“Đức Giê-hô-va dõi trông những ai yêu mến Ngài.” Thi 145:20

Khi bạn đặt niềm tin vào Chúa Jêsus, bạn không bao giờ phải lo sợ về tương lai. Sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài ở cùng bạn mỗi ngày.

Bạn đang đi theo Người Chăn Hiền Lành, và Ngài đang ở trước mặt bạn với cây trượng và cây gậy của mình. Và ở phía sau đàn là một vài con chó chăn cừu - tốt bụng và nhân từ - cắn vào gót chân bạn, để chắc rằng bạn sẽ không chạy vào khe núi. Hai con chó chăn cừu này giúp bạn đi đúng hướng khi bạn đang theo Người Chăn Hiền Lành.

Sự tốt lành của Chúa đang dõi theo bạn. Bạn có biết rằng không có một giây nào trong đời sống mình trôi qua mà Chúa không dõi theo không? Chúa luôn để ý đến bạn, vì Ngài đã dựng nên bạn để yêu bạn. Ngài biết hết mọi chi tiết của đời sống bạn.

Thi 145:20 nói rằng, “Đức Giê-hô-va dõi trông những ai yêu mến Ngài.” Ngài không chỉ coi sóc bạn mà còn bảo vệ bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi.” (Thi 91:11).

Sự bảo vệ của Chúa không mang ý nghĩa là chỉ có những điều tốt đẹp mới xảy ra cho bạn. Đau khổ và thất vọng vẫn sẽ xảy ra cho bạn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo rằng những điều tốt đẹp sẽ đến cho dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa — dù bạn có thể nhìn thấy được trong đời này của mình cách Ngài đã hành động hay không.

Lòng thương xót và ân điển của Chúa đang làm việc trên bạn. Kinh Thánh nói trong Ê-sai 60:10 rằng, “Ta sẽ thương xót ngươi theo ân điển Ta.”

Ân điển là khi Chúa cho bạn những gì bạn không đáng nhận. Lòng thương xót là khi Chúa không cho bạn những gì bạn đáng phải lãnh.  Vì tất cả những điều bạn đã phạm, những thất bại và những sai lầm, bạn đáng nhận lấy sự trừng phạt, nhưng Đức Chúa Trời bỏ qua và tha thứ cho bạn trong Đấng Christ.  Đó là lòng thương xót.

Bản chất của Đức Chúa Trời là đầy lòng thương xót. Ngài yêu thích việc bày tỏ lòng thương xót của mình ra! Ngài không cảm thấy nhàm chán với nó. Ngài không cảm thấy mệt mỏi với nó. Ngài không cảm thấy bực mình khi bạn tiếp tục quay lại để có được thêm. Chúa không nói rằng, “Được rồi, vào Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Ta sẽ ban ơn lành, và Thứ Ba, Thứ Năm, Ta sẽ cho con lòng thương xót, còn Thứ Bảy và Chủ Nhật, con tự lo lấy.” Điều đó không đúng chút nào cả!

Sự thật ở đây là, Đức Chúa Trời ở cùng bạn mọi lúc trong ngày, lúc nào Ngài cũng ban cho bạn lòng tốt và sự thương xót của Ngài.

Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới, nói chi đến năm tới hoặc 10 năm tới. Nhưng khi bạn đối mặt với tương lai, bạn có thể biết được điều này: Đức Chúa Trời sẽ cho đời sống bạn được đầy dẫy, và lòng tốt và sự thương xót của Ngài sẽ ở cùng bạn.  Bạn không cần phải sợ hãi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy đọc Thi 103:2-13 và viết xuống hoặc nói ra tất cả những cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra lòng thương xót của Ngài.

2.    Có được cái nhìn đúng đắn về sự thương xót của Chúa sẽ ảnh hưởng đến việc thỏa lòng với đời sống của bạn như thế nào?

3.    Nếu bạn thực sự tin rằng Chúa luôn làm việc cho lợi ích của bạn, bạn sẽ có can đảm làm gì cho Ngài?

 

 


GOODNESS AND MERCY WILL ALWAYS FOLLOW YOU

BY RICK WARREN —

“The Lord watches over all who love him.”  Psalm 145:20 (NIV)

When you put your trust in Jesus, you never need to fear the future. His goodness and mercy are with you every day. 

You’re following the Good Shepherd, and he is out in front of you with his rod and staff. And at the back of the flock are a couple of sheepdogs—goodness and mercy—nipping at your heels, making sure you don’t run off into a ravine. These two sheepdogs keep you on track as you follow the Good Shepherd.

God’s goodness is watching over you. Did you know that a second has never passed in your life when God was not watching you? God is always paying attention to you, because he created you to love you. He knows every detail of your life.

Psalm 145:20 says, “The Lord watches over all who love him” (NIV).

Not only does he watch over you, but he also protects you. The Bible says, “God will command his angels to protect you wherever you go” (Psalm 91:11 CEV).

God’s protection doesn’t mean that only good things will happen to you. Suffering and disappointment will still come your way. But God will ensure that good will come out of everything that happens to you—whether or not you’re able to see in this lifetime how he has been working.

God’s mercy and grace is working in you. The Bible says in Isaiah 60:10, “I will have mercy on you through my grace” (TLB).

Grace is when God gives you what you don’t deserve. Mercy is when God doesn’t give you what you do deserve. For all the ways you’ve sinned, failed, and made mistakes, you deserve punishment, yet God pardons and forgives you through Christ. That’s mercy.

It is God’s nature to be merciful. He loves to show his mercy! He doesn’t get bored with it. He doesn’t get tired of it. He doesn’t get frustrated that you keep coming back for more. God doesn’t say, “Okay, on Monday, Wednesday, Friday, I’ll give goodness, and on Tuesday and Thursday, I’ll give mercy, and on Saturday and Sunday, you’re on your own.” That’s simply not true!

The truth is, God is with you every moment of every day, always offering his goodness and mercy.

Nobody knows what’s going to happen next week, much less next year or in the next 10 years. But when you face the future, you can know this: God will fill your life to overflowing, and his goodness and mercy will be with you. There is no need to fear.

Talk It Over

  • Read Psalm 103:2-13, and write down or talk about all the ways God shows his mercy.
  • How does a right view of God’s mercy affect how content you are in life?
  • If you truly believed God was always working for your good, what would you have the courage to do for him?