“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” Thi Thiên 119:9

Các nền văn hóa trên toàn thế giới đang hoàn toàn bị ám ảnh bởi vẻ dáng bề ngoài và hình tượng. Họ lướt qua, thoáng qua và gian lận. Họ không giữ lời hứa. Họ đang giả vờ làm người mà không phải là chính mình. Họ không có sự chính trực. Nói cách khác đi, họ là những kẻ giả hình.

Trong văn hóa Hy Lạp cổ đại, các diễn viên được gọi là hupokrites vì họ giả làm người khác. Đó là lý do chúng ta có được từ “giả hình”.

Khi bạn hành động theo một cách với một nhóm người này và làm cách khác với một nhóm người khác, bạn đang trở thành một người hupokrites hiện đại. Bạn đang thể hiện tính thiếu chân thật — thiếu chính trực. Nhưng Chúa muốn bạn trở nên đúng như người mà Ngài đã tạo dựng, cho dù ai là người đang nhìn xem bạn đi chăng nữa.

Vậy làm thế nào để bạn — là người theo Chúa Jêsus — giữ được sự chân thật đang khi có quá nhiều người sống giả tạo?

Chỉ có một cách duy nhất. Bạn phải quan tâm đến sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn của người khác. Đó là cách duy nhất để bạn trở thành một người chính trực.

Nếu bạn quan tâm đến ý Chúa, bạn sẽ làm điều phải. Nhưng nếu bạn quan tâm nhiều hơn đến điều người khác nghĩ, bạn thường hay làm điều sai trái.

Thi thiên 119:9 chép rằng, “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.”

Cách duy nhất để biết Đức Chúa Trời chấp thuận gì và Ngài nghĩ gì về bạn là qua việc đọc Kinh Thánh. Bạn phải ở trong Lời Chúa! Nếu không, bạn sẽ không có sức mạnh và sự chịu đựng để sống một đời sống chính trực.

Nếu tôi không có thời gian tĩnh nguyện hàng ngày với Chúa, nếu tôi bỏ đi việc tĩnh nguyện dù chỉ một vài ngày, tôi sẽ nhận ra được ngay — và người khác cũng sẽ nhận biết được — vì tôi bắt đầu trở nên cau có. Nếu tôi không gắn kết với Chúa qua Lời của Ngài, tôi sẽ không có năng lực thuộc linh nào để giải thích Lời Chúa cho bạn cách rõ ràng. Tôi sẽ không có sức mạnh để sống chính trực.

Sống chính trực cần đến sức mạnh thuộc linh vì lẽ phải thường không được ưa chuộng. Dựa vào sức mình, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố làm điều phải, cố thành thật và cố duy trì những động cơ đúng — vì vậy bạn cần phải được trang bị và làm cho mình tươi mới lại.

Bạn muốn sống đời sống của một người chính trực — một người không đổi khác cho dù ở đâu hay ở cùng ai không? Nếu vậy, hãy cam kết để dành thời gian hàng ngày ra đọc và học Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời. Đó là nơi duy nhất bạn sẽ tìm được sức mạnh thuộc linh mình cần đến.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc đọc Lời Đức Chúa Trời cho bạn sức mạnh để sống chính trực?

2.    Bạn đã kinh nghiệm như thế nào về giá trị của việc học thuộc lòng Kinh Thánh?

3.    Một số lời hứa nào của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh có thể khích lệ bạn khi cần phải lựa chọn điều đúng nhưng không được ưa chuộng?

 

 


WHAT YOU NEED TO KEEP THINGS REAL

BY RICK WARREN —

“How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.”  Psalm 119:9 (NIV)

Cultures around the world are absolutely obsessed with appearance and image. They’re scooting by, they’re skimming, and they’re cheating. They’re not keeping their promises. They’re pretending to be someone they’re not. They don’t have integrity. In other words, they’re hypocrites.

In ancient Greek culture, actors were referred to as hupokrites because they pretended to be someone else. It’s where we get the word “hypocrite.”

When you act one way with one group of people and another way with another group of people, you’re being a modern-day hupokrites. You’re showing a lack of authenticity—a lack of integrity. But God wants you to be exactly who he made you to be, no matter who is watching.

So how do you—as a follower of Jesus—keep it real when so many people are faking it?

There’s only one way. You’ve got to care more about God’s approval than the approval of other people. That’s the only way you’ll ever become a person of integrity.

If you care about what God thinks, you’re going to do the right thing. But if you care more about what other people think, you’re often going to do the wrong thing.

Psalm 119:9 says, “How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word” (NIV).

The only way to know what God approves of and what he thinks of you is by reading the Bible. You must stay in God’s Word! If you don’t, you will not have the strength and the stamina to live with integrity.

If I don’t have a daily quiet time with God, if I miss it for even a few days, I notice it—and everyone else notices it—because I start getting cranky. If I didn’t stay connected to God through his Word, I would not have any spiritual power to clearly explain the Word of God to you. I would not have the strength to live with integrity.

Living with integrity takes spiritual power because what is right is often unpopular. On your own, you’ll get tired trying to do the right thing, trying to be real, and trying to keep the right motives—so you need to be equipped and refreshed.

Do you want to live as a person of integrity—someone who is the same no matter where you are or who you’re with? Then commit to spending daily time reading and studying the Bible, God’s Word. It’s the only place you’ll find the spiritual power you need.

Talk It Over

  • How does reading God’s Word give you strength to live with integrity?
  • How have you experienced the value of memorizing Scripture?
  • What are some of God’s promises from the Bible that can encourage you when you need to make the right but unpopular choice?