0631“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Êph 2:10 TTHĐ).

Chúa đã không tạo dựng nên bạn để là một người nào đó. Khi bạn lên thiên đàng, Ngài sẽ không hỏi tại sao bạn đã không giống như chị, như cha, hay như người hàng xóm của mình hơn. Chúa đã tạo nên bạn có một cá tánh riêng biệt và Ngài muốn bạn sống là chính mình.

Chúa muốn sử dụng bạn là chính con người bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Êph 2:10 TTHĐ).

Vấn đề ở đây là nhiều người cố gắng trở thành một người nào đó mà không phải là họ. Họ sống vì sự chấp thuận của người khác. Hoặc họ nghĩ Chúa sẽ yêu thương họ hơn nếu họ hành động một cách khác hơn. Nhưng tình yêu của Chúa không dựa trên việc bạn hành động như thế nào. Chúa yêu thương bạn cho dù bạn làm điều gì đi chăng nữa.

Một điều ngăn trở thường khiến người ta không được Chúa sử dụng là họ sợ sống thật là chính mình. Bạn sợ người ta sẽ không thích bạn nếu họ biết bạn thật sự là người như thế nào, vì vậy bạn sống một cuộc sống bất an. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, “Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha” (Rô-ma 8:15 BDM).

Liều thuốc để chữa bệnh mất tự tin, bất an là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn. Khi bạn sống như là con cái của Chúa, bất chấp những sai lầm và khuyết điểm của bạn, bạn được giải phóng, được tự do để trở thành người được tạo nên theo ý Chúa.

Bạn có biết sự không hoàn hảo của bạn thật ra là một điều tốt không? Người ta không tăng trưởng từ những ưu điểm; họ tăng trưởng từ những điểm yếu kém. Tỏ ra cho thế giới thấy những điểm mạnh của mình sẽ không làm cho người khác cảm thấy gần gũi được với bạn; thậm chí điều đó còn khiến họ cảm thấy ghen tị hoặc xa cách. Nhưng khi bạn thú nhận những bất toàn của mình — khi bạn sống thật với người khác — người khác sẽ đến gần với bạn hơn.

Vì vậy bạn có một quyết định cần làm. Bạn có sẵn sàng là con người thật của mình không? Bạn có thể bị vướng mắc và làm nô lệ cho sự sợ hãi. Hay bạn có thể là con người thật của mình và tận hưởng những điều tốt lành mà từ lâu rồi Chúa đã định ra cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong những tình huống nào bạn bị cám dỗ để làm một người không phải là chính mình?

2.    Hiện tại bạn đang sống ở mức độ bất an, thiếu tự tin nào? Sự nhắc nhở rằng bạn là con cái Chúa sẽ giúp bạn sống cách trung thực hơn như thế nào?

3.    Lần cuối mà một người khác đã tiết lộ những điểm yếu của họ với bạn là khi nào? Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào về họ? Kết quả ra sao khi bạn thành thật với một người về những khuyết điểm của chính mình?

 

 


GOD WANTS YOU TO BE REAL

By Rick Warren —

“For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (Ephesians 2:10 NLT).

God didn’t create you to be somebody else. When you get to heaven, he’s not going to ask you why you weren’t more like your sister, your father, or your neighbor. God made you one of a kind, and he wants you to be real.

He wants to use you as you.

The Bible says, “For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago” (Ephesians 2:10 NLT).

The problem is, many people try to be someone they’re not. They live for the approval of others. Or they think God would love them more if they acted differently. But God’s love isn’t based on how you act. He loves you no matter what you do.

One barrier that often keeps people from being used by God is the fear of being real. You’re afraid people won’t like you if they find out who you really are, so you live an insecure life. But the Bible says, “The Spirit we received does not make us slaves again to fear; it makes us children of God” Romans 8:15 (NCV).

The antidote to insecurity is God’s Spirit at work in you. When you live as a child of God, despite your mistakes and weaknesses, you’re liberated to be who God made you to be.

Did you know your imperfections are actually a good thing? People don’t grow from strengths; they grow from weaknesses. Showing only your strengths to the world won’t make others feel close to you; it may even make them feel jealous or distant. But when you admit your imperfections—when you’re real with others—people draw closer to you.

So you have a decision to make. Are you ready to be real? You can be stuck and enslaved by fear. Or you can be the real you and enjoy the good things God planned for you long ago.

Talk It Over

  • In what situations are you tempted to be someone you’re not?
  • What level of insecurity are you living in right now? How does the reminder that you are a child of God help you live more authentically?
  • When was the last time someone revealed their weaknesses to you? How did it make you feel toward them? What has been the result when you were honest with someone about your own weaknesses?