“Chẳng ai có thể biết được ý chỉ Đức Chúa Trời ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời.” 1Cô-rinh-tô 2:11

Có những cách đúng và những cách sai để diễn giải Kinh Thánh. Có một số phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh sẽ luôn đem đến cho bạn những giải nghĩa sai trật. Nhưng có những phương pháp khác có thể dẫn bạn đi đúng hướng.

Sau đây là sáu nguyên tắc diễn giải Kinh Thánh mà bạn có thể tin cậy:

Bạn cần có đức tin và Đức Thánh Linh để diễn giải Kinh Thánh. Kinh Thánh không mang một ý nghĩa nào cả cho những người không tin. Đó là bức thư tình của Chúa gửi cho những người tin Ngài. Kinh Thánh là một cuốn sách thuộc linh phải được hiểu bởi những người thuộc linh. Kinh Thánh chép trong 1Cô-rinh-tô 2:11 rằng, “Chẳng ai có thể biết được ý chỉ Đức Chúa Trời ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”

Kinh Thánh là sách giải kinh tốt nhất cho chính nó. Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh. Thực hành nguyên tắc này bằng dùng một quyển Kinh Thánh có phần đối chiếu qua lại bên lề sách. Qua việc tra cứu các phần đối chiếu qua lại, bạn sẽ thấy được rõ hơn về tất cả những điều Chúa đã phán qua Lời Ngài, chứ không chỉ trong một bối cảnh, một đoạn Kinh Thánh.

Đọc Cựu Ước với Tân Ước trong trí, và đọc Tân Ước với Cựu Ước trong trí. Tân Ước được ẩn giấu trong Cựu Ước. Cựu Ước được bày tỏ ra trong Tân Ước.

Luôn diễn giải những đoạn Kinh Thánh không rõ ràng dựa trên những đoạn rõ ràng. Hãy xem toàn bộ các lời khuyên của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để hiểu được rõ hơn khi gặp một đoạn có vẻ mâu thuẫn hoặc mơ hồ. Thí dụ, khi bạn đang đọc một đoạn tối nghĩa về phép báp têm, hãy để những đoạn rõ ràng về sự cứu rỗi và phép báp têm giải thích cho đoạn không rõ ràng, chứ không phải ngược lại.

Đừng định ra một giáo lý chỉ dựa trên một sự kiện lịch sử.   Dùng những đoạn nói về lịch sử trong Kinh Thánh đúng với mục đích của chúng: là những bài học hay. Đừng định ra giáo lý của mình dựa trên chúng. Trong Mác 1, trời còn mờ mờ Chúa Giê-xu đã thức dậy đi đến một nơi một mình cầu nguyện, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cũng phải làm giống vậy. Khi đang học về giáo lý, hãy tìm đến các đoạn nói về giáo lý.  Hãy dùng những đoạn Kinh Thánh kể chuyện để học những bài học.

Đừng bao giờ diễn giải Kinh Thánh dựa trên kinh nghiệm của chính mình.  Mục đích của việc học Kinh Thánh không phải là bẻ cong Kinh Thánh để phù hợp với ý kiến chủ quan hoặc kinh nghiệm của bạn. Cảm giác nói dối. Cảm xúc nói dối. Thay vào đó, hãy khám phá lẽ thật không thay đổi theo thời gian của Chúa và để lẽ thật đó định hình đời sống bạn. Hãy học Kinh Thánh với tấm lòng rộng mở và mời Chúa vào giúp bạn thuận theo ý Ngài.

Chúa không muốn để mặc bạn trong bóng tối khi bạn học Kinh Thánh.  Làm theo những nguyên tắc học Kinh Thánh cơ bản này có thể giúp bạn đọc Lời Chúa dưới góc nhìn của Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo ý bạn câu nói “Tân Ước được ẩn giấu trong Cựu Ước” có nghĩa gì?

2.    Bạn có sẵn sàng để Chúa Thánh Linh làm việc trong đời sống mình không? Bạn có sẵn sàng rộng mở để Chúa Thánh Linh hướng dẫn các suy nghĩ của mình khi diễn giải Kinh Thánh không?

3.    Nguyên tắc nào trong số sáu nguyên tắc này là quan trọng nhất với bạn trong việc học Kinh Thánh ngay lúc này. Tại sao?

 

 


SIX TRUSTWORTHY PRINCIPLES FOR INTERPRETING THE BIBLE

BY RICK WARREN —

“No one knows the thoughts of God except the Spirit of God.” 1 Corinthians 2:11 (NIV)

There are right ways and wrong ways to interpret Scripture. There are some methods for interpreting the Bible that will always give you the wrong interpretation. But there are others that are likely to lead you in the right direction.

Here are six principles of Bible interpretation that you can rely on:

You need faith and the Holy Spirit to interpret Scripture. The Bible doesn’t make sense to non-believers. It is God’s love letter to believers. The Bible is a spiritual book that must be understood by spiritual people. The Bible says in 1 Corinthians 2:11, “No one knows the thoughts of God except the Spirit of God” (NIV).

The Bible is its own best commentary. Scripture interprets Scripture. Practice this principle by getting a Bible with cross-references in the margin. By looking up cross-references, you’ll get a clearer picture of what God has said in all of his Word, not just that one context. 

Read the Old Testament with the New Testament in mind, and read the New Testament with the Old Testament in mind. The New Testament is hidden in the Old Testament. The Old Testament is revealed in the New Testament.

Always interpret unclear passages in the light of clear passages. Look at the full counsel of God in Scripture to get a clear understanding when you find a passage that seems contradictory or confusing. For example, when you’re reading an obscure passage about baptism, let clear passages about salvation and baptism interpret the unclear one, not vice versa.

Don’t form a doctrine based solely on a historical event. Take historical passages of the Bible for what they’re meant to be: good lessons. Don’t build your doctrine upon them. In Mark 1, Jesus got up before dawn to go somewhere and pray by himself, but that doesn’t mean you have to do the same. When you’re learning doctrine, look to doctrinal passages. Use narrative passages to learn lessons.

Never interpret Scripture based on your own experiences. The point of Bible study is not to shape Scripture to agree with your subjective opinions or your experiences. Feelings lie. Emotions lie. Instead, discover God’s timeless truth, and let it shape your life. Study the Bible with an open heart, and invite God to conform you to his will.

God doesn’t want to leave you in the dark when you study Scripture. Following these basic principles of Bible study can help you read the Word from God’s perspective.

Talk It Over

  • What do you think this statement means: “The New Testament is hidden in the Old Testament”?
  • Are you open to letting the Holy Spirit work in your life? Do you have an open mind when interpreting Scripture so that the Holy Spirit can direct your thoughts?
  • Which of today’s six principles is most important for your Bible study right now. Why?