0412“Sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:4 TTHĐ).

Hãy kiên nhẫn với Chúa cũng như với chính mình.

Thời khóa biểu của Chúa hiếm khi trùng với thời khóa biểu của bạn. Bạn thường hay vội vã — nhưng Chúa lại không như thế. Thật dễ để thấy bực bội khi cảm thấy rằng tiến độ mà bạn đang đạt được thật quá chậm.

Nhưng hãy nhớ điều này: Chúa không bao giờ vội vã, nhưng Ngài luôn đúng hẹn. Chúa sẽ dùng toàn bộ cuộc đời của bạn để chuẩn bị bạn cho vai trò của mình trong cõi vĩnh hằng.

Kinh Thánh đầy những thí dụ về cách Chúa dùng một quá trình lâu dài để phát triển tính cách, đặc biệt tính cách của những người lãnh đạo. Chúa đã mất hết 80 năm để chuẩn bị Môi-se, bao gồm 40 năm trong đồng vắng. Trong 14.600 ngày nơi đồng vắng đó, Môi-se cứ tiếp tục chờ đợi và tự hỏi rằng “Đã đến lúc chưa?” Nhưng Chúa cứ trả lời rằng “Chưa đâu con.”

Những tâm hồn vĩ đại được trưởng thành qua những tranh chiến, bão tố và những mùa của sự đau khổ. Hãy kiên nhẫn với quá trình này. Gia-cơ dạy rằng, “Sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:4 TTHĐ).

Đừng nản lòng. Khi Ha-ba-cúc trở nên mệt mỏi, nản lòng vì ông không nghĩ là Chúa đang hành động nhanh chóng, Chúa đã trả lời rằng, “Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm; Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi; Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn” (Ha-ba-cúc 2:3 TTHĐ).

Hãy nhớ lại rằng bạn đã đi được con đường xa như thế nào, chứ không phải bạn phải còn đi bao xa nữa. Bạn chưa đến được nơi mà bạn muốn đến, nhưng bạn cũng không còn ở tại nơi bạn đã từng ở nữa.

Nhiều năm trước đây người ta đã đeo một chiếc nút áo rất được yêu chuộng với các chữ cái PBPGINFWMY, viết tắt của câu tiếng Anh, “Please Be Patient. God Is Not Finished With Me Yet”, có nghĩa là “Xin hãy kiên nhẫn. Chúa vẫn chưa làm xong việc của Ngài trên tôi.”

Chúa vẫn chưa làm xong việc Ngài trên bạn. Hãy kiên nhẫn với Chúa cũng như với chính mình. Và cứ tiếp tục tiến tới trước. Ngay cả con ốc sên cũng đã đến được chiếc tàu của Nô-ê qua sự kiên trì!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã học được những bài học nào khi Chúa trì hoãn một điều gì đó trong đời sống bạn?

2.    Theo bạn Chúa muốn bạn làm gì khi bạn bị nản lòng với thời điểm của Chúa?

3.    Làm thế nào bạn có thể bày tỏ sự kiên nhẫn với người khác như Chúa đã kiên nhẫn với bạn? Ngày hôm nay bạn có thể khích lệ người khác trong sự tăng trưởng thuộc linh như thế nào?


 

 

 

 

GOD IS NEVER IN A HURRY

By Rick Warren — 

“Don’t try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed" (James 1:4 The Message).

Be patient with God and with yourself.

God’s timetable is rarely the same as yours. You’re often in a hurry—but God isn’t. It can be frustrating when it feels like the progress you’re making is slow.

But remember this: God is never in a hurry, but he is always on time. He will use your entire lifetime to prepare you for your role in eternity.

The Bible is filled with examples of how God uses a long process to develop character, especially in leaders. He took 80 years to prepare Moses, including 40 in the wilderness. For those 14,600 wilderness days, Moses kept waiting and wondering, “Is it time?” But God kept saying, “Not yet.”

Great souls are grown through struggles, storms, and seasons of suffering. Be patient with the process. James advised, “Don’t try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed” (James 1:4 The Message).

Don’t get discouraged. When Habakkuk became depressed because he didn’t think God was acting quickly enough, God said: “These things I plan won’t happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow, do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient! They will not be overdue a single day!” (Habakkuk 2:3 TLB).

Remember how far you’ve come, not just how far you have to go. You are not where you want to be, but neither are you where you used to be.

Years ago people wore a popular button with the letters PBPGINFWMY. It stood for “Please be patient. God is not finished with me yet.”

God isn’t finished with you either. Be patient with him and with yourself. And keep on moving forward. Even the snail reached the ark by persevering!

Talk It Over

  • What lessons have you learned when God has delayed something in your life?
  • What do you think God wants you to do when you get discouraged with his timing?
  • How can you show patience with others like God is patient with you? How can you encourage people today in their spiritual growth?