“Kẻ nào chỉ tin cậy vào mình là kẻ ngu muội!  Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được an toàn. Châm 28:26

Trong loạt bài này, chúng ta đang học cách Chúa đưa chúng ta đi qua Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin — ước mơ, quyết định, trì hoãn, khó khăn, đường cùng và sự giải cứu — những bước này cứ lặp đi lặp lại trong suốt đời sống để giúp đức tin và tính cách của chúng ta được phát triển.

Giai đoạn thứ hai Chúa sử dụng để phát triển đức tin của bạn là khi bạn quyết định theo đuổi ước mơ mà bạn tin rằng Chúa đã cho bạn. Sẽ không có gì xảy ra cho ước mơ của bạn cho đến chừng bạn cất bước đi tới trong đức tin!

Đức Chúa Trời cho Môi-se có một ước mơ là đem dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi 400 năm nô lệ — nhưng Môi-se phải làm một quyết định là sẽ đối đầu với Pha-ra-ôn.

Đức Chúa Trời cho Nô-ê có được mơ ước cứu thế gian thoát khỏi cơn lụt — nhưng Nô-ê phải quyết định đóng một con tàu.

Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham có một ước mơ xây dựng một đất nước mới — nhưng Áp-ra-ham phải đưa ra quyết định từ bỏ mọi thứ và đi đến nơi mình không biết.

Cũng như những nhân vật này trong Kinh thánh, bạn sẽ không bao giờ nhận ra được ước mơ của Đức Chúa Trời cho đời sống mình cho đến khi bạn bước vào giai đoạn quyết định và lựa chọn bước ra trong đức tin.

Có một kế hoạch đơn giản để đưa ra những quyết định khôn ngoan giúp bạn đi đúng hướng trong việc theo đuổi ước mơ của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn.

1. Cầu nguyện để được hướng dẫn.

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác, hãy tìm biết ý hướng của Đức Chúa Trời về vấn đề đó. “Kẻ nào chỉ tin cậy vào mình là kẻ ngu muội!  Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được an toàn” (Châm 28:26).

2. Tìm hiểu sự thật.

Không có gì mâu thuẫn giữa đức tin và sự thật. Hãy tìm hiểu mọi thứ trước kỹ càng khi đưa ra quyết định. Châm 13:16 nói rằng, “Người khôn ngoan làm việc theo sự hiểu biết.”

3. Tìm kiếm lời khuyên.

Trò chuyện với người đã từng đưa ra quyết định tương tự và với những bạn bè biết về điểm yếu của bạn. “Chiến thắng nhiều nhờ vào nhiều cố vấn.” (Châm 24:6).

4. Tính toán giá phải trả.

Mọi quyết định đều có cái giá của nó; nó có thể làm bạn hao phí thời gian, tiền bạc, sức lực, tiếng tăm, tài năng hoặc nguồn lực. Châm ngôn 20:25 nói rằng, “Khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.” Khi người khác ép bạn phải quyết định, bạn có thể nói rằng: “Tôi sẽ trả lời sau với bạn”. Việc đưa ra một quyết định sáng suốt tốt hơn nhiều so với một quyết định mau lẹ.

5. Chuẩn bị cho các khó khăn.

Với đức tin, trông đợi điều tốt nhất. Trông đợi Chúa làm việc trong đời sống bạn. Nhưng cũng cần phải chuẩn bị cho những khó khăn, đó là một phần của mọi quyết định. Vua Sa-lô-môn nói trong Châm 22:3 rằng, “Người khôn ngoan thấy tai họa trước mắt và chuẩn bị, nhưng người ngu dại cứ đi tới và mắc nạn.”

6. Đối mặt với sợ hãi.

Chủ nghĩa hoàn hảo làm tê liệt các tiềm năng. Đức Chúa Trời luôn dùng những người bất toàn trong những hoàn cảnh không hoàn hảo để thành toàn ý muốn Ngài. Truyền 11:4 nói rằng, “Kẻ cứ lo đoán gió sẽ khó đem giống ra gieo; Kẻ cứ trông chừng mây sẽ chẳng mấy khi đi gặt.”  Hãy bất chấp những vấn đề, nghi ngờ hoặc sợ hãi của bạn, hãy tin cậy Chúa và bắt đầu đi theo hướng của ước mơ của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có ngần ngại khi xin Chúa hướng dẫn mình trong những quyết định lớn không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Đâu là sự khác biệt giữa việc thực hiện một bước nhảy vọt trong đức tin và thực hiện các bước trong Kinh Thánh để đưa ra quyết định khôn ngoan?

3.    Bước nào trong sáu bước của buổi tĩnh nguyện hôm nay là khó nhất đối với bạn? Hãy xin Chúa giúp bạn tin cậy nơi Ngài từng bước trong hành trình đức tin của mình.

 

 

 


SIX STEPS FOR WISE DECISION-MAKING

“A man is a fool to trust himself! But those who use God’s wisdom are safe.”  Proverbs 28:26 (TLB)

In this series, we’re learning how God takes us through the Six Phases of Faith—a dream, decision, delay, difficulty, dead end, and deliverance—over and over again throughout our lives to grow our faith and develop our character.

The second phase God uses to grow your faith is when you decide to follow the dream you believe God has given you. Nothing happens with your dream until you move forward in faith!

God gave Moses the dream of leading the children of Israel out of 400 years of slavery—but Moses had to make the decision to confront Pharaoh.

God gave Noah the dream of saving the world from the flood—but Noah had to make the decision to build the ark.

God gave Abraham the dream of building a new nation—but Abraham had to make the decision to leave everything and go out into the unknown.

Just like these people in the Bible, you’ll never realize God’s dream for your life until you come to the stage of decision-making and choose to step out in faith.

There is a simple, workable plan for making wise decisions that will keep you on track pursuing God’s dream for your life.

1. Pray for guidance.

Before you do anything else, get God’s perspective on the issue. “A man is a fool to trust himself! But those who use God’s wisdom are safe” (Proverbs 28:26 TLB).

2. Get the facts.

There is no contradiction between faith and fact. Find out everything you can before you make a decision. Proverbs 13:16 says, “All who are prudent act with knowledge” (NIV).

3. Ask for advice.

Talk to somebody who’s made a similar decision and to friends who know your weaknesses. “The more good advice you get, the more likely you are to win” (Proverbs 24:6 GNT).

4. Calculate the cost.

Every decision has a price tag; it may cost you time, money, energy, reputation, talents, or resources. Proverbs 20:25 says, “It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows” (NIV). When people pressure you to make a decision, it’s okay to say, “I’ll get back to you.” It’s more important to make a wise decision than a quick decision.

5. Prepare for problems.

In faith, expect the best. Expect God to work in your life. But also prepare for the problems that are part of every decision. Solomon said in Proverbs 22:3, “A prudent man foresees the difficulties ahead and prepares for them; the simpleton goes blindly on and suffers the consequences” (TLB).

6. Face your fears.

Perfectionism paralyzes potential. God has always used imperfect people in imperfect situations to accomplish his will. Ecclesiastes 11:4 says, “If you wait for perfect conditions, you will never get anything done” (TLB). In spite of your problems, doubts, or fears, trust God and start moving in the direction of your dream.

Talk It Over

  • Do you hesitate to ask God for direction about big decisions? Why or why not?
  • What is the difference between taking a leap of faith and taking biblical steps to make wise decisions?
  • Which one of the six steps from today’s devotional is the most difficult for you? Ask God to help you trust him for every step of your journey of faith.