0414“Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính” (IIPhi-e-rơ 3:11 TTHĐ).

Những cam kết của bạn sẽ định dạng cuộc đời của bạn hơn bất cứ điều nào khác. Những cam kết của bạn có thể làm cho bạn tăng trưởng hay có thể hủy phá bạn. Nhưng cho dù là thế nào chăng nữa, chúng sẽ là điều định dạng nên con người của bạn.

Hãy nói cho tôi biết bạn đã cam kết điều gì rồi tôi sẽ cho bạn biết cuộc sống của bạn sẽ như thế nào trong 20 năm tới đây. Bạn sẽ trở thành bất cứ điều gì mà bạn cam kết làm.

Quan niệm về sự cam kết này đã khiến nhiều người bỏ lỡ mục đích của Chúa dành cho cuộc đời họ. Nhiều người sợ cam kết cho bất cứ điều gì, vì vậy họ chỉ trôi dạt trong đời sống. Những người khác cam kết nửa vời vào những giá trị cạnh tranh lẫn nhau và điều này dẫn đến cuộc sống bực bội, thất chí và tầm thường. Những người khác làm một cam kết hoàn toàn cho những mục tiêu thế tục, như được giàu có hoặc nổi tiếng rồi cuối cùng chỉ dẫn đến thất vọng và cay đắng.

Mỗi sự lựa chọn đều có những hậu quả lâu dài, vì vậy bạn cần phải lựa chọn một cách khôn ngoan: “Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính” (IIPhi-e-rơ 3:11 TTHĐ).

Quyết định khôn ngoan đầu tiên mà bạn cần làm là theo Chúa. Bạn không cần phải hiểu hết tất cả ý nghĩa của điều này khi bạn quyết định. Bạn chỉ cần đáp lại lời mời của Chúa và cam kết bước theo Ngài.

Rồi khi bạn theo Chúa, hãy cam kết vào những điều xây dựng cho mình một đời sống thánh khiết và tin kính. Việc trở nên giống như Chúa Cứu Thế sẽ đến từ việc có những cam kết giống như Chúa Cứu Thế.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Dựa trên những cam kết của bạn, người khác có thể nhận định điều gì về bạn?

2.    Điều gì ngăn trở bạn trong việc cam kết vào những điều giúp bạn phát triển để trở nên giống Chúa?

3.    Sự cấp bách của IIPhi-e-rơ 3:11 có ảnh hưởng đến những cam kết bạn sẽ làm như thế nào?

 

Bạn đã làm quyết định cam kết theo Chúa Jêsus chưa?

Nếu bạn đã sẵn sàng để làm quyết định đó, xin mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con,  ban cho Chúa Jêsus đến thế gian để chết thay cho tội của con. Chúa hứa rằng nếu con đặt lòng tin cách chân thành vào Chúa Jêsus, con sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Lạy Chúa, con xin xưng nhận rằng bấy lâu nay con không để ý đến Chúa. Con sống theo chương trình riêng của con chứ không theo chương trình của Chúa. Xin Ngài tha tội cho con. Con muốn điều đó thay đổi ngay từ bây giờ. Hôm nay, con xin hạ mình xưng tội của con và cầu xin Chúa cứu con. Con xin mời Chúa ngự vào lòng con, làm Chúa, làm Chủ cuộc đời của con.

Lạy Chúa, dù hôm nay con chưa hiểu biết nhiều về Ngài, nhưng con tin và quyết định đi  theo Ngài. Con xin hứa nguyện sống theo lời Ngài dạy và để Ngài sử dụng cuộc đời của con để hầu việc Ngài.  Con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có được sự sống đời đời. Bạn là con của Chúa và là anh chị em với tất cả những người tin Chúa trên thế giới! Xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


YOUR COMMITMENTS SHAPE YOUR LIFE

By Rick Warren —

“Since everything around us is going to melt away, what holy, godly lives we should be living!" (2 Peter 3:11 TLB).

Your commitments shape your life more than anything else. Your commitments can develop you—or they can destroy you. But either way, they will define you.

Tell me what you’re committed to, and I’ll tell you what your life will look like in 20 years. You become whatever you’re committed to.

It’s around the idea of commitment where most people miss God’s purpose for their lives. Many people are afraid to commit to anything, so they just drift through life. Others make half-hearted commitments to competing values, which leads to frustration and mediocrity. Others make a full commitment to worldly goals, such as becoming wealthy or famous, and they end up disappointed and bitter.

Every choice has eternal consequences, so you need to choose wisely: “Since everything around us is going to melt away, what holy, godly lives we should be living!” (2 Peter 3:11 TLB).

The first wise decision you need to make is to follow Jesus. You don’t have to understand all the implications of that decision when you make it. You simply need to respond to his invitation and make a commitment to follow him.

Then, as you follow Jesus, commit to the things that build a holy, godly life. Christlikeness will come from making Christlike commitments.

Talk It Over

  • Based on your commitments, what might people assume about you?
  • What keeps you from committing to things that will help you develop Christlikeness?
  • How can the urgency of 2 Peter 3:11 affect the way you make your commitments?