0413“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu” (Ê-phê-sô 4:15 TTHĐ).

Chúa muốn bạn được tăng trưởng.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:14 BTH). Mục tiêu của Cha Thiên Thượng dành cho bạn là trưởng thành và phát triển các đặc tính của Chúa Cứu Thế Jêsus, sống một cuộc sống phục vụ với lòng yêu thương và sự khiêm nhường.

Tuy nhiên, nhiều Cơ Đốc Nhân chỉ lớn tuổi lên nhưng không bao giờ trưởng thành. Họ mãi bị sa lầy ở giai đoạn thơ ấu thuộc linh vĩnh viễn, chưa ăn được đồ ăn cứng. Một lý do là vì họ không bao giờ muốn được lớn lên cả.

Sự tăng trưởng thuộc linh không xảy ra cách tự động; nó đòi hỏi một cam kết có chủ đích. Bạn phải muốn tăng trưởng, quyết định phải tăng trưởng, nỗ lực để tăng trưởng và kiên trì trong việc tăng trưởng.

Môn đồ hóa là một từ văn chương hoa mỹ để nói đến sự tăng trưởng thuộc linh; đó là quá trình để trở nên như Chúa Cứu Thế. Và điều đó luôn bắt đầu với một quyết định.

Ma-thi-ơ đoạn 9 kể về câu chuyện Chúa Jêsus kêu gọi những môn đồ đầu tiên của Ngài: “Đức Chúa Jêsus thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thuế; Ngài phán với ông: “Hãy theo Ta.” Ma-thi-ơ đứng dậy, đi theo Ngài” (Ma-thi-ơ 9:9 TTHĐ).

Khi các môn đồ đầu tiên lựa chọn việc theo Chúa Jêsus, họ không hiểu hết được ý nghĩa của quyết định mình. Họ chỉ đơn giản đáp lại lời kêu gọi của Chúa Jêsus. Họ quyết định theo Ngài.

Đó cũng là tất cả những gì bạn cần đến để bắt đầu: Hãy quyết định ngay hôm nay để trở thành môn đồ Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nhớ lại lúc bạn chọn theo Chúa Jêsus.  Lúc đó bạn đã hiểu thế nào về ý nghĩa của việc trở thành một tín hữu? Điều gì bạn đã không nhận biết được vào lúc đó?

2.    Một số những đặc tính của Chúa Jêsus mà Đức Chúa Trời đang giúp bạn phát triển là gì?

3.    Bạn muốn Chúa làm việc trong đời sống của bạn như thế nào? Hãy dành thì giờ cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn lớn lên trong những lãnh vực này, xin Chúa cho bạn sự tin cậy và kiên nhẫn trong khi Chúa làm việc trong thời điểm của Ngài.

 

Bạn đã tin cậy lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa?

Để bắt đầu tăng trưởng trong việc giống Chúa Cứu Thế, trước hết bạn phải tin nhận Chúa đã yêu thương, cứu rỗi bạn. Nếu đã sẵn sàng mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên Ngài và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

SPIRITUAL GROWTH BEGINS WITH A DECISION

By Rick Warren — 

“God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love—like Christ in everything" (Ephesians 4:15 The Message).

God wants you to grow up.

The Bible says, “We are not meant to remain as children” (Ephesians 4:14 PHILLIPS). Your heavenly Father’s goal for you is to mature and develop the characteristics of Jesus Christ, living a life of love and humble service.

Yet many Christians grow older but never grow up. They’re stuck in perpetual spiritual infancy, remaining in diapers and booties. One reason is because they never intended to grow.

Spiritual growth is not automatic; it takes an intentional commitment. You must want to grow, decide to grow, make an effort to grow, and persist in growing.

Discipleship is a fancy word for spiritual growth; it’s the process of becoming like Christ. And it always begins with a decision.

Matthew 9 tells of Jesus calling some of his first disciples: “'Follow me and be my disciple,’ Jesus said to him. So Matthew got up and followed him” (Matthew 9:9 NLT).

When the first disciples chose to follow Jesus, they didn’t understand all the implications of their decision. They simply responded to Jesus’ invitation. They decided to follow him.

That’s all you need to get started too: Decide today to become a disciple.

Talk It Over

  • Think of the moment when you chose to follow Jesus. What did you understand about what it meant to be a believer? What did you not realize?
  • What are some of the characteristics of Jesus that God has been developing in you?
  • How do you want God to work in your life? Take some time to pray and ask God to grow you in these areas. And ask for trust and patience as he does it in his time.

Have you trusted God’s promise of salvation?

Before you start growing in Christ-likeness, you must first trust him for your salvation. If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess that I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and move toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. I want to spend the rest of my life here on Earth getting to know you and becoming more like you. In Jesus’ name. Amen.”

If you prayed that prayer, please write and tell me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.. I’d like to send you some materials as you begin your journey with Jesus