0371“Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em” (Ê-phê-sô 4:23 TTHĐ).

Hết lần này đến lần khác, Kinh Thánh đã làm sáng tỏ lẽ thật quan trọng này: Chúa Thánh Linh tuôn tràn quyền năng của Ngài ngay lúc bạn bước tới một bước trong đức tin.

Khi Giô-suê đối diện với sự cản trở dường như không thể nào vượt qua được, rồi nước lũ của sông Giô-đanh đã cạn đi — nhưng việc này chỉ xảy ra sau khi những người dẫn đầu đặt chân xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn trong sự vâng lời và đức tin. Sự vâng lời mở khóa quyền năng của Chúa.

Trong những tình huống này, quyền năng của Chúa xảy ra sau khi bạn hành động. Nhưng bạn không cần phải đợi cho đến khi mình cảm thấy được sự mạnh mẽ hay tự tin. Hãy bước tới trong sự yếu đuối của mình; làm điều cần phải làm, bất chấp mọi sự sợ hãi và cảm xúc. Đây là cách bạn hợp tác với Chúa Thánh Linh; đó là cách để tính cách của bạn được phát triển và cách bạn trưởng thành về mặt thuộc linh.

Kinh Thánh so sánh sự tăng trưởng thuộc linh với một hạt giống, một tòa nhà và một đứa trẻ đang lớn lên. Mỗi ẩn dụ đòi hỏi sự tham gia cách tích cực: Hạt giống phải được gieo trồng và chăm bón, tòa nhà phải được xây cất — chúng không tự nhiên mà xuất hiện — và trẻ em cần phải ăn uống, vận động mới có thể lớn lên.

Nỗ lực không liên quan gì đến sự cứu rỗi của bạn — nhưng nỗ lực là điều cần thiết trong sự tăng trưởng thuộc linh. Có ít nhất bảy lần Kinh Thánh Tân Ước bảo rằng bạn phải “nỗ lực, cố gắng” trong việc trưởng thành để ngày càng trở nên giống Chúa Jêsus (Lu-ca 13:24, Rô-ma 14:19, Ê-phê-sô 4:3, IITi-mô-thê 2:15, Hê-bơ-rơ 4:11,12:14, IIPhi-e-rơ 3:14).

Bạn không thể chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi cho điều đó xảy ra. Bạn cần phải hành động.

Trong Ê-phê-sô 4, Phao-lô giải thích ba trách nhiệm của bạn trong việc trở nên giống Chúa Jêsus.

Đầu tiên, hãy chọn bỏ đi những cách ăn nết ở ngày trước. “Anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá” (Ê-phê-sô 4:22 TTHĐ). Cuộc sống mới của bạn dựa trên lẽ thật của Chúa và sống theo Lời của Ngài. Điều đó có nghĩa là có thể một số hành vi bạn cần phải thay đổi trong đời sống của mình.

Thứ hai, thay đổi lối suy nghĩ của mình. “Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em” (Ê-phê-sô 4:23 TTHĐ).

Kinh Thánh nói bạn được “biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (Rô-ma 12:2 TTHĐ). Từ “biến hóa” trong tiếng Hy-lạp là metamorphosis. Ngày nay nó được dùng để mô tả sự thay đổi kỳ diệu mà một con sâu phải trải qua để trở thành một con bướm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp về những gì xảy ra về phương diện thuộc linh khi bạn để Chúa hướng dẫn suy nghĩ của mình. Bạn được biến đổi từ trong ra ngoài. Bạn trở nên đẹp đẽ hơn, và bạn được tự do để vươn lên những tầng cao mới.

Thứ ba, hãy mặc lấy tính cách của Chúa Cứu Thế bằng cách phát triển những thói quen tin kính mới. Tính cách của bạn căn bản là tổng hợp những thói quen của bạn; đó là cách bạn hành động theo thói quen. Kinh Thánh dạy: “mặc lấy người mới, là người đã được tạo nên giống Đức Chúa Trời trong chân lý, công chính và thánh khiết” (Ê-phê-sô 4:24 NIV-VPNS).

Đừng chỉ ngồi đó và chờ đợi sự tăng trưởng thuộc linh xảy ra — điều đó sẽ không bao giờ tự động xảy ra được. Thay vào đó, hãy vâng lời để bạn có thể mở khóa quyền năng của Chúa trong đời sống của mình!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn nghĩ Chúa đáp lại như thế nào khi bạn tiến tới trong đức tin cho dù cảm thấy yếu đuối?

2.    Những thói quen nào bạn cần phải phát triển để có thể tăng trưởng thuộc linh?

3.    Bạn có thể đổi mới tâm trí, hay thay đổi cách suy nghĩ trong những cách nào?


 

 

 

OBEDIENCE UNLOCKS GOD’S POWER

By Rick Warren — 

“Let the Spirit change your way of thinking” (Ephesians 4:23 CEV).

Over and over again, the Bible illustrates this important truth: The Holy Spirit releases his power the moment you take a step of faith.

When Joshua faced a seemingly impassible barrier, the floodwaters of the Jordan River receded—but only after the leaders stepped into the rushing current in obedience and faith. Obedience unlocks God’s power.

In these situations, God’s power follows your action. But you don’t have to wait until you feel powerful or confident. Just move ahead in your weakness; do the right thing, despite your fears and feelings. This is how you cooperate with the Holy Spirit; it’s how your character develops and how you grow spiritually.

The Bible compares spiritual growth to a seed, a building, and a child growing up. Each metaphor requires active participation: Seeds must be planted and cultivated, buildings must be built—they don’t just appear—and children must eat and exercise to grow.

Effort has nothing to do with your salvation—but effort is essential to your spiritual growth. At least seven times the New Testament tells you to “make every effort” in your growth toward becoming like Jesus (Luke 13:24, Romans 14:19, Ephesians 4:3, 2 Timothy 2:15, Hebrews 4:11, Hebrews 12:14, 2 Peter 3:14).

You can’t just sit around and wait for it to happen. You need to act.

Paul explains in Ephesians 4 your three responsibilities in becoming like Christ.

First, choose to let go of old ways of acting. “Everything—and I do mean everything—connected with that old way of life has to go. It’s rotten through and through. Get rid of it!” (Ephesians 4:22 The Message). Your new life is based on God’s truth and living according to his Word. That means there may be some behaviors you need to change in your life.

Second, change the way you think. “Let the Spirit change your way of thinking” (Ephesians 4:23 CEV).

The Bible says you are “transformed by the renewing of your mind” (Romans 12:2 NIV). The Greek word for “transformed” is metamorphosis. It’s used today to describe the amazing change a caterpillar goes through in becoming a butterfly. It is a beautiful picture of what happens spiritually when you allow God to direct your thoughts. You’re changed from the inside out. You become more beautiful, and you’re set free to soar to new heights.

Third, put on the character of Christ by developing new, godly habits. Your character is essentially the sum of your habits; it’s how you habitually act. The Bible says, “Put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” (Ephesians 4:24 NIV).

Don’t just sit around and wait for spiritual growth to happen—it never will on its own. Instead, be obedient so that you can unlock God’s power in your life!

Talk It Over

  • How do you think God responds when you move forward in faith despite feeling weak?
  • What habits do you need to develop so that you can grow spiritually?
  • In what ways can you renew your mind, or change your way of thinking?