“Chúng tôi không sử dụng những phương thức mưu mô hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời.  Chúng tôi không bóp méo Lời Chúa để phù hợp cho mình.  Nhưng chúng tôi cứ thẳng thắn tỏ bày lẽ thật.” 2Cô-rinh-tô 4:2

Sự chính trực đòi hỏi mọi lãnh vực trong đời sống bạn phải được đối đãi với cùng một cường độ như nhau. Bạn phải có cùng một cam kết để được tốt đẹp trong hôn nhân cũng như trong sự nghiệp mình. Bạn phải có cùng một cam kết để được thành công trong mục vụ cũng như trong việc nuôi dạy con cái.

Xin phép cho tôi được đưa ra sáu cách bạn có thể thực hiện trong tuần này để trở nên một người chính trực. Bạn trở thành một người chính trực bằng cách:

1. Giữ lời hứa.

Người chính trực giữ lời họ hứa. Nếu họ nói họ sẽ làm điều gì đó thì họ sẽ làm điều đó. Nếu họ nói họ sẽ ở đó, tức là họ sẽ có mặt. Kinh Thánh chép trong Châm ngôn 25:14 rằng, “Nếu hứa cho, nhưng chẳng giữ lời, giống như có mây, có gió, nhưng lại chẳng mưa.”

2. Thanh toán các hóa đơn của bạn.

Có lẽ bạn không cho rằng đây là một việc lớn lao gì cả, nhưng đó là một việc lớn đối với Đức Chúa Trời. Bạn có tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được không? Đó là sự thiếu chính trực. Bạn có mắc nợ những thứ mà bạn không thể trả được không? Đó là sự thiếu chính trực. Thi thiên 37:21 nói rằng, “Kẻ ác vay mượn, mà không trả lại.”

3. Không ngồi lê đôi mách.

Đức Chúa Trời đang tìm những người nam và nữ chính trực biết giữ kín điều bí mật riêng tư và không đem lên mạng xã hội. Đừng nói về người khác sau lưng họ. Thậm chí đừng nghe những lời đó, bởi vì “Đứa mách lẻo rêu rao điều kín giấu, nhưng người chính trực bảo mật chuyện riêng tư” (Châm ngôn 11:13).

4. Trung tín dâng phần mười.

Nơi nào bạn đặt tiền bạc của mình vào trước tiên, thì đó là điều quan trọng nhất đối với bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? . . . hãy đem hết thảy phần mười vào kho . . . khá lấy điều nầy mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3: 8,10)

5. Hết lòng trong công việc.

Cô-lô-se 3:23 nói rằng, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” Nếu bạn là một người tin Chúa, người chủ thực sự của bạn là Đức Chúa Trời, và dù cho có ai nhìn thấy việc bạn làm hay không, Chúa thấy.

6. Sống thật với người khác.

Một người chính trực không hành động theo một cách tại nhà thờ, nhưng lại khác đi tại sở làm và làm theo một cách khác nữa trên sân gôn. “Chúng tôi không sử dụng những phương thức mưu mô hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời.  Chúng tôi không bóp méo Lời Chúa để phù hợp cho mình.  Nhưng chúng tôi cứ thẳng thắn tỏ bày lẽ thật.” (2Cô-rinh-tô 4:2).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn tránh nghe hoặc khuyến khích việc ngồi lê đôi mách?

2.    Bạn chưa giữ lời hứa nào mà bây giờ cần phải thực hiện để là người chính trực?

3.    Bạn sẽ thay đổi cách mình làm việc tại sở làm như thế nào nếu Chúa đang ngồi trong văn phòng sếp của bạn và kiểm tra việc bạn làm?

 

 


Six Ways to Work on Your Integrity

BY RICK WARREN —

“We don’t maneuver and manipulate behind the scenes. And we don’t twist God’s Word to suit ourselves. Rather, we keep everything we do and say out in the open.”  2 Corinthians 4:2 (MSG)

Integrity demands that every area of your life be treated with the same intensity. You have the same commitment to excellence in your marriage as you do in your career. You have the same commitment to excellence in ministry as you do in your parenting.

Let me give you six ways you can work this week to become a person of integrity. You become a person of integrity by:

1. Keeping your promises.

People of integrity keep their word. If they say they’ll do it, they do it. If they say they’ll be there, they show up. The Bible says in Proverbs 25:14, “People who promise things that they never give are like clouds and wind that bring no rain” (GNT).

2. Paying your bills.

You may not think this is a big deal, but it’s a big deal to God. Do you spend more money than you make? That is a lack of integrity. Do you get yourself in debt for things that you can’t pay off? That is a lack of integrity. Psalm 37:21 says, “The wicked borrow and never pay back” (GNT).

3. Refusing to gossip.

God is looking for men and women of integrity who know how to keep a secret and not pass it around on social media. Don’t talk about people behind their back. Don’t even listen to that stuff, because a “gossip can’t be trusted with a secret, but someone of integrity won’t violate a confidence” (Proverbs 11:13 MSG).

4. Faithfully tithing.

Wherever you put your money first is what’s most important to you. The Bible says, “Is it right for a person to cheat God? Of course not, yet you are cheating me. ‘How?’ you ask. In the matter of tithes and offerings . . . Bring the full amount of your tithes to the Temple . . . Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things” (Malachi 3:8, 10 GNT).

5. Doing your best at work.

Colossians 3:23 says, “Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people” (NLT). If you’re a believer, your real boss is God, and whether anybody else sees your work, God does.

6. Being real with others.

A person of integrity doesn’t act one way in church and another way at work and another way on the golf course. “We refuse to wear masks and play games. We don’t maneuver and manipulate behind the scenes. And we don’t twist God’s Word to suit ourselves. Rather, we keep everything we do and say out in the open” (2 Corinthians 4:2 MSG).

Talk It Over

  • How do you keep from listening to or encouraging gossip?
  • What promises have you not kept that you need to follow through on for the sake of your integrity?
  • How would you change the way you act and perform at work if God was sitting in your boss’s office and checking up on your work?