“Trong mọi lời hứa tốt lành mà Chúa đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào mà không thành. Tất cả đều được ứng nghiệm.” Giô-suê 21:45

Khi gặp trở ngại, chúng ta có khuynh hướng tập trung vào những thứ có thể dễ dàng sụp đổ. Chúng ta nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình. Chúng ta nhìn vào những người xung quanh. Chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể nắm giữ được.

Nhưng Chúa dạy rằng khi mọi thứ trong cuộc sống đổ vỡ, chúng ta cần nhớ rằng những lời hứa của Ngài là đáng được tin cậy.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “Trong mọi lời hứa tốt lành mà Chúa đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào mà không thành. Tất cả đều được ứng nghiệm”  (Giô-suê 21:45).

Khi bạn không thể trông cậy vào bất cứ điều gì khác, bạn có thể trông cậy nơi lời hứa của Chúa.

Đó là điều Phao-lô đã bảo những người bạn cùng tàu khi họ gặp phải cơn bão trong Công vụ đoạn 27. Họ đã mất đi hy vọng và nghĩ rằng sẽ không còn lại gì cả. Nhưng Chúa đã phán với Phao-lô rằng tất cả mọi người đều sẽ được an toàn. Phao-lô tin cậy Chúa và ông bảo mọi người: “Hỡi các bạn, hãy vững lòng, vì ta tin cậy Chúa rằng mọi việc sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán” (Công vụ 27:25).

Phao-lô không đặt niềm tin mình vào con tàu hay người lái tàu. Phao-lô tin cậy nơi Chúa.

Con thuyền đó sẽ không còn mãi. Phao-lô hiểu được điều đó. Nhưng ông biết những lời hứa của Chúa sẽ còn mãi mãi.

Bạn có đang đặt niềm tin vào một chiếc thuyền cấp cứu nhỏ bé không?

Có lẽ chiếc thuyền cấp cứu của bạn chính là tính cách sáng chói của bạn. Bạn tin rằng mình có thể vượt qua mọi điều nhờ sự sáng chói của sự lôi cuốn hoặc tính thuyết phục của mình.

Có lẽ đó là ngoại hình của bạn. Chúng luôn là chìa khóa cho sự thành công của bạn. Bạn nghĩ rằng bạn có thể dựa vào vẻ dáng bên ngoài của mình khi gặp khó khăn.

Có lẽ đó là tiền bạc của bạn. Bạn dự định dùng tiền bạc để giúp mình thoát khỏi những khó khăn mình đang gặp.

Nhưng tất cả những chiếc thuyền cấp cứu nhỏ bé, mỏng manh đó một ngày nào đó sẽ bị hư hại. Nơi an toàn duy nhất giữa cơn bão là nằm ngay trong trung tâm của ý chỉ Chúa.

Chỉ cần hỏi Phao-lô về điều này.

Công vụ đoạn 27 chấm dứt bằng một kết thúc thật đáng kinh ngạc: “Ai nấy đều được lên bờ an toàn” (Công vụ 27:44).

Những lời hứa của Đức Chúa Trời đã xảy ra cho Phao-lô và những người bạn cùng tàu với ông — mọi người đều được an toàn. Những lời hứa của Chúa cũng sẽ thành sự thật cho bạn.

Khi bạn dựa vào những lời hứa của Chúa trong cơn giông bão, bạn có thể tin cậy rằng mỗi một lời hứa đó sẽ thành sự thật. Và bạn sẽ không phải là người duy nhất được giúp đỡ.

Chúa có thể cứu cả con tàu của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lời hứa nào của Chúa có ý nghĩa nhất đối với bạn trong giai đoạn khó khăn?

2.    Bạn đã lệ thuộc vào “thuyền cấp cứu” nhỏ bé nào trong đời sống mình? Kết quả trong những trường hợp đó là gì?

3.    Hãy chọn một trong những lời hứa của Chúa và học thuộc để bạn nhớ đến nó khi giông tố xảy đến với bạn. Hãy viết xuống và đặt ở nơi bạn có thể đọc nó thường xuyên.

 

 


LEAN ON GOD’S PROMISES WHEN TROUBLES HIT

BY RICK WARREN — 

FROM HOW GOD TURNS SETBACKS INTO COMEBACKS

“Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled; everything he had spoken came true.”  Joshua 21:45 (NLT)

When we experience a setback, we tend to focus on things that can easily fall apart. We look at our bank accounts. We keep our eyes on the people around us. We put our attention on what we can hold on to.

But God says that when everything in life is falling apart, we need to remember that his promises can be trusted.

The Bible tells us, “Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled; everything he had spoken came true” (Joshua 21:45 NLT).

When you can’t count on anything else, you can count on the promises of God.

That’s what Paul told his shipmates when they were being battered by a storm in Acts 27. They gave up hope and thought all was lost. But God had told Paul that they all would be safe. Paul trusted God and told the others: “So take courage, men, because I believe God that it will be just the way it was told to me” (Acts 27:25 CSB).

Paul didn’t place his faith in the ship or the captain. Paul trusted God.

That boat wasn’t going to last forever. Paul understood that. But he knew the promises of God would last.

Are you trying to put your trust in a puny lifeboat?

Maybe your lifeboat is your sparkling personality. You’re sure that you can get through anything because your charm or persuasiveness will shine through.

Maybe it’s your looks. They’ve always been the key to your success. You figure you can lean on your apparance when troubles hit.

Maybe it’s your money. You plan to buy yourself out of whatever problem you face.

But all of those puny lifeboats will someday perish. The only safe place to be in the middle of a storm is directly in the center of God’s will.

Just ask Paul.

Acts 27 ends with an incredible comeback: “Everyone escaped safely to shore” (Acts 27:44 NLT).

God’s promises came true for Paul and his shipmates—everyone was safe. God’s promises will come true for you too.

When you lean on God’s promises during a storm, you can trust that every single one of them will come true. And you won’t be the only one who is helped.

God just might save your whole ship.

Talk It Over

  • Which of God’s promises have meant the most to you during difficult times?

  • What puny “lifeboats” have you depended upon in your life? What has the outcome been in those circumstances?
  • Choose one of God’s promises to commit to memory so that you’re ready to recall it when storms hit your life. Write it down, and place it where you’ll read it often.