“Tôi đã học thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào.” Phi-líp 4:11

Phao-lô nói trong Phi-líp 4:11 rằng, “Tôi đã học thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào.”   Hãy lưu ý Phao-lô nói rằng ông đã “học” được sự thỏa lòng. Về bản chất, bạn không phải là một người thỏa lòng. Tôi cũng vậy! Bản chất của chúng ta là không vừa lòng – muốn mọi thứ khác hơn, muốn mọi thứ được tốt hơn. Nhưng nếu bạn muốn mình sống chậm lại, bạn phải học cách thỏa lòng. Và bạn chỉ có thể làm được điều đó theo thời gian.

Phao-lô giải thích thỏa lòng là như thế nào. Ông nói rằng, “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một mối lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (ITi-mô-thê 6:6-8).

Phao-lô đang nhấn mạnh rằng cuộc sống không phải chỉ là vật chất. Một người thỏa lòng là người có thể thừa nhận rằng: “Tôi ra đời chẳng hề đem gì theo; Tôi qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Đúng, tôi cần có nhiều thứ, nhưng chúng không phải là ý nghĩa của đời sống — vì vậy tôi sẽ thỏa lòng với điều mình có.”

Cho phép tôi giải thích thế nào là không thỏa lòng. Thỏa lòng không phải là từ bỏ tham vọng của bạn; bạn nên có tham vọng và tận dụng tối đa những gì Chúa đã cho mình. Thỏa lòng không có nghĩa là bạn không có bất kỳ mục tiêu, ước mơ hay dự định nào cho đời sống mình cả. Thực ra, Đức Chúa Trời nói rằng có được tham vọng tin kính là một điều tốt.

Thỏa lòng có nghĩa là: Bạn không cần có nhiều hơn mới có được hạnh phúc; bạn đang hạnh phúc ngay lúc này với những gì bạn đang được ban cho.

Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Nói cách khác đi, bạn chọn mức độ hạnh phúc của mình như thế nào thì sẽ được hạnh phúc thế ấy! Bạn không thể đổ lỗi vào hoàn cảnh cho việc mình không được hạnh phúc. Nếu bạn không có được hạnh phúc với tình trạng hiện tại mình đang sống, bạn cũng sẽ không được hạnh phúc với những tình huống khác. Chúng ta sống trên một hành tinh bị đổ vỡ và không có gì là hoàn hảo cả; sẽ luôn có một điều gì đó bất ổn, sai trật trong cuộc sống bạn.

Đức Chúa Trời muốn bạn học cách vui mừng trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bằng cách tin cậy rằng Ngài sẽ ban cho bạn đúng những gì bạn cần khi bạn cần đến. Học cách thỏa lòng là cả một tiến trình. Tại sao bạn không cam kết để bắt đầu tiến trình đó ngay hôm nay?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.     Học cách thỏa lòng sẽ giúp bạn sống chậm lại như thế nào?

2.    Có tham vọng tin kính nghĩa là gì?

3.    Thực tập lòng biết ơn là một phần của tiến trình để sống chậm lại và học cách thỏa lòng. Một bước bạn có thể làm hôm nay để thực tập việc biết ơn là gì?

 

 


 

 

SLOW DOWN BY LEARNING CONTENTMENT

BY RICK WARREN —

“I have learned to be content whatever the circumstances.”  Philippians 4:11 (NIV)

If you’re serious about slowing down, don’t start with your schedule. Start with your heart.

Paul says in Philippians 4:11, “I have learned to be content whatever the circumstances” (NIV). Notice that Paul says he has “learned” contentment. You are not by nature a contented person. Neither am I! It is our nature to be discontent—to want things to be different, to want them to be better. But if you’re going to slow down your life, you have to learn contentment. And you can only do that over time.

Paul explains what it looks like to be content. He says, “Godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that” (1 Timothy 6:6-8 NIV).

Paul is emphasizing that life isn’t about things. A person who is content can acknowledge, “I didn’t have anything before I was born; I’m not going to have anything after I die. Yes, I need things, but they’re not what life is about—so I’ll just be content with what I’ve got.”

Let me explain what contentment is not. Contentment is not abandoning your ambition; you ought to have ambition and make the most of what God has given you. Contentment doesn’t mean you don’t have any goals, dreams, or plans for your life. In fact, God says it’s good to have godly ambition.

Contentment means this: You don’t need more in order to be happy; you’re happy right now with what you’ve been given.

Happiness is a choice. In other words, you are as happy as you choose to be! You can’t blame unhappiness on your circumstances. If you’re not happy with your current circumstances, you’re not going to be happy with different ones. We live on a broken planet, and nothing is perfect; there will always be something wrong in your life.

God wants you to learn to be happy in spite of difficult situations by trusting that he will give you exactly what you need when you need it. Learning contentment is a process. Why don’t you commit to starting that process today?

Talk It Over

  • How will learning contentment help you slow down your life?
  • What does it mean to have godly ambition?
  • Practicing gratitude is part of the process of slowing down and learning contentment. What is one step you can take today to practice gratitude?