0370“Đức Chúa Jêsus lại nói với dân chúng rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12 TTHĐ).

Khi Chúa Jêsus phán: “Ta là ánh sáng của thế gian”, là Ngài đang xác định mình là ai. Ngài đang nói: “Ta biết Ta là ai.”

Có ít nhất 18 lần trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus đã tuyên xưng, “Ta là” — và sau đó đưa ra lời miêu tả. Chúa miêu tả mình như là cánh cửa, là bánh sự sống, là đường đi, chân lý, là sự sống lại và sự sống. Hết lần này đến lần khác, Chúa xác định mình là ai. Chúa Jêsus biết rõ mình là ai và vì thế Ngài không phải chịu áp lực.

Chúa Jêsus đã nhận diện danh tính của Ngài — và việc bạn cũng phải nhận diện được danh tính của mình là điều rất quan trọng.

Khi bạn không chắc chắn về danh tính của mình, không biết chắc chắn được mình là ai, bạn sẽ bị áp lực phải khớp vào khuôn mẫu của người khác. Họ sẽ cố gắng biến bạn trở thành người mà họ nghĩ bạn nên, hơn là trở thành người mà Chúa tạo dựng nên theo ý Ngài.

Sự căng thẳng đến từ việc cố gắng trở nên một người mà thật sự là mình không phải — khi bạn sợ rằng mình sẽ vô tình đánh rơi mặt nạ xuống và mọi người sẽ phát hiện ra bạn thật sự như thế nào.

Cách để làm cân bằng với áp lực bên ngoài là có một cảm giác thỏa mãn trong nội tâm về con người mà Chúa đã tạo dựng. Bạn khám phá ra mình là ai bằng cách biết rằng bạn thuộc về ai.

Kinh Thánh nói rằng bạn đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Bạn được Ngài yêu thương vô cùng. Bạn được chấp nhận vì bạn là chính mình. Chúa có một chương trình cho cuộc đời bạn. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ thấy mình được tự do để phục vụ người khác.

Chúa Jêsus không ngừng làm những việc khiến cho mọi người khác ngạc nhiên — bởi vì Ngài được tự do; Chúa không bị áp lực để đáp ứng những kỳ vọng của người khác. Ngài chọn phục vụ người khác, bất kể người khác nghĩ thế nào về điều này. Chúa rửa chân cho các môn đệ — điều mà họ thấy thật bất ổn khi phải làm cho nhau. Chúa Jêsus luôn phục vụ ở vị thế vững mạnh. Chúa biết Ngài là ai và Ngài thuộc về ai.

Bạn có muốn sống trong sự tự do giống như Chúa Jêsus đã sống không? Hãy tìm sự an tâm, trong việc biết rằng bạn là một người con được Chúa yêu thương và chấp nhận. Bạn không cần phải giả vờ làm bất kỳ người nào khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy làm hai bản danh sách — một bản về những gì người khác nói về bạn và bản kia về những gì Chúa nói về bạn. Bạn sẽ chọn tìm danh tính của mình trong danh sách nào?

2.    Khi nào bạn bị cám dỗ nhiều nhất để chiều theo áp lực bên ngoài thay vì sống theo sự hiểu biết bên trong về việc Chúa đã tạo dựng nên bạn như thế nào?

3.    Tự tin vào danh tính của mình giúp phục vụ hiệu quả hơn như thế nào?


 

 

 

INSECURE? REMEMBER WHOSE YOU ARE

By Rick Warren —

“When Jesus spoke again to the people, he said, 'I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life’” (John 8:12 NIV).

When Jesus said, “I am the light of the world”, he was defining himself. He was saying, “I know who I am.”

At least 18 times in the Bible, Jesus said, “I am”—and then gave a description. He described himself as the door, the bread of life, the way, the truth, the resurrection, and the life. Over and over, he defined himself. Jesus knew who he was (and still is) and, as a result, he was not under pressure.

Jesus understood his identity—and it’s crucial that you understand yours too.

When you’re unsure about your identity, you’ll be pressured to fit into other people’s molds. They will try to make you what they think you should be, rather than who God made you to be.

Stress comes from trying to be somebody you’re not—when you fear you’ll accidentally drop your façade and people will discover who you really are.

The way to counterbalance external pressures is to have an internal sense of satisfaction about who God made you to be. You discover who you are by knowing whose you are.

The Bible says you were created by God. You are deeply loved by him. You are accepted as you are. He has a plan for your life. When you understand this, you’ll find yourself free to serve other people.

Jesus constantly did things that surprised everyone else—because he was free; he felt no pressure to meet people’s expectations. He chose to serve others, regardless of how it might be perceived. He washed his disciples’ feet—something they were too insecure to do for each other. Jesus always served from a position of strength. He knew who and whose he was.

Do you want to live in the same freedom Jesus did? Find security in knowing that you are a dearly loved and accepted child of God. There’s no need to pretend to be anyone else.

Talk It Over

  • Make two lists—one of what people say about you and the other of what God says about you. Which list will you choose to find your identity in?
  • When are you most tempted to yield to external pressure rather than live in the internal knowledge of who God made you to be?
  • How does being secure in your identity allow you to serve more effectively?