“Thượng Đế dạy con người qua đau khổ và dùng hoạn nạn để mở mắt họ.” Gióp 36:15

Ngay cả khi bạn không nhận biết, Chúa vẫn đang hướng dẫn đời sống của bạn. Châm 16:9 nói rằng, “Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.”

Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn bạn qua Lời của Ngài. Khi chúng ta đọc và học Kinh Thánh thường xuyên, đó là tất cả những gì mà Chúa cần đến. Nhưng nhiều người trong chúng ta không dành đủ thời giờ ra để đọc Lời Chúa, nên một cách khác mà Ngài sẽ dùng hướng dẫn và chỉ dẫn chúng ta là qua sự đau đớn.

Gióp 36:15 nói rằng, “Thượng Đế dạy con người qua đau khổ và dùng hoạn nạn để mở mắt họ.”

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tại sao những người cỡi ngựa lại đặt hàm thiếc vào trong miệng ngựa chưa? Nó không phải để cho ngựa được thoải mái. Người cỡi ngựa dùng sự khó chịu này để hướng con ngựa đi theo một hướng khác.

Cũng cùng một cách như vậy, sự đau đớn hướng dẫn, chỉ dẫn và thường hướng bạn theo một hướng đi mới.

Khi vua Đa-vít nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng những đau đớn trong đời sống ông để chỉ cho thấy hướng mà Đức Chúa Trời muốn ông đi theo, Đa-vít thực sự biết ơn về sự đau đớn của mình: “Hoạn nạn là điều tốt, nhờ đó con học biết luật lệ Chúa.” (Thi 119:71).

C. S. Lewis từng nói rằng Chúa thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui sướng, nhưng kêu lớn lên với chúng ta khi chúng ta đang đau đớn. Sự đau đớn là cái loa của Chúa. Nó không bao giờ rời bạn khi tìm thấy bạn. Cho dù sự đau đớn có cao đến mức nào hoặc nó đến từ đâu, Chúa có thể dùng nó để hướng bạn đến mục đích của mình.

Phao-lô nói với các tín đồ ở Cô-rinh-tô khi họ đang phải trải qua những khó khăn và đau đớn rằng: “Hiện nay tôi lại vui mừng . . .  không phải vì anh em đã đau buồn, mà vì sự đau buồn của anh em đã khiến anh em ăn năn và thay đổi đường lối mình” (IICô-rinh-tô 7:9).

Bạn không cần phải vui mừng vì bạn đang trải qua sự đau đớn. Nhưng bạn có thể cầu xin Chúa sử dụng sự đau đớn để dẫn bạn đi đúng hướng và cảm ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài sẽ chu cấp.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một trải nghiệm về đau đớn đã thay đổi và đem lại lợi ích cho bạn theo cách đáng kể nào?

2.    Bạn cần nhớ đến điều gì về Chúa khi đang chịu đau đớn?

3.    Làm thế nào bạn có thể khích lệ một người khi họ đang phải chịu đau đớn ngày hôm nay?

 

 


PAIN CAN POINT YOU TOWARD YOUR PURPOSE

BY RICK WARREN —

“God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes.”  Job 36:15 (GNT)

Even when you’re not aware of it, God is directing your life. Proverbs 16:9 says, “A person may plan his own journey, but the LORD directs his steps” (GW).

God likes to direct you through his Word. When we read and study the Bible regularly, that’s often all he needs. But many of us don’t spend enough time reading God’s Word, so another way he’ll guide and direct us is through pain.

Job 36:15 says, “God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes” (GNT).

Have you ever thought about why horse riders put a bit in a horse’s mouth? It’s not for the horse’s comfort. The rider uses discomfort to point the horse in a different direction.

In the same way, pain guides and directs you and often turns you in a new direction.

When King David realized that God was using the pain in his life to point him in the direction God wanted him to go, David was actually grateful for his pain: “My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees” (Psalm 119:71 NLT).

C. S. Lewis once said that God whispers to us in our pleasure but shouts to us in our pain. Pain is God’s megaphone. It never leaves you where it found you. No matter how bad the pain is or where it came from, God can use it to point you toward your purpose.

Paul said to the believers at Corinth who were experiencing some discomfort and pain, “Now I am glad . . . not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your ways” (2 Corinthians 7:9 NLT).

You don’t have to be glad that you’re experiencing pain. But you can ask God to use your pain to guide you in the right direction and thank him for all the ways he will provide for you.

Talk It Over

  • What is the most significant way a painful experience has changed you for your good?
  • What do you need to remember about God when you are going through pain?
  • How can you encourage someone who is going through a painful experience today?