“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Ngài muốn sự vâng lời hơn là của tế lễ.” 1 Sa-mu-ên 15:22

Là người tin Chúa khi tăng trưởng, bạn phải bắt đầu áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình. Chỉ đọc Kinh Thánh không thôi vẫn chưa đủ. Nhưng nếu bạn không để thời gian ra để cố gắng áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống, có thể bạn sẽ bị bực bội, nản chí. Bạn phải làm như thế nào?

Hôm nay tôi muốn đem đến cho bạn ba câu hỏi có thể hỏi trong bất cứ phân đoạn Kinh Thánh nào để giúp bạn áp dụng Kinh Thánh vào đời sống mình. Đây là ba câu hỏi:

1. Khi câu Kinh Thánh này được viết ra, nó có ý gì?

2. Điều nào là lẽ thật không thay đổi theo thời gian đằng sau điều Đức Chúa Trời đang phán?

3. Điều đó áp dụng cho tôi như thế nào trong lúc này?

Tôi gọi ba câu hỏi này là “cây cầu áp dụng”. Chúng ta đang xây một cây cầu để nối liền giữa thế giới của Kinh Thánh và thế giới của chúng ta.

Hãy thực tập việc xây cây cầu này bằng cách áp dụng những gì Phao-lô bảo chúng ta trong 1Cô-rinh-tô 8 về việc ăn của cúng thần tượng.  Trước hết, hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 8:1-13. Sau đó, hãy xem câu trả lời cho ba câu hỏi ứng dụng dưới đây.

Đoạn Kinh Thánh này có ý gì khi được viết ra? Có những người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô biết rằng thần tượng là hư không và thức ăn dâng cho thần tượng không có quyền năng lạ lùng gì cả. Vì vậy, nhóm người này ăn uống cách tự do — không quan tâm đến điều người khác nghĩ. Tuy nhiên, cũng có những những người mới tin Chúa đã bị tổn thương bởi việc làm đó. Phao-lô bảo những người tin Chúa đã trưởng thành đừng để sự tự do của mình trong Đấng Christ làm điều gây tổn thương cho anh chị em mình.

Điều nào là lẽ thật không thay đổi theo thời gian đằng sau điều Đức Chúa Trời đang phán?  Đừng sử dụng sự tự do của mình có trong Đấng Christ để khiến người khác bị tổn thương. Tự do phải được sử dụng trong tình yêu thương.

Điều đó áp dụng cho tôi như thế nào trong lúc này?  Có lẽ việc dâng đồ cúng cho thần tượng ở nơi bạn hiện sống không phải là chuyện thường thấy.  Vậy có phải điều đó có nghĩa rằng đoạn Kinh Thánh này không liên quan gì cả chăng? Dĩ nhiên là không rồi! Hãy xem đến lẽ thật không thay đổi theo thời gian của đoạn Kinh Thánh này. Đây là cách chúng ta áp dụng: Chúng ta cần phải nhạy cảm với những người chung quanh, vì đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương. Hãy hỏi rằng, “Chúa ơi, có điều gì con đang làm vì ích kỷ, kiêu ngạo hoặc thiếu nhạy cảm mà có thể khiến một anh em trong Chúa nghi ngờ về đức tin của họ không? Con có đang kiêu ngạo vì hiểu biết của mình về sự tự do, hay con đang làm gương tốt cho người khác trong tình yêu thương?”

Mỗi ngày khi học Kinh Thánh, hãy áp dụng ba câu hỏi này vào đoạn Kinh Thánh bạn đang đọc. Dần dần bạn sẽ càng thấy được rằng Chúa sẽ cho bạn biết rõ Ngài muốn bạn làm gì với những điều bạn đã học nơi Lời Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một câu chuyện quen thuộc trong Kinh Thánh. Đọc lại đoạn Kinh Thánh lần nữa và hỏi ba câu hỏi trên. Những lẽ thật hoặc những áp dụng mới nào bạn khám phá được về câu chuyện đó?

2.    Bạn có tin rằng các lẽ thật của Kinh Thánh là không đổi theo thời gian và các sứ điệp cũng như áp dụng vẫn còn phù hợp cho ngày hôm nay không? Kinh Thánh đã hướng dẫn đời sống bạn như thế nào?

3.    Làm thế nào bạn có thể phản ánh tốt hơn niềm tin của mình về Kinh Thánh qua hành động?

  


THREE QUESTIONS FOR BIBLE APPLICATION

BY RICK WARREN —

“Does the LORD really want sacrifices and offerings? No! He doesn’t want your sacrifices. He wants you to obey him.”1 Samuel 15:22 (CEV)

As you grow as a Christian, you have to start applying God’s Word to your life. Just reading the Bible isn’t enough. But if you haven’t spent much time trying to apply God’s Word to your life, you might be frustrated. How do you do it?

Today I want to give you three questions you can ask of any passage that will help you apply the Bible to your life. Here are the three questions:

1.   What did this Scripture mean when it was written?

2.   What is the timeless truth behind what God is saying?

3.   How does it apply to me now?

I call these three questions the “application bridge.” We’re building a bridge between the world of the Bible and our world.

Let’s practice building this bridge by applying what Paul tells us in 1 Corinthians 8 about eating food sacrificed to idols. First, read 1 Corinthians 8:1-13. Then, look at how the three application questions are answered below.

What did this Scripture mean when it was written? There were people in the church of Corinth who knew that idols meant nothing and the food offered to them had no magic power. So this group would eat freely—but with no regard to what other people might think. Yet there were also new believers who were offended by that practice. Paul tells the mature believers not to allow their freedom in Christ to offend their brothers and sisters.

What is the timeless truth behind what God is saying? Don’t use your freedom in Christ to offend others. Freedom must be used in love.

How does it apply to me now? It may not be common practice to offer food to idols where you live. So does that mean this passage is irrelevant? Of course not! Look again at the timeless truth of this passage. Here’s how we apply it: We need to be sensitive to people around us, because that’s how we demonstrate love. Ask yourself, “Lord, is there anything I’m doing out of selfishness, arrogance, or insensitivity that could be causing a fellow believer to question their faith? Am I being puffed up by my own knowledge of freedom, or am I building up others in love?”

Each day as you study the Bible, apply these three questions to the passage you’re reading. Over time, you’ll see more and more that God will make it clear what he wants you to do with what you’ve learned from his Word.

Talk It Over

  • Think of a Bible story you have been familiar with for a while. Read the passage again, and ask the three questions above. What new truths or applications do you discover about the story?
  • Do you believe that the Bible’s truths are timeless and that the messages and applications are still relevant today? In what ways has the Bible been a guide for your life?
  • How can you better reflect your beliefs about the Bible in your actions?