“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào tâm hồn tan vỡ.” Thi 34:18

Bạn không vượt qua được một nỗi mất mát. Bạn không thể đi phía dưới nó; bạn không thể đi vòng quanh nó. Bạn phải trải qua, đi qua nỗi đau buồn. Và nếu bạn sợ hãi khi phải bày tỏ cảm xúc mình ra và không chịu trải qua nó, thì đó là lúc bạn gặp vướng mắc, bế tắc.

Bạn thoát khỏi tình trạng bế tắc bằng cách để Chúa giúp đỡ bạn. Sau đây là sáu cách Chúa ban phước cho một tấm lòng tan vỡ.

1. Chúa kéo bạn lại gần Ngài.

Thi Thiên 34:18 nói rằng, “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào tâm hồn tan vỡ.”  Khi bạn buồn khổ, Chúa không ở cách xa vạn dặm, dù bạn có thể cảm thấy như vậy. Thật ra, Ngài chưa bao giờ gần bạn hơn như ở lúc này.

2. Chúa đau buồn cùng bạn.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus là “người của sầu khổ, từng trải sự buồn bã” (Ê-sai 53:3). Khi bạn đến cùng Chúa Jêsus với sự buồn khổ của mình, Ngài biết bạn đang nói về điều gì và Ngài hiểu được sự đau đớn của bạn. Chúa không thờ ơ, lãnh đạm. Ngài thông cảm và cùng đau buồn với bạn.

3. Đức Chúa Trời cho bạn có một gia đình Hội Thánh để hỗ trợ.

Chúng ta được định ra để cùng đau buồn và giúp chữa lành cho nhau trong cộng đồng. Chúng ta sẽ được tốt hơn khi có nhau! Kinh Thánh nói rằng: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau . . . Hãy yêu thương thân thiết nhau như anh em . . . Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:5,10,15).

4. Chúa dùng buồn rầu để giúp bạn được lớn lên.

Đức Chúa Trời dùng buồn rầu và thậm chí cả đau đớn để giúp bạn trở nên giống Đấng Christ hơn, và Ngài làm điều đó theo ba cách: Chúa dùng sự đau đớn để giúp bạn chú ý (Rô-ma 5:3-5), Ngài đem điều tốt ra từ những điều xấu (Rô-ma 8:28) , và Ngài chuẩn bị bạn cho cõi đời đời (IICô-rinh-tô 4:17-18).

5. Chúa cho bạn có được niềm hy vọng về thiên đàng.

Đời sống của bạn trên đất này rất ngắn ngủi, nhưng nếu bạn tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ để được cứu rỗi, thì bạn có được hy vọng ở cùng Đức Chúa Trời đời đời nơi thiên đàng. Hy vọng đó sẽ giúp bạn vượt thắng hơn được thời gian mất mát. Kinh Thánh nói trong ITê 4:13 rằng, “Chúng tôi không muốn bạn không biết gì về những người đã chết. Chúng tôi không muốn bạn đau buồn như những người không có hy vọng.”

6. Chúa dùng sự đau đớn của bạn để giúp đỡ người khác.

Đây được gọi là sự đau đớn cứu chuộc, và nó là cách sử dụng cao cả nhất và tốt đẹp nhất những đau đớn mà bạn phải trải qua. Chúa không muốn bạn lãng phí một thương tổn nào cả. “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự hoạn nạn nào họ gặp” (IICô-rinh-tô 1:4).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao Chúa lại để cho chúng ta trải qua buồn rầu và mất mát?

2.    Đức Chúa Trời muốn bạn giúp đỡ những người đang đau buồn không có được hy vọng như thế nào?

3.    Nỗi đau sâu sắc nhất mà bạn từng trải qua là gì? Bạn có thể dùng nỗi đau đó để giúp đỡ người khác qua những cách nào?

 

 

 


SIX WAYGRIEVES GOD HELPS YOU 

BY RICK WARREN —  

“The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those whose spirits have been crushed.”  Psalm 34:18 (NCV)

You don’t get over a loss. You can’t go under it; you can’t go around it. You’ve got to go through the grief. And if you’re scared to express emotion and refuse to go through it, that’s where you get stuck.

You get unstuck by letting God help you. Here are six ways God blesses a broken heart.

1. God draws you close to himself.

Psalm 34:18 says, “The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those whose spirits have been crushed” (NCV). When you grieve, God is not a million miles away, even though it may feel like it. In fact, he’s never been any closer.

2. God grieves with you.

The Bible tells us that Jesus was “a man of sorrows, acquainted with deepest grief” (Isaiah 53:3 NLT). When you come to Jesus with your grief, he knows what you’re talking about, and he understands your pain. God is not apathetic. He is sympathetic, and he grieves with you.

3. God gives you a church family for support.

We’re meant to grieve and heal in community. We’re better together! The Bible says, “In Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others . . . Be devoted to one another in love . . . Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn” (Romans 12:5, 10, 15 NIV).

4. God uses grief to help you grow.

God uses grief and even pain to help you become more like Christ, and he does it in three ways:God uses pain to get your attention (Romans 5:3-5), he brings good out of bad (Romans 8:28), and he prepares you for eternity (2 Corinthians 4:17-18).

5. God gives you the hope of heaven.

Your life on this Earth is short, but if you trust Jesus Christ for your salvation, then you have the hope of spending eternity in heaven with God. That hope will sustain you through your time of loss. The Bible says in 1 Thessalonians 4:13, “We don’t want you to be ignorant about those who have died. We don’t want you to grieve like other people who have no hope” (GW).

6. God uses your pain to help others.

This is called redemptive pain, and it is the highest and best use of the pain you go through. God does not want you to waste a hurt. “[God] comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us” (2 Corinthians 1:4 NLT).

Talk It Over

  • Why do you think God allows us to experience grief and loss?
  • How does God want you to minister to others who grieve without hope?
  • What is the deepest pain you have experienced? In what ways can you use that pain to help others?