0079“Chúng tôi bị áp lực đủ cách, nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang, thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng, bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt. Thân nầy hằng mang sự chết của Chúa Giê-xu để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác mình.” (2Cô 4:8-10 BHĐ)

Chúa Jêsus có từng chịu khổ không?  Ngài cũng có lúc cô đơn hay không?  Ngài có bị cám dỗ và nản lòng không?  Ngài có bị hiểu lầm, phỉ báng, và chỉ trích cách bất công không?

Chắc chắn là có!  Không ai được miễn chịu đau khổ, cô đơn, chán nản, hay chỉ trích bất công bởi vì Chúa đang rèn luyện cho chúng ta những phẩm tính của Chúa Cứu Thế. Vì thế Ngài để chúng ta trải qua và kinh nghiệm được những điều mà Chúa Cứu Thế Jêsus đã nếm trải qua. 

Điều này có phải là Chúa đã gây ra những thảm kịch hay không? Chắc chắn là không rồi.  Chúa là Đấng tốt lành, Ngài sẽ không tạo nên điều ác hay làm điều ác.  Nhưng Chúa có thể sử dụng những thời điểm đen tối trong đời sống để đem lại lợi ích cho chúng ta.  Ngài dùng khó khăn để dạy chúng ta biết tin cậy nơi Ngài, để chỉ cho chúng ta hiểu được, thông cảm và biết cách giúp đỡ người khác, và để giúp chúng ta gần gũi hơn với các anh chị em trong Chúa.  

Thư 2Cô 4:8-9, “Chúng tôi bị áp lực đủ cách, nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang, thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng,  bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt. Thân nầy hằng mang sự chết của Chúa Giê-xu để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác mình.” (KTHĐ)

Vì vậy, bạn nên làm gì khi bạn đang trải qua một thời điểm khó khăn đen tối?

Trước hết, bạn kiên quyết không để mình bị ngã lòng.  Sau đó, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở cùng bạn.  Và cuối cùng là trông cậy vào sự quan phòng và dẫn dắt của Chúa.  

Tất cả chúng ta đều sẽ có lúc phải trải qua những thời điểm khó khăn.  Điều khích lệ, nâng đỡ cho người tin vào Chúa để vượt qua hoàn cảnh khó khăn không phải phải là sự vắng mặt của bóng tối nhưng chính là có sự hiện diện của Ánh Sáng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.Chúa dùng đại dịch Covid-19 và những vấn đề bất công trong xã hội để biến điều đó thành lợi ích cho chúng ta như thế nào?

2.Bạn có từng kinh nghiệm việc Chúa dùng hoàn cảnh khó khăn để mang đến lợi ích, để giúp bạn tin cậy Chúa hơn như thế nào? Xin hãy chia xẻ?

3.Bạn muốn thấy được điều tốt đẹp nào có thể có được trong thời điểm khó khăn như hiện nay? Xin hãy cầu nguyện với Chúa.

 


God Can Use Dark Times for Good

By Rick Warren

“We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead.” (2 Corinthians 1:8b-9 NLT)

Did Jesus suffer? Was he sometimes lonely? Was he tempted to be discouraged? Was he misunderstood, maligned, and criticized unjustly? 

Of course! None of us are exempt from suffering, loneliness, discouragement, or unjust criticism, because God is developing within us the character of Christ, and, in order to do this, he must take us through all of the circumstances in life through which he took Christ. 

Does this mean God causes tragedies? No. God is good, and he will not cause evil or do evil. But God can use dark and stressful times for good. He'll use them to teach us to trust him, to show us how to help others, and to draw us closer to other believers.

The Bible says in 2 Corinthians 1:8b-9, “We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead” (NLT). 

So, what should you do when you’re going through difficult times?

First, you refuse to be discouraged. Then, you remember God is with you. Finally, you rely on God’s protection and guidance.

We all go through difficult times. The difference for those who believe in Jesus is not the absence of the shadow but the presence of the Light.

Talk It Over

  • How are you seeing God use the pandemic and the focus on social injustice for good?
  • When have you seen God bring good out of a bad situation because you trusted and relied on him?
  • What good would you like to see come out of these difficult times? Tell God what’s on your mind.