“Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác.”  Ga-la-ti 6:4

So sánh là nguồn gốc của mọi điều ghen tị. Nếu bạn có thể loại trừ được sự so sánh trong đời sống mình, bạn có thể loại trừ được sự ghen tị.

Đây là vấn đề: So sánh là môn thể thao trong nhà yêu thích của chúng ta. Chúng ta so sánh mọi thứ. Chúng ta so sánh kích thước, hình dạng, màu sắc, cách chúng ta nói chuyện và trí thông minh của chúng ta. Chúng ta so sánh gia đình, con cái, công việc, tài năng và thậm chí cả sân cỏ của mình.

Đức Chúa Trời cảnh báo về sự dại dột khi so sánh mình với người khác: “Chúng tôi không dám xếp hạng hoặc so mình với những người tự đề cao kia. Nhưng khi họ tự lấy mình đo mình, hay lấy chính mình so sánh mình, thì họ thiếu khôn ngoan” (IICô-rinh-tô 10:12).

Mỗi khi bạn so sánh, bạn trở thành nạn nhân của lòng kiêu hãnh hoặc đố kỵ. Khi bạn thấy được một người nào đó làm tốt hơn mình, bạn sẽ đầy lòng ghen tị. Khi bạn nhận ra rằng mình đang làm giỏi hơn người khác, bạn sẽ đầy lòng kiêu hãnh.

Kiêu hãnh và đố kỵ luôn là kết quả của việc so sánh. Và Thiên Chúa nói rằng so sánh là dại dột; bạn không nên làm điều đó. Bạn là duy nhất — có một không hai. Không ai có thể so sánh với bạn.

Kinh thánh nói trong Ga-la-ti 6:4 rằng, “Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác.” 

Khi bạn lên thiên đàng, Chúa sẽ không nói rằng: “Tại sao con không giống người này hay người kia hơn?” Không, thay vào đó Ngài sẽ hỏi rằng, "Tại sao con không giống chính mình con hơn?"

Khi bạn lên thiên đàng, phần thưởng Chúa cho sẽ không dựa trên ân tứ mà bạn không có hoặc những cơ hội mà bạn không được trao cho. Ngài sẽ ban thưởng cho bạn dựa trên cách bạn sống và những gì bạn đã làm với điều mình được ban cho.

Không cần phải so sánh mình với người khác. Thật ra, bạn không thể tập trung vào mục đích của mình khi bạn đang tập trung vào người khác.

Chúa đã kêu gọi bạn trở thành người tốt nhất mình có thể trở thành dựa trên xuất thân, kinh nghiệm và ân tứ Chúa cho bạn. Đã đến lúc ngưng tập trung vào người khác và thay vào đó tận dụng tối đa những ân tứ chỉ dành cho riêng mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thay vì nhìn vào người khác để đánh giá giá trị hoặc kỳ vọng của mình, bạn cần nhìn vào đâu?

2.    Khi một người nào đó bạn quen biết thắng cuộc, thành đạt hoặc được thưởng, bạn có thể cùng vui với người đó không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Đâu là những ân tứ và khả năng Chúa cho bạn? Bạn đang sử dụng chúng như thế nào để mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình?

 

 

 


COMPARING IS THE ROOT OF ENVY

BY RICK WARREN —  

“Let everyone be sure that he is doing his very best, for then he will have the personal satisfaction of work well done and won’t need to compare himself with someone else.” Galatians 6:4 (TLB)

Comparing is the root of all envy. If you can get rid of comparing in your life, you can get rid of envy in your life.

Here’s the problem: Comparing is our favorite indoor sport. We compare everything. We compare our size, our shape, our color, how we talk, and our intelligence. We compare our families, our kids, our jobs, our talents, and even our lawns.

God warns about the foolishness of comparing yourself to anybody else: “We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise” (2 Corinthians 10:12 NIV).

Every time you compare, you fall prey to either pride or envy. When you find someone who’s doing a better job than you, you fill up with envy. When you realize you’re doing a better job than someone else, you become filled with pride.

Pride and envy always result from comparing. And God says comparing is foolish; you shouldn’t do it. You are unique—one of a kind. You are incomparable.

The Bible says in Galatians 6:4, “Let everyone be sure that he is doing his very best, for then he will have the personal satisfaction of work well done and won’t need to compare himself with someone else” (TLB).

When you get to heaven, God won’t say, “Why weren’t you more like this person or that person?” No, instead he’ll ask, “Why weren’t you more like you?”

When you get to heaven, God’s rewards won’t be based on talent you didn’t have or opportunities you weren’t given. He will reward you based on how you lived and what you did with what you were given.

There’s no need to compare yourself with others. In fact, you can’t focus on your own purpose while you’re focusing on other people.

God has called you to be the best you can possibly be in light of your background, experiences, and the talent that he’s given you. It’s time to stop focusing on others and instead make the most of those gifts that are uniquely yours.

Talk It Over

  • Instead of looking at others to gauge your value or expectations, where do you need to look?
  • When someone you know has a victory, accomplishment, or reward, are you able to rejoice with that person? Why or why not?
  • What are the gifts and abilities God has given you? How are you using them to be the best version of yourself?