“Vì khi anh em thực sự biết Ngài là Đấng lấy quyền năng kêu gọi anh em, Ngài sẽ cho anh em mọi điều cần yếu để sống đời sống tin kính: thậm chí Ngài cũng ban cho anh em sự vinh hiển và lòng nhân từ Ngài.” 2Phi-e-rơ 1:3

Đại đa số mọi người không ai để ý đến cõi đời đời. Họ đang sống cho ở đây và bây giờ, và đó là một sự lãng phí. Mọi thứ “ở đây và bây giờ” sẽ không có nghĩa lý gì cả trong vòng năm phút, đừng nói chi là đến 50 năm — và chắc chắn là nó sẽ không đến mãi mãi.

Nếu chúng ta kéo một sợi dây thừng từ California đến Tokyo, và sợi dây đó tượng trưng cho cõi đời đời, thì đời sống của bạn trên đất này sẽ không đo được đến một mi-li-mét.

Như vậy bạn sẽ sống như thế nào khi biết rằng có cõi đời đời? Bạn sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ chia sẻ vinh quang Ngài với bạn trên thiên đàng.

Kinh thánh chép trong 2Phi-e-rơ 1:3 rằng, “Vì khi anh em thực sự biết Ngài là Đấng lấy quyền năng kêu gọi anh em, Ngài sẽ cho anh em mọi điều cần yếu để sống đời sống tin kính: thậm chí Ngài cũng ban cho anh em sự vinh hiển và lòng nhân từ Ngài.”

Bạn không chọn được điều gì sẽ xảy ra cho mình trong suốt khoảng thời gian còn lại của đời sống. Nhưng bạn có thể chọn cách mình đáp ứng lại như thế nào.

Bạn có thể đối diện với tương lai như một người hoài nghi, người chỉ trích, người bi quan hoặc người hay nghi ngờ. Bạn có thể đối diện với tương lai chờ đợi những gì xấu nhất và trải qua những điều tồi tệ nhất. Bạn có thể đối diện với tương lai làm một người khiếm nhã với người khác, và bạn có thể sống cho danh vọng của riêng mình.

Hoặc bạn có thể đối diện với tương lai với lòng biết ơn, với sự rộng lượng, với lòng tử tế và sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Theo bạn nghĩ, điều nào sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn? Điều nào bạn cho rằng sẽ làm cho mình được thành công hơn? Bạn cho rằng ai sẽ khiến Chúa mỉm cười và nhận được phần thưởng trên thiên đàng?

Ma-thi-ơ 5:16 chép rằng “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người khác, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời.”

Chúng ta được tạo dựng nên vì Chúa muốn có được một gia đình. Chúa muốn sống đời đời với gia đình Ngài. Ngài muốn sống đời đời với bạn và tôi! Thiên đàng là một trong những lý do chính khiến bạn có thể vui mừng — Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và việc sống trên thiên đàng với Chúa sẽ thật kỳ diệu lạ lùng!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa dùng thời gian của bạn trên đất để chuẩn bị bạn cho cõi đời đời theo những cách nào?

2.    Lòng biết ơn và tính rộng rãi sẽ làm bạn được hạnh phúc hơn như thế nào?

3.    Việc bạn chờ đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong đời sống nói gì đến niềm tin của bạn về Đức Chúa Trời?

Bạn có thể chắc chắn về cõi đời đời.

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng để xưng nhận tội lỗi mình và tin cậy đời sống mình nơi Chúa Jêsus bây giờ và mãi mãi, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình và đầu phục Chúa Jêsus là Cứu Chúa và Chúa của con. Lạy Chúa Jêsus, con muốn theo Chúa và phục vụ Ngài. Con hạ mình dâng đời sống con lên cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


HOW TO LIVE IN LIGHT OF ETERNITY

BY RICK WARREN —

“For as you know him better, he will give you, through his great power, everything you need for living a truly good life: he even shares his own glory and his own goodness with us!”

2 Peter 1:3 (TLB)

The vast majority of people pay no attention to eternity. They’re living for the here and now, which is a waste. Everything that’s “here and now” isn’t going to matter in five minutes, much less 50 years—and certainly not for eternity.

If we stretched a rope from California to Tokyo, and that represented all of eternity, your life on Earth would be represented by less than one millimeter.

So how do you live in light of eternity? You live for God’s glory, because he’s going to share his glory with you in heaven.

The Bible says in 2 Peter 1:3, “For as you know him better, he will give you, through his great power, everything you need for living a truly good life: he even shares his own glory and his own goodness with us!” (TLB).

You don’t get to choose what’s going to happen to you the rest of your life. But you do get to choose how you respond.

You can face the future as a cynic, as a critic, as a pessimist, or as a doubter. You can face the future expecting the worst and experiencing the worst. You can face your future being ungracious to other people, and you can live for your own glory.

Or you can face the future with gratitude, generosity, and graciousness and live for God’s glory.

Which one do you think will make you happier? Which one do you think will make you more successful? Which one do you think will bring a smile to God and rewards in heaven?

Matthew 5:16 says, “Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven” (ESV).

We were created because God wants a family. He wants to spend eternity with his family. He wants to spend eternity with you and me! Heaven is one of the main reasons you can have joy—God has given us eternal life, and living in heaven with him will be amazing!

Talk It Over

  • In what ways does God use your time on Earth to prepare you for eternity?
  • How does being grateful and generous make you happier?
  • When you expect the worst in life, what does that say about what you believe about God?

You can be certain about eternity

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to confess your sins and to trust Jesus with your life now and for eternity, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in Jesus, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I submit to Jesus as my Savior and Lord. Jesus, I want to follow you and serve you. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”