“Hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”  Xuất 20:9-10

Kinh Thánh chứa đầy những lời chỉ dạy về cách sống một đời sống lành mạnh mà Đức Chúa Trời đã dựng bạn nên để sống.

Xuất 20:9-10 nói rằng, “Hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Sự nghỉ ngơi là quan trọng đối với Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài đã đưa nó vào trong Mười Điều Răn. Ngài muốn bạn nghỉ một ngày khỏi các công việc thông thường trong tuần của mình. Ngày nghỉ đó được gọi là ngày Sa-bát, có nghĩa đen là “ngày nghỉ ngơi”, và Đức Chúa Trời muốn bạn cứ mỗi bảy ngày sẽ làm điều đó một lần. (Không nhất thiết phải là một ngày nhất định, chỉ cần mỗi bảy ngày.) Ngày nghỉ đó quan trọng đến mức ngay cả Chúa cũng nghỉ vào ngày thứ bảy khi tạo dựng nên vạn vật — không phải vì Ngài mệt mỏi nhưng là để cho chúng ta một thí dụ về cách chúng ta nên nghỉ ngơi như thế nào.

Đối với nhiều người, ý tưởng dành cả ngày để nghỉ ngơi là điều không bình thường. Việc nghỉ ngơi cả ngày thực sự có nghĩa gì? Sau đây là ba cách để làm cho ngày Sa Bát — dù đó là Chủ Nhật hay một ngày khác trong tuần đối với bạn — thành một ngày nghỉ ngơi.

1. Để cơ thể nghỉ ngơi.

Chúa khiến bạn có nhu cầu cần được nghỉ ngơi. Nếu đèn đỏ báo động cho máy xe của bạn sáng lên, bạn sẽ không làm ngơ và tiếp tục lái. Bạn sẽ dừng lại vì bạn biết rằng nếu tiếp tục lái động cơ xe của bạn sẽ bị hư hại. Việc này cũng vậy đối với bạn. Nếu bạn tiếp tục bơm adrenaline cả ngày, mỗi ngày, một tuần lễ bảy ngày thì “động cơ” của đời sống bạn sẽ bị hư hại. Để có được trạng thái tốt nhất, bạn cần phải nghỉ ngơi — vì vậy, bạn cần chọn một ngày nghỉ trong tuần cho cơ thể nghỉ ngơi.

2. Bồi bổ lại cảm xúc.

Điều này có thể khác hẳn đối với những người khác nhau. Có lẽ bạn chỉ cần được yên tĩnh. Hoặc có lẽ bạn cần gắn bó lại các mối quan hệ của mình. Hoặc nó có thể là việc giải trí sẽ làm bạn tươi mới lại. Điều gì mà có thể giúp bạn phục hồi lại cảm xúc, hãy nhớ dành thời gian cho điều đó vào ngày Sa-bát của mình.

3. Tập trung lại tinh thần.

Trong ngày Sa-bát của bạn, đừng lấy một ngày nghỉ đối với Chúa. Thay vào đó, hãy dành thời gian đặc biệt để thờ phượng! Sự thờ phượng giúp cho cuộc sống có được một cái nhìn đúng. Nhưng nó rất dễ bị lãng quên, vì vậy hãy nhớ sắp xếp thời gian thờ phượng trong ngày Sa-bát của bạn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn quá bận rộn để dành thì giờ ra cho Chúa, thì bạn chỉ là bận rộn không mà thôi. Thi Thiên 127:2 nói rằng: “Dậy sớm, ngủ trễ, làm lụng lao khổ và vô ích. Chúa há chẳng yêu thích ban sự nghỉ ngơi cho kẻ Ngài yêu mến sao?”

Hãy đọc lại lẽ thật đó lần nữa:  Đức Chúa Trời yêu thích ban sự nghỉ ngơi cho người Ngài yêu. Hãy chủ tâm trong việc giữ ngày Sa-bát của bạn — và làm cho nó có ý nghĩa!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đối với bạn, ngày nào là ngày Sa-bát thích hợp nhất? Tại sao?

2.    Điều nào đứng hàng đầu trong việc làm tươi mới lại tinh thần của bạn? Làm thế nào để bạn có thể dành thì giờ ra cho điều đó trong ngày Sa-bát của mình?

3.    Làm thế nào để bạn có thể giúp gia đình và bạn bè của mình hiểu ngày Sa-bát là gì và tại sao bạn chủ tâm giữ ngày đó?

 

 


WHAT DOES A SABBATH LOOK LIKE?

BY RICK WARREN —

“You have six days in which to do your work, but the seventh day is a day of rest dedicated to me.”  Exodus 20:9-10 (GNT)

The Bible is filled with instructions about living the kind of healthy life God made you to live.

Exodus 20:9-10 says, “You have six days in which to do your work, but the seventh day is a day of rest dedicated to me” (GNT). Rest is so important to God that he put it in the Ten Commandments. He wants you to take a day off from your regular routine every week. That day off is called the Sabbath, which literally means a “day of rest,” and God wants you to do it every seventh day. (It doesn’t have to be a certain day, just every seventh day.) That day of rest is so important that even God rested on the seventh day when he created everything—not because he was tired but to give us an example of how we should rest.

For many people, the idea of taking a whole day for rest is unusual. What does it really mean to rest for an entire day? Here are three ways to make the Sabbath—whether that’s Sunday or another day of the week for you—a day of rest.

1. Rest your body.

God made you to need rest. If a red warning light for your car engine came on, you wouldn’t ignore it and keep driving. You’d stop because you know continuing to drive the car would damage your engine. It’s the same for you. If you keep pumping the adrenaline all day, every day, seven days a week—the “engine” of your life will break down. Being your best requires rest—so you need to choose to take one day off every week to rest your body.

2. Recharge your emotions.

This can look different for different people. Maybe you need just to be quiet. Or perhaps you need to reconnect in your relationships. Or it could be that recreation rejuvenates you. Whatever it is that recharges you emotionally, be sure to take time for it on your Sabbath.

3. Refocus your spirit.

During your Sabbath, don’t take a day off from God. Instead, set aside special time to worship! Worship puts life into perspective. But it’s also easy to overlook, so be sure to schedule worship into your Sabbath. Remember, if you’re too busy for God, you’re just too busy. Psalm 127:2 says, “It’s useless to rise early and go to bed late, and work your worried fingers to the bone. Don’t you know he enjoys giving rest to those he loves?” (The Message)

Read that truth again: God enjoys giving rest to those he loves. Be intentional about taking your Sabbath—and make it count!

Talk It Over

  • What day makes the most sense for you to take as a Sabbath? Why?
  • What is the number one thing that rejuvenates your spirit? How can you make time for that on your Sabbath?
  • How can you help your family and friends understand what a Sabbath is and why you are being intentional about keeping it?