“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại thuận thảo, hòa nhã, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” Gia-cơ 3:17

Khi Chúa cho bạn có một ước mơ, bạn sẽ không tình cờ mà đạt được. Bạn phải có chủ ý trong việc đưa ra một số quyết định quan trọng để giúp bạn lớn lên trong đức tin và đưa bạn đến việc đạt được ước mơ mà Chúa đã dựng nên bạn để mơ ước.

Đây là hai quyết định cần thiết:

Trước tiên, bạn cần phải có sự đầu tư. Bạn phải quyết định đầu tư thời gian, tiền bạc, tiếng tăm và sức lực mình vào những điều sẽ giúp việc theo đuổi giấc mơ Chúa cho bạn được tiến triển nhanh chóng.

Nói cách khác, bạn cần ngừng bào chữa và bắt đầu hành động. Đây là lúc bạn nói rằng, “Lạy Chúa, con sẽ không còn trì hoãn nữa. Con sẽ làm những gì Chúa muốn con làm.

Thứ hai, bạn cần buông bỏ sự an toàn. Bạn không thể tiến về phía trước với niềm tin trong khi cứ ôm giữ lấy quá khứ.

Một hình ảnh hay cho việc buông bỏ sự an toàn là hình ảnh một nghệ sĩ đu dây. Người này đu người trên một thanh xà — nhưng trước khi cô ấy có thể nắm lấy thanh xà kế tiếp và đu sang phía bên kia, cô phải buông thanh xà đầu tiên ra. Các thanh xà cách xa nhau nên cô không thể nắm cả hai cùng một lúc. Đến một lúc nào đó cô phải buông bỏ sự an toàn của thanh đầu tiên. Sau đó, trong một khoảnh khắc, cô ở trên không, không nắm gì cả.

Có thể bạn chưa bao giờ đu dây, nhưng có bao giờ bạn đã từng ở vào một thời điểm của sự nghiệp của mình khi phải rời bỏ một công việc và đang tìm kiếm một công việc khác, bạn không có việc làm nào cả? Cảm giác này cũng giống như bạn đang ở độ cao hàng trăm mét trên không mà bên dưới không có lưới.

Nhưng nếu bạn không từ bỏ cuộc sống cũ của mình và nắm lấy khải tượng mà Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn, thì bạn sẽ chỉ đơn giản quay trở lại con đường cũ — chỉ có điều là bạn sẽ không đu ngược lại. Bạn sẽ chỉ đu ngày càng chậm đi cho đến cuối cùng hoàn toàn dừng lại, và bạn sẽ bị treo lơ lửng nơi đó với một lối thoát duy nhất là đi xuống.

Giống như một nghệ sĩ đu dây, bạn phải quyết định từ bỏ sự an toàn để nắm lấy giấc mơ của mình.

Khi đưa ra những quyết định quan trọng để theo đuổi ước mơ của Đức Chúa Trời dành cho bạn, đó không phải là việc đưa ra những quyết định mau lẹ. Đó là về việc đưa ra một quyết định đúng đắn. Quyết định mau chóng thì dễ làm và nó thường hay sai trật. Cần phải có sự khôn ngoan và thời gian để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Bạn có thể tìm thấy sự khôn ngoan ở đâu? Gia-cơ 1:5 bảo chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban sự khôn ngoan của Ngài cách rộng rãi cho bất cứ ai thành tâm trung tín cầu xin. Và “sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại thuận thảo, hòa nhã, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3:17).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời lại để bạn quyết định cách bạn sống đời sống mình thay vì Ngài quyết định cho bạn?

2.    Chúa muốn bạn đầu tư gì hôm nay khi bạn theo đuổi ước mơ của Ngài cho đời sống bạn? Bạn có sẵn sàng thực hiện những đầu tư đó không?

3.    Bạn cần buông bỏ sự an toàn trong lĩnh vực nào của cuộc sống để nắm bắt được giấc mơ Đức Chúa Trời dành cho mình? Bạn sẽ đáp lại như thế nào?

 

Bước đầu tiên để thực hiện ước mơ của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn là phó thác cuộc đời mình cho Đấng Christ. Nếu bạn chưa làm điều đó, bạn sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện này chứ?

“Lạy Chúa, con không hiểu hết được mọi việc, nhưng có một khoảng trống trong lòng mà con nhận ra rằng chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy. Con nhận ra rằng con đã được dựng nên để được Chúa yêu thương và để có được một mối quan hệ với Ngài. Con xin Chúa tha thứ những tội lỗi con. Hôm nay con muốn bước vào và nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của con. Con xin Chúa bước vào đời sống con, bước vào lòng con và thay thế sự cô đơn và tổn thương của con bằng tình yêu của Chúa. Con muốn trở thành một phần của gia đình Chúa là Hội Thánh và bắt đầu thực hiện ước mơ của Chúa cho cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


MAKE INTENTIONAL DECISIONS AS YOU FOLLOW GOD’S DREAM

BY RICK WARREN —

“But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.”  James 3:17 (NIV)

When God gives you a dream, you won’t just accidentally fulfill it. You have to be intentional in making several critical decisions that will help grow your faith and move you toward fulfilling the dream God created you to dream.

Here are two decisions that are necessary:

First, you need to invest. You have to decide to invest your time, your money, your reputation, and your energy in the things that will advance your pursuit of God’s dream.

In other words, you need to stop making excuses and take the plunge. This is when you say, “God, I’m not going to procrastinate any longer. I’m going to do what you’ve told me to do.”

Second, you need to let go of security. You can’t move forward in faith while holding on to the past.

A great picture of letting go of security is a trapeze artist. She swings out on one bar—but before she can grab the next bar and swing to the other side, she has to let go of that first bar. The bars are far enough apart that she can’t hold on to both at the same time. At some point she must let go of the security of the first bar. Then, for a split second, she is flying in midair, holding on to neither one.

Maybe you’ve never swung on a trapeze, but have you ever been at the point in your career when you’ve left one job and are looking for another, and there is nothing in between? It feels like you’re a hundred feet in the air with no net below.

But if you don’t let go of your old life and grab on to the vision God wants for you, then you’ll simply swing back in the old direction—only you won’t swing all the way back. You’ll just swing lower and lower until you finally stop, hanging there with only one way out: down.

Like the trapeze artist, you have to decide to let go of your security in order to take hold of your dream.

When you’re making critical decisions to follow God’s dream for you, it’s not about making quick decisions. It’s about making the right decisions. Quick decisions are easy—and usually wrong. It takes wisdom and time to make the right decision.

Where can you find wisdom? In James 1:5, we’re told to just ask God, and he’ll generously give his wisdom to anyone who is faithfully sincere in their request. And “the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere” (James 3:17 NIV).

Talk It Over

  • Why do you think God lets you decide how to live your life rather than making those decisions for you?
  • What investment is God asking you to make today as you follow his dream for your life? Are you willing to make that investment?
  • In what area of your life do you need to let go of security in order to grasp the dream God has for you? How will you respond?

The first step to living out God’s dream for your life is to commit your life to Christ. If you haven’t done that, would you pray this prayer?

“Dear God, I don’t understand it all, but there’s a hole in my heart that I realize only you can fill. I realize that I was made to be loved by you and to have a relationship with you. I ask that you forgive me of my sins. Today I want to step across the line and accept you as my Lord and Savior. I ask you to come into my life and my heart and replace my loneliness and my hurt with your love. I want to become a part of your family, the church, and start living out your dream for my life. I pray this in Jesus’ name. Amen.”