0630“Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng” (IICôr 4:1 TTHĐ).

Bạn được tạo dựng nên để đóng góp với cuộc sống của mình, không phải chỉ để hiện hữu và sống cho riêng mình. Chúa đã định dạng bạn để hầu việc Ngài, và tất cả là do lòng thương xót của Chúa.

Phao-lô nói trong IICôr 4:1 rằng, “Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng” (TTHĐ).

Một số người nghĩ rằng “mục vụ” là một từ tôn giáo. Đó là điều mà chỉ những mục sư mới làm. Nhưng bất cứ khi nào bạn sử dụng những tài năng, ân tứ, và khả năng Chúa cho để giúp đỡ một người nào khác, là bạn đang có mục vụ. Ngay cả công việc của bạn cũng có thể là mục vụ của bạn — cho dù bạn là một kế toán viên, giáo viên, hay tài xế xe vận tải đi chăng nữa.

Khi bạn hiểu ra được rằng tất cả mọi điều Chúa làm qua bạn là do lòng thương xót của Ngài thì hai điều sẽ xảy ra:

Bạn không cần phải chứng minh giá trị của mình. Có bao giờ bạn cố gắng chứng minh giá trị của mình qua những việc mình làm không? Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn càng thành công, bạn càng có giá trị hơn. Nhưng giá trị của bạn (your worth) không liên quan gì đến công việc của bạn (your work) cả. Thay vào đó, giá trị của bạn tìm được trong việc Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn, yêu thương bạn, và sai Chúa Jêsus xuống chết thế cho bạn. Hiểu được lòng thương xót của Chúa sẽ giúp bạn thoát khỏi việc dựa vào thành tích.

Bạn không cần phải đắm mình trong những lỗi lầm. Tất cả chúng ta đều đã mắc phải sai lầm. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Nhưng do lòng thương xót của Chúa, bạn không cần phải sống mãi với quá khứ. Bạn có thể ăn năn và quay lưng khỏi tội lỗi. Quá khứ của bạn không thể ngăn trở bạn làm những việc mà Chúa đã giao cho bạn làm.

Thực ra, Đức Chúa Trời chưa bao giờ sử dụng một người hoàn hảo — bởi vì không ai là người hoàn toàn cả, ngoại trừ Chúa Jêsus Christ. Khi bạn xem suốt trong Kinh Thánh, bạn sẽ thấy đủ mọi hạng người mà Chúa đã sử dụng bất chấp những lỗi lầm của họ. Gia-cốp là một kẻ nói dối kinh niên; Ra-háp là một kỹ nữ; Giô-na đầy sợ hãi và miễn cưỡng bất đắc dĩ; Ma-thê với quá nhiều lo lắng; người đàn bà Sa-ma-ri với một số hôn nhân thất bại; Phi-e-rơ thì bốc đồng; Môi-se, Đa-vít và Phao-lô đều đã phạm tội giết người. Dầu vậy, Chúa đã sử dụng từng người theo những cách lạ thường.

Vì vậy, không gì có thể ngăn trở Đức Chúa Trời trong việc sử dụng bạn. Do sự thương xót lớn lao của Chúa, bạn có thể thực hiện mục đích của Chúa cho đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Công việc của bạn sẽ như thế nào nếu bạn coi đó là một mục vụ?

2.    Bạn cho phép điều gì đánh giá và định giá trị của bạn?

3.    Có một tội lỗi hay sai lầm nào trong quá khứ đã ngăn trở bạn sống theo mục đích của Chúa không? Hãy dành thì giờ thưa chuyện với Chúa về điều đó.

 

 

 


GOD’S MERCY FREES YOU TO SERVE

By Rick Warren — 

“Since God in His mercy has given us this ministry, we do not lose heart.”

2 Corinthians 4:1 (BSB)

You were created to make a contribution with your life, not to just exist and live only for yourself. God shaped you to serve him, and it’s all because of his mercy.

Paul said in 2 Corinthians 4:1: “Since God in His mercy has given us this ministry, we do not lose heart” (BSB).

Some people think “ministry” is a churchy word. It’s something only ministers do. But anytime you use the talents, gifts, and abilities God has given you to help somebody else, you’re doing ministry. Even your job can be your ministry—whether you’re an accountant, teacher, or truck driver!

When you understand that everything God does through you is because of his mercy, two things happen:

You don’t have to prove your worth. Do you ever try to prove your worth through your work? Maybe you think that the more successful you are, the more valuable you are. But your worth has nothing to do with your work. Instead, your worth is found in the fact that God made you, loves you, and sent Jesus to die for you. Understanding God’s mercy takes you off the performance track.

You don’t have to wallow in your mistakes. We’ve all made mistakes. We’ve all sinned. But because of God’s mercy, you don’t have to dwell on your past. You can repent and turn away from your sin. Your past doesn’t have to hold you back from doing the work God has given you to do.

In fact, God has never used a perfect person—because there aren’t any, except for Jesus Christ. When you look through the Bible, you’ll find all kinds of people who God used despite their mistakes. Jacob was a chronic liar; Rahab was a prostitute; Jonah was fearful and reluctant; Martha worried a lot; the Samaritan woman had several failed marriages; Peter was impulsive; Moses, David, and Paul were all guilty of murder. Yet God used each person in incredible ways.

So there’s nothing that would prevent God from using you. Because of God’s great mercy, you can live out God’s purpose for your life.

Talk It Over

  • What would it look like if you approached your job like it was a ministry?
  • What do you allow determine your worth and value?
  • Is there a past sin or mistake that’s been keeping you from living out God’s purposes? Take time to talk to God about it.