0629“Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Không có niềm vui nào lớn hơn là được Đức Chúa Trời sử dụng cho một mục đích cao cả hơn chính bản thân bạn. Không gì có thể so sánh được với cảm giác mà bạn có được trong giây phút bạn nhận ra rằng, “Đúng vậy! Đây là lý do tại sao tôi đang sống. Bây giờ tôi hiểu ra rồi.”

Nếu bạn chưa bao giờ có cảm giác này thì bạn đang bị lỡ mất. Mục đích của cuộc sống không phải là có được một nền giáo dục, có được việc làm, kiếm ra tiền, và về hưu trước khi bạn chết. Cuộc sống của bạn quan trọng hơn nhiều so với sự nghiệp của bạn. Bạn được tạo dựng nên cho những mục đích đời đời.

Kinh Thánh khuyên rằng, “Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 6:13 TTHĐ).

Vấn đề là nhiều người thầm sợ sệt rằng Chúa không bao giờ có thể sử dụng họ. Một số người cảm thấy mình không đạt được tiêu chuẩn vì những tội lỗi và sai lầm họ đã làm trong quá khứ. Những người khác cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn vì họ không cảm thấy mình có đủ học vấn, tài năng hay nền tảng.

Có thể bạn cảm thấy một trong hai cách đó — không hợp lệ hay không đủ tiêu chuẩn. Nhưng bạn chỉ cần nhìn vào cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô để biết rằng Chúa muốn sử dụng bạn trong những cách mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng được.

Không một người nào trong lịch sử được Chúa sử dụng hơn Phao-lô. Gần như chỉ mình ông là người truyền bá Cơ đốc giáo khắp Đế quốc La Mã. Ông thành lập Hội Thánh ở khắp nơi. Ông đã viết hầu như phân nửa Kinh Thánh Tân Ước. Ông đã sống với mục đích làm đẹp lòng Chúa.

Nhưng bạn có biết Phao-lô đã làm gì trước khi ông trở thành một người giảng đạo, một mục sư, và một người thành lập Hội Thánh không? Ông đã là một người vận động chống lại Cơ đốc giáo. Ông đã đi từ thành này sang thành khác bắt bớ các Cơ đốc nhân, khiến họ bị giam vào ngục. Phao-lô hoàn toàn trái ngược với mẫu người mà bạn nghĩ là Chúa có thể sử dụng.

Phao-lô viết rằng, “Anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước đây… Tôi đã thẳng tay bắt bớ và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời… Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi” (Ga 1:13,15 TTHĐ).

Quá khứ của bạn không thể nào ngăn trở tương lai của bạn. Quá khứ là quá khứ. Nó không khiến bạn bị loại trừ khỏi việc sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng. Điều này cũng đúng với các cơ hội bạn đã có hay không có, chúng không khiến cho bạn đủ tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời đã chọn lựa và kêu gọi bạn, và Ngài muốn sử dụng bạn hôm nay vì “ân điển diệu kỳ của Chúa.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những tội lỗi hoặc sai lầm nào trong quá khứ đã khiến bạn cảm thấy mình không đạt tiêu chuẩn để có thể được Chúa sử dụng? Những phương diện hay những câu chuyện nào của bạn khiến bạn cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn?

2.    Ai trong cuộc đời bạn giống như là Phao-lô — một người đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng cuối cùng lại được Chúa sử dụng trong những cách lớn lao? Câu chuyện của người đó đã khích lệ bạn như thế nào?

3.    Hãy mô tả lại khoảng thời gian bạn biết Chúa đang sử dụng bạn cho một mục đích lớn hơn là chính mình. Điều gì đặc trưng cho cuộc sống của bạn trong khoảng thời gian đó? Làm thế nào để bạn sẵn sàng được Chúa sử dụng cách tương tự như vậy trong ngày hôm nay?

 

 


YOU’RE QUALIFIED TO SERVE GOD

By Rick Warren —

“Give yourselves completely to God—every part of you—for you are back from death and you want to be tools in the hands of God, to be used for his good purposes” (Romans 6:13 TLB).

There is no greater joy than to be used by God for a purpose bigger than yourself. Nothing compares to that feeling you get the moment you realize, “This is it! This is why I’m alive. I get it now.”

If you’ve never had this feeling, you’re missing out. The purpose of life isn’t to get an education, get a job, make money, and retire before you die. Your life is far more significant than your career. You were made for eternal purposes.

The Bible says, “Give yourselves completely to God—every part of you—for you are back from death and you want to be tools in the hands of God, to be used for his good purposes” (Romans 6:13 TLB).

The problem is, many people secretly fear that God could never use them. Some people feel disqualified because of their past sins and mistakes. Others feel unqualified because they don’t feel like they have the right education, talents, or background.

Maybe you feel one of those two ways—disqualified or unqualified. But you only have to look at the life of the Apostle Paul to know that God wants to use you in ways you can’t even imagine.

Nobody in history has been used by God more than Paul. Paul almost single-handedly spread Christianity all over the Roman Empire. He planted churches everywhere. He wrote about half of the New Testament. He lived with purpose to please God.

But do you know what Paul was doing before he became a preacher, a pastor, and a church planter? He was an anti-Christian crusader. He went from village to village persecuting Christians, having them thrown into prison. Paul was the exact opposite of someone you’d think God could use.

Paul wrote, “You know what I was like . . . how I violently persecuted God’s church. I did my best to destroy it. But even before I was born, God chose me and called me by his marvelous grace” (Galatians 1:13, 15 NLT).

Your past does not preclude your future. Your past is past. It doesn’t disqualify you from being used by God. The same is true with the kinds of opportunities you’ve had or didn’t have. They don’t make you unqualified. God chose you and called you, and he wants to use you today because of “his marvelous grace.”

Talk It Over

  • What sins or mistakes from your past make you feel disqualified to be used by God? What aspects of yourself or your story make you feel unqualified?
  • Who in your life is like Paul—someone who made a lot of mistakes but eventually was used by God in great ways? How does that person’s story encourage you?
  • Describe a time you knew God was using you for a purpose bigger than yourself. What characterized your life during that time? How can you make yourself available to be used by God in similar ways today?