“Nơi nào có ghen tị và ích kỷ, nơi đó có hỗn loạn và đủ mọi điều ác.” Gia-cơ 3:16

Điều ngăn trở bạn khỏi mục đích và sứ mạng Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn nhất là một loại tội lỗi rất khó nhận ra ngay được. Đó không phải là ham muốn, kiêu hãnh hay giận dữ. Đó không phải là lo lắng, sợ hãi hay nản lòng.  Thực ra, bạn có thể sẽ không bao giờ nghĩ đến nó. Nó âm thầm lẻn vào đến nỗi bạn thường không nhận ra được tác hại của nó trong đời sống mình.

Điều đó là gì vậy? Đó là sự ghen tị.

Khi bạn ghen tị với người khác, sự chú ý của bạn tập trung vào điều bạn không có và những gì không phải là bạn. Kết quả là bạn hoàn toàn lỡ mất kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho mình.

Để loại bỏ sự ghen tị khỏi đời sống mình, bạn cần hiểu bốn cách mà sự ghen tị có thể hủy hoại bạn.

1. Sự ghen tị phủ nhận tính độc đáo của bạn.

Thi 139:13-16 nói rằng: “Chúa nắn nên tâm thần con cách tinh xảo, dệt thành con trong lòng mẹ con . . . Công việc Chúa thật lạ lùng . . . Chúa thấy . . . khi con được dựng nên trong nơi kín đáo . . . Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.”

Chúa đã không tạo nên bạn giống như bất kỳ một ai khác. Chúa đã tạo ra bạn để bạn là chính mình. Nhưng sự ghen tị đã làm cho mù mắt khiến bạn không thấy được tài năng và sự độc đáo của riêng mình.

2. Ghen tị khiến bạn phân tâm.

Bạn không thể vừa làm theo mục đích của Đức Chúa Trời vừa tập trung vào người khác cùng một lúc. Nếu bạn chia lòng trung thành của mình ra, bạn sẽ không hoàn thành được điều gì trong đời sống cả.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 6:24 rằng, “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc nữa.”

3. Ghen tị làm hao phí thời gian và sức lực của bạn.

Kinh Thánh giải thích điều này rõ ràng nhất: “Ta thấy có người vất vả làm việc để thành công: vì họ ghen tị lẫn nhau. Điều nầy cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi . . . Nầy một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em; dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải; nó không hề nghĩ rằng: Vậy ta lao khổ. . . là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là khó nhọc.” (Truyền 4:4-8)

4. Ghen tị dẫn đến các tội lỗi khác.

Sự ghen tị có thể hủy phá mọi thứ và mọi người chung quanh bạn. Kinh Thánh nói rằng: “Nơi nào có ghen tị và ích kỷ, nơi đó có hỗn loạn và đủ mọi điều ác.” Gia-cơ 3:16

Trọng tâm của vấn đề ở đây là vấn đề của tấm lòng. Ghen tị là một vấn đề về tấm lòng.

Ghen tị cũng là một hình thức tôn thờ. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn ghen tị, sự thờ phượng của bạn đã trở nên lầm lạc.  Ghen tị nói rằng, “Tôi ao ước cái đó. Tôi muốn cái đó. Tôi thích cái đó. Tôi muốn sống vì điều đó.” Đó cũng là những câu bạn dùng đến khi thờ phượng.  Và khi bạn đang tôn thờ một thứ gì đó không phải là Thiên Chúa, bạn đang tôn thờ một thần tượng.

Bạn có sẵn sàng loại bỏ sự ghen tị ra khỏi đời sống của mình chưa? Hãy bắt đầu bằng cách hỏi mình những câu hỏi sau: “Tôi đang tôn thờ điều gì? Tôi có đang thờ phượng Chúa và cảm tạ Ngài về ân điển của Ngài trong đời sống tôi không? Hay tôi đang tôn thờ một lối sống, của cải hoặc việc được người khác ưa thích?”

Khi bạn tin cậy rằng Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho mình và rằng Ngài sẽ “đáp ứng mọi nhu cầu của bạn tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19), thì sự ghen tị sẽ biến mất khỏi đời sống của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Bạn đã để sự ghen tị len lỏi vào trong lòng mình qua những cách nhỏ nhặt nào? Những ảnh hưởng lớn hơn là gì?

2. Ghen tị có thể khiến bạn quên mất những cách độc đáo mà Chúa đã dựng nên bạn. Một số những ân tứ đặc biệt mà Chúa đã dệt ra bạn là gì?

3. Quan điểm của bạn về sự ghen tị sẽ thay đổi thế nào khi bạn nghĩ rằng ghen tị là một hình thức của việc thờ thần tượng?

 

 

 


Four Ways Envy Damages Your Life

BY RICK WARREN —

“Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder [unrest, rebellion] and every evil thing.”  James 3:16 (AMP)

The number one thing that holds you back from God’s purpose and mission for your life is a very subtle sin. It’s not lust, pride, or anger. It’s not worry, fear, or discouragement. In fact, you probably would never even think of it. It’s so sneaky that you often don’t realize its damaging effect on your life.

What is it? It’s envy.

When you envy other people, your attention is fixed on what you don’t have and what you are not. As a result, you totally miss God’s plan for you.

To eliminate envy from your life, you need to understand four ways envy can damage you.

1. Envy denies your uniqueness.

Psalm 139:13-16 says, “You made all the delicate, inner parts of my body and knit me together in my mother’s womb . . . Your workmanship is marvelous . . . You watched me as I was . . . woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed” (NLT).

God didn’t make you to be like somebody else. God made you to be you. But envy blinds you to your own giftedness and uniqueness.

2. Envy divides your attention.

You can’t follow God’s purpose and focus on other people at the same time. You get a divided allegiance, and then you don’t get anything done in your life.

Jesus says in Matthew 6:24, “No one can serve two masters. For you will hate one and love the other; you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money” (NLT).

3. Envy wastes your time and energy.

The Bible explains this best: “I have also learned why people work so hard to succeed: it is because they envy the things their neighbors have. But it is useless. It is like chasing the wind . . . Here is someone who lives alone. He has no son, no brother, yet he is always working, never satisfied with the wealth he has. For whom is he working so hard . . . ? This is useless, too—and a miserable way to live” (Ecclesiastes 4:4-8 GNT).

4. Envy leads to every other sin.

Envy can destroy everything and everyone around you. The Bible says, “Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder [unrest, rebellion] and every evil thing” (James 3:16 AMP).

At the heart of the problem is a problem of the heart. Envy is a heart problem.

Envy also is a form of worship. So any time you are envious, your worship has become misguided. Envy says, “I desire that. I want that. I love that. I want to live for that.” Those are also the same kinds of phrases you use when you worship. And when you’re worshiping something other than God, you’re worshiping an idol.

Are you ready to eliminate envy from your life? Start by asking yourself these questions: “What am I worshiping? Am I worshiping God and thanking him for his grace in my life? Or am I worshiping a lifestyle, possessions, or popularity?”

When you trust that God knows what’s best for you and that he will “meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NIV), then envy will evaporate from your life.

Talk It Over

  •  In what small ways have you let envy creep into your heart? What have been the larger effects?
  • Envy can make you forget the unique ways God has made you. What are some of the particular gifts that God has woven into who you are?
  • How does your view of envy change when you consider that it is a form of idol worship?