“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Rô-ma 8:28

Buồn bã, mất mát và đau đớn là những điều không thể tránh khỏi trong đời sống. Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời dùng những điều này để giúp bạn lớn lên không? Ngài làm điều đó theo ba cách.

Đầu tiên, Chúa dùng sự đau đớn để thu hút sự chú ý của bạn. C. S. Lewis đã viết rằng, “Chúa thì thầm với chúng ta trong niềm vui của chúng ta, Ngài nói với lương tâm của chúng ta, nhưng Ngài lại la thật to trong sự đau đớn của chúng ta.” Sự đau đớn là cái loa của Chúa. Chúng ta hiếm khi nào thay đổi khi nhìn thấy ánh sáng. Chúng ta thay đổi khi chúng ta cảm thấy được sức nóng.

Châm 20:30 nói rằng: “Những thương tích và roi vọt làm thay đổi cõi lòng”.

Thứ nhì, Chúa mang điều tốt ra từ những điều xấu. Một trong những câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh là Rô-ma 8:28: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.”

Khi bạn trải qua một mất mát, đó là cơ hội để trưởng thành trong tính cách của mình. Bạn không có quyền kiểm soát trên những đau đớn mà bạn phải trải qua, nhưng bạn có thể quyết định để nó sẽ khiến bạn trở nên cay đắng hơn hay tốt đẹp hơn.

Bạn quyết định xem nó sẽ là một bước đệm hay là một trở ngại. Hãy nhớ rằng, ngay cả trong sự đau đớn của bạn, Chúa vẫn đang làm việc cho lợi ích của bạn.

Thứ ba, Đức Chúa Trời chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Kinh Thánh nói trong IICô-rinh-tô 4:17-18 rằng, “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.  Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Vì thế chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được.”

Có lẽ trước đây bạn đã từng nghe tôi nói rằng bạn sẽ không đi xe hơi của mình lên thiên đàng; bạn không đem theo đồ trang sức hay quần áo của mình lên thiên đàng; bạn không đem sự nghiệp của mình lên thiên đàng. Nhưng bạn đem theo tính cách của mình. Bạn đang đem theo chính mình.

Đức Chúa Trời quan tâm đến sự phát triển tính cách hơn là sự thoải mái của bạn. Tại sao vậy?  Vì khi bạn lên thiên đường, bạn sẽ có nhiều thời gian để thoải mái. Nhưng cuộc sống trên đất này là giai đoạn chuẩn bị để sẵn sàng; đó là giai đoạn học tập hoặc khởi động. Chúa dùng những khó khăn của bạn ở đây trên đất này để giúp bạn sẵn sàng cho sự vinh hiển đời đời. Đó là một điều an ủi.

Khi bạn đang đau đớn, bạn cần hỏi rằng: “Chúa đang làm gì vậy?” Có phải Ngài đang cố thu hút sự chú ý của bạn? Có phải Ngài đang cố mang lại điều tốt từ trong điều xấu? Có phải Ngài đang chuẩn bị cho tính cách của bạn trên thiên đàng?

Bạn có thể tin cậy Chúa trong mọi sự.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời đang làm việc cho lợi ích của bạn có ý nghĩa gì? Có phải nó có nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ để những điều tốt lành xảy ra cho người tin Chúa hay không?

2.    Tại sao lại dễ để tập trung vào thực tế ngày hôm nay hơn là vào lời hứa về thiên đàng?

3.    Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho mình ngay lúc này để sẵn sàng nghe nơi Chúa khi đang đau đớn?

 

Bạn sẽ sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy vào Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con của Ngài là Chúa Jêsus Chirst, thì mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

"Con xin xưng nhận con đã phạm tội, và con cầu xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin giúp con được trung tín và làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


HOW GOD USES GRIEF TO HELP YOU GROW

BY RICK WARREN —

We know that in all things God works for the good of those who love him.”  Romans 8:28 (NIV)

Grief, loss, and pain are inevitable parts of life. But did you know that God uses these things to help you grow? He does it in three ways.

First, God uses pain to get your attention. C. S. Lewis wrote, “God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain.” Pain is God’s megaphone. We rarely change when we see the light. We change when we feel the heat.

Proverbs 20:30 says, “Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways” (GNT).

Second, God brings good out of bad. One of the most famous verses in the Bible is Romans 8:28: “We know that in all things God works for the good of those who love him” (NIV).

When you experience a loss, it’s an opportunity to grow in character. You can’t control the pain you go through, but you can decide whether it’s going to make you bitter or better. You decide whether it’s going to be a stepping stone or a stumbling block. Remember that, even in your pain, God is working for your good.

Third, God prepares you for eternity. The Bible says in 2 Corinthians 4:17-18, “These little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all our troubles seem like nothing. Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. This is why we keep our minds on the things that cannot be seen” (CEV).

You’ve probably heard me say before that you’re not taking your car to heaven; you’re not taking your jewelry or your clothes to heaven; you’re not taking your career to heaven. But you are taking your character. You are taking you.

God is more interested in your character development than in your comfort. Why? Because when you get to heaven, you’ll have plenty of time to be comfortable. But life on Earth is the get-ready stage; it’s the learning phase or the warm-up act. God uses your troubles here on Earth to get you ready for an eternal glory. That’s a comfort.

When you’re in pain, you need to ask, “What is God doing?” Is he trying to get your attention? Is he trying to bring good out of bad? Is he preparing your character for heaven?

You can trust him through it all.

Talk It Over

What does it mean that God is working for your good? Does it mean that God only lets good things happen to believers?

Why is it often easier to focus on today’s realities than on the promise of heaven?

How can you prepare yourself now so that you are ready to hear from God when you are in a time of pain?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Please help me to be faithful and do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."