cannot be hidden.”  Matthew 5:14 (NLT)

If you’re not sure who you really are, then you can be manipulated and molded by the pressures, problems, and people around you—and that leads to stress!

Our culture is constantly trying to fit you into its mold. When you have a confused and unclear identity, when you don’t really know who you are, it makes you more vulnerable to the culture’s influence. Until you settle in your mind that God loves you unconditionally and that you’re a child of God, you’re going to be prone to stress.

Jesus never had any doubts about his identity. In fact, 18 times in Scripture he publicly declared who he was. These are called his “I am” statements, like, I am the Light of the World. I am the Son of God. I am the Way, the Truth, and the Life. I am the Bread of Life. Jesus made it clear that he knew exactly who he was.

In John 8:18, Jesus said, “I testify on my own behalf” (GNT). He didn’t need other people to tell him who he was. He didn’t look to others for validation.

When you depend on other people’s opinions for validation, you can’t be resilient to stress. Because if you don’t know who you are, then other people will decide it for you. They’ll force you into a mold, and you’ll get stressed trying to be someone you’re not. You’ll end up pretending and wearing a mask. It will wear you out!

Jesus knew he was the Light of the World. But he also said the same thing about you: “You are the light of the world—like a city on a hilltop that cannot be hidden” (Matthew 5:14 NLT). Do you realize how special you are? Not because of what other people say but because of what God says. There’s nobody in the world exactly like you.

You must accept the truth about you—your strengths and your limitations and weaknesses. God made you with all of those things, and he has given you everything you need to do his will.

When you accept that, you’ll be secure in your identity and a lot less stressed.

 

Talk It Over

  • What does it mean to be a child of God? What are the benefits? What are the expectations?
  • Why should you accept the truth about your weaknesses and not just about your strengths?
  • Think of a time you based your identity more on what other people said about you than on what God says. What effect did that have on you?