“Đức Giê-hô-va ở gần những người ngã lòng và cứu những người tâm hồn bị tan nát.”  Thi Thiên 34:18

Đời sống chứa đầy những điều không thể nào ngờ trước được. Có những điều khiến cho bạn không vực lên nổi! Nó khiến bạn cảm thấy như nóc nhà của đời sống mình đang bị sụp đổ.

Bạn sẽ làm gì khi thế giới của mình bị đổ vỡ? Khi một cú điện thoại mà bạn sợ phải nhận xảy ra? Khi giấy tờ ly hôn đến? Khi phải nộp đơn khai phá sản?

Câu hỏi đầu tiên mà nhiều người đặt ra là: “Ai là người quan tâm đến tôi?”

Sau khi Chúa Jêsus bị giết, các môn đồ của Ngài nhóm lại nhưng các cửa đều đóng lại vì họ sợ hãi những người lãnh đạo Do Thái, người đã khiến Chúa Jêsus phải lên thập tự. Các môn đồ cảm thấy đơn độc, vì vậy họ sợ hãi và đang chờ đợi điều tồi tệ nhất sắp đến.

Nhưng rồi một điều đã xảy ra làm thay đổi tất cả mọi sự: “Chúa Jêsus đến đứng giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ.” (Giăng 20:19-20).

Điều khác biệt đã lập tức xảy ra. Sự hiện diện của Đấng Christ đã biến sự kinh hoảng của họ nên một bữa tiệc, sự sợ hãi của họ thành ra vui mừng.

Trong mỗi khoảnh khắc của đời sống bạn, từ lúc tươi đẹp nhất đến lúc tăm tối nhất, Chúa luôn ở bên bạn. Ngài quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ phải trải qua những lúc khó khăn một mình. Thật ra Chúa càng gần với bạn hơn khi bạn đang chịu đau đớn.

Ngài bảo với bạn rằng, “Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con” (Ê-sai 43:2).

Hôm nay bạn có đang bị tổn thương không? Bạn có đang hỏi rằng, "Ai là người quan tâm đến tôi?" Bạn có lo sợ rằng sẽ không một ai quan tâm đến mình không? Ngày hôm nay bạn có thể yên nghỉ nhẹ nhàng hơn khi biết rằng Chúa luôn quan tâm. Ngài chưa bao giờ xa rời bạn. Ngài đang ở bên bạn lúc này. Ngài vẫn luôn ở bên bạn. Bạn không cô đơn!

Hãy tin điều đó ngay hôm nay, và kinh nghiệm được sự bình an mà Đấng Christ mang đến.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào bạn đã từng cảm thấy rằng mọi thứ trong đời sống của mình đang sụp đổ? Bạn đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa như thế nào?

2.    Việc tin chắc vào tình yêu của Chúa dành cho bạn giúp bạn yên nghỉ như thế nào?

3.    Tại sao bạn cần được người khác nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa khi đang gặp khó khăn? Ai trong cuộc đời bạn cần được nhắc nhở về sự quan tâm của Chúa dành cho họ ngày hôm nay?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, “Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con xin xưng nhận tội mình đã phạm và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


ON YOUR BEST DAYS AND YOUR WORST DAYS, GOD IS WITH YOU

BY RICK WARREN —

“The LORD is near to those who are discouraged; he saves those who have lost all hope.”  Psalm 34:18 (GNT)

Life is filled with unexpected circumstances. Some of them knock you flat on your back! They make you feel like the roof of your life has caved in.

What do you do when your world collapses? When the dreaded phone call comes? When the divorce papers arrive? When the bankruptcy is filed?

The first question many people ask is, “Who cares about me?”

After Jesus was killed, his disciples met together but locked the doors because they were afraid of the Jewish leaders who had sent Jesus to the cross. The disciples felt like they were alone, and because of that, they were afraid and expected the worst.

But then something happened that changed everything: “Jesus came and stood among them and said, ‘Peace be with you!’ After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord” (John 20:19-20 NIV).

The difference was immediate. The presence of Christ turned their panic into a party, their fear into good cheer.

During every moment of your life, from the very best to the very worst, God is with you. He cares for you. You will never walk through tough times alone. In fact, God is never closer than when you are in pain.

He tells you, “When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown! When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up—the flames will not consume you” (Isaiah 43:2 TLB).

Are you hurting today? Are you asking, “Who cares about me?” Are you afraid that no one does? You can rest more easily today knowing that God cares. He has never left you. He is with you now. He has been with you all along. You are not alone!

Believe that today, and experience the peace that Christ brings.

Talk It Over

  • When have you felt like everything in your life was falling apart? How did you experience God’s presence?
  • In what ways does being confident in God’s love for you help you rest?
  • Why do you need other people to remind you of God’s presence when you are struggling? Who in your life needs you to remind them of God’s care for them today?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”