“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4 BHĐ).

Không một người nào sống trên đời mà không gặp khó khăn thất bại.

Tất cả chúng ta một lúc nào đó đều sẽ đối diện với những cơn bão tố. Vấn đề thực sự là cách chúng ta phản ứng. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Những sự khó khăn ấy có đánh gục bạn? Bạn có thôi cố gắng và từ bỏ? Nếu không cẩn thận, những khó khăn thất bại sẽ dẫn chúng ta đến những quyết định vô ích:

Chệch mục tiêu. Chúng ta nghe bên trong lòng mình có một giọng nói nhỏ bảo rằng, “Cố gắng để làm gì?” Rồi chúng ta ngừng cố gắng làm điều Chúa đã kêu gọi chúng ta một cách rõ ràng.

Vứt bỏ những điều chúng ta trân quý. Đôi khi, sau một thời gian chịu đựng nỗi đau mãnh liệt, các ưu tiên của chúng ta thay đổi – chúng ta từ bỏ những điều đã từng rất quan trọng đối với mình.

Thất vọng về tương lai. Chúng ta thấy mình bất hạnh, mọi thứ đã kết thúc và chúng ta đã tiêu đời.

Là một mục sư đến nay đã hơn 40 năm, tôi đã thấy nhiều người phản ứng trước các cuộc khủng hoảng bằng một trong ba cách trên. Tôi khám phá ra rằng phép thử thật của đức tin không phải là bạn nhảy cao đến đâu khi hát ngợi khen Đức Chúa Trời mà là bạn bước đi thẳng thớm như thế nào qua trũng bóng chết. Nếu không có đúng cái neo cần thiết, bạn sẽ lạc trôi trong cơn bão. Và chỉ có một cái neo như vậy mà thôi.

Một trong những phân đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất chép như sau: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4 BHĐ). Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là cái neo tuyệt vời nhất cho mọi tình huống.

Khi bạn cảm thấy vô vọng, xin nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ bạn. Hãy để Ngài là cái neo, là vầng đá vững chắc của bạn. Bất kể thung lũng bạn đang trải qua có tăm tối đến thế nào, đây chính là lúc bạn gần Chúa hơn hết.

Khi tôi khẳng định điều đó với những người đang trải qua khó khăn thất bại, họ thường nói với tôi rằng: “Vâng, tôi chẳng cảm thấy sự hiện diện của Ngài.” Nhưng điều này thật ra chẳng liên quan gì đến cảm giác của bạn. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ở bên bạn khi bạn đi qua thung lũng tăm tối nhất. Đó là thực tế - dù bạn có tin hay không.

Kimh Thánh cho biết, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39 BHĐ).

Bất kể bạn đang trải qua điều gì, Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài đang ở ngay bên cạnh bạn.

Chân lý ấy đem lại sự bình an giữa cơn bão tố.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Những khó khăn thất bại nào trong đời sống đã khiến bạn nghi ngờ sự hiện diện của Đức Chúa Trời?

2.    Khi nhìn vào ba phương cách những khó khăn thất bại có thể khiến chúng ta mất phương hướng, bạn đã kinh nghiệm điều nào? Sự mất mát đó tác động thế nào đến bạn?

3.    Việc nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa những khó khăn thử thách giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn ấy như thế nào?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen." 

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


GOD’S PRESENCE: YOUR ANCHOR THROUGH ANY STORM

BY RICK WARREN — 

FROM HOW GOD TURNS SETBACKS INTO COMEBACKS

“Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.” Psalm 23:4 (NIV)

No one gets through life without setbacks. All of us will face storms from time to time.

The real issue is how we respond. When you experience a setback, what happens next? Do setbacks dominate you? Do you stop trying and give up?

If we’re not careful, setbacks will cause us to make unhelpful decisions:

Drifting from our goals. We hear the little voice inside that asks, “What’s the use of trying?” Then we stop striving for what God has clearly called us to do.

Discarding what we value. Sometimes, after a period of intense pain, our priorities change—we let go of what once mattered greatly to us.

Despairing about our future. We figure we’re doomed, we’re finished, and it’s all over.

As a pastor for more than 40 years, I watched many people react to crises in one of those three ways. I’ve discovered that the true test of faith is not how high you jump when you’re singing praises to God, but how straight you walk when you’re going through the valley of the shadow of death.

You’ll always drift in a storm without the right anchor. And only one anchor will really do.

One of the Bible’s most famous passages says it like this: “Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me” (Psalm 23:4 NIV).

God’s presence is the greatest anchor in any situation.

When you’re feeling hopeless, remember that God hasn’t left you. Choose to make him your rock-solid anchor.

No matter how dark your valley, you’ve never been closer to God than you are at this exact moment. When I remind people of that truth while they’re in the middle of a setback, they often tell me: “Well, I don’t feel his presence.”

But it really has nothing to do with how you feel. The Bible says God is there in your darkest valley. That’s reality—whether you believe it or not.

The Bible says, “I’m absolutely convinced that nothing—nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable—absolutely nothing can get between us and God’s love because of the way that Jesus our Master has embraced us” (Romans 8:38-39 The Message).

No matter what you’re going through, God and his love are right there with you.

That truth offers stability in any storm.

Talk It Over

  • What setbacks in your life have made you doubt God’s presence?

  • Look back at the three ways setbacks can cause us to make unhelpful decisions. Which have you experienced? How did the situation impact you?

  • How does recognizing God’s presence in the midst of setbacks help you get through those difficult times?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."